Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2007-12-19
S2007/10924/SK(delvis)
S2007/1866/HS
S2007/1867/HS m.fl.
Se bilaga 1
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Box 5650
114 86 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Statens beredning för medicinsk utvärderings verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 09, bet. 2007/08:SoU1, rskr. 2007/08:86).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Statens beredning för medicinsk utvärdering och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Hälso- och sjukvårdspolitikHälso- och sjukvård inklusive tandvårdKunskap

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Mål

Befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet.

Arbetet inom politikområdet ska särskilt inriktas på att

– säkerställa en god tillgänglighet och valfrihet bland en mångfald av vårdgivare

– säkerställa att hälso- och sjukvården är kunskapsbaserad

– säkerställa att patienterna ges möjlighet till delaktighet och självbestämmande

– skapa förutsättningar för att hälso- och sjukvårdens resultat följs upp på ett öppet och jämförbart sätt

– tillvarata kunskap och erfarenheter för att systematiskt förbättra hälso- och sjukvården.

Återrapportering

SBU ska inte återrapportera mot detta mål.

1.1.1

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård inklusive tandvård

1.1.1.1

Verksamhetsgren Kunskap

Mål

Mål 1: SBU ska sprida sina kunskapssammanställningar på sådant sätt att de får ett ökat genomslag inom den praktiska hälso- och sjukvården.

Mål 2: SBU ska bidra till att det internationella samarbetet inom utvärderingsområdet utvecklas.

Återrapportering

1. SBU ska kortfattat redovisa de utvärderingsprojekt som bedrivits under året och vilka rapporter som har färdigställts. Viktiga frågeställningar och resultat ska framgå, bl.a. vilka kostnader projekten medfört och till hur stor del de finansierats med externa medel. Även beslut om nya projekt ska redovisas.

SBU ska särskilt redovisa arbetet med Alert-programmet. Av återrapporteringen ska framgå hur många nya metoder som har utvärderats och om uppdateringar har gjorts av tidigare bedömningar samt vilka utvärderingar som pågår. SBU ska redovisa en bedömning av Alert-rapporternas användning inom hälso- och sjukvården.

SBU ska kortfattat redogöra för de olika åtgärder som myndigheten vidtagit för att få ett bra genomslag av kunskapssammanställningarna. Av redovisningen ska framgå vilka målgrupper informationen har riktats mot. SBU ska där så är möjligt redovisa genomslaget av verksamheten i den praktiska hälso- och sjukvården inklusive tandvården.

SBU ska vidare redovisa vilka åtgärder som myndigheten vidtagit för att nå ut med kunskaperna om evidensbaserad hälso- och sjukvård i de olika personalkategoriernas grund- och vidareutbildningar.

2. SBU ska redovisa hur det internationella arbetet har bedrivits och vad man har lyckats uppnå. Kostnader och intäkter för varje område inom det internationella arbetet ska särredovisas.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Mål
SBU ska i sin verksamhet belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns villkor i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen.

Återrapportering
SBU ska redovisa samt ge exempel på hur jämställdhetsperspektivet har integrerats i myndighetens kunskapsproduktion.

2. Mål
Kunskapsspridningen till hälso- och sjukvården ska planeras och utföras på ett sådant sätt att staten så långt möjligt uppfattas som en samordnad aktör av huvudmännen.

Återrapportering
SBU ska i samverkan med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Läkemedelsförmånsnämnden redovisa genomförda insatser för att nå målet.

3. SBU ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2008-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

den 22 januari,

den 10 mars,

den  9 maj,

den  1 augusti

den 30 november.

4

Uppdrag

1. SBU ska under året svara för kanslifunktionen för det internationella nätverket INAHTA. SBU ska redovisa vad uppdraget inneburit för arbetet vid myndigheten och vilka resurser det tagit i anspråk i form av arbetstid m.m. Myndigheten ska också särredovisa de intäkter och kostnader som är förenade med uppdraget. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för budgetåret 2008.

2. SBU ska till Socialdepartementet redovisa pågående och planerade projekt som finansieras genom överenskommelserna mellan staten och landstingen om ersättningar till hälso- och sjukvården för 2007. Redovisningen ska ha inkommit till Socialdepartementet senast den 28 februari 2008.

3. SBU ska utifrån internationella kunskapsöversikter om medicinska utvärderingar, utförda av systerorganisationer till SBU och av Cochrane Collaboration, redovisa hur sådana utvärderingar kan kvalitetsgranskas, kompletteras och göras tillgänglig för svensk hälso- och sjukvård. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 27 februari 2009, som en del av redovisningen av den s.k. Dagmaröverenskommelsen.

4. SBU ska starta en upplysningstjänst dit hälso- och sjukvårdspersonal kan vända sig med olika kliniska frågeställningar som kräver en snabb utvärdering av det vetenskapliga underlaget inom området. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 27 februari 2009.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:4

Statens beredning för medicinsk utvärdering (Ramanslag)

Disponeras av Statens beredning för medicinsk utvärdering41 001
ap.1Statens beredning för medicinsk utvärdering (ram)41 001

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
13:4 Statens beredning för medicinsk utvärdering
ap.11 2303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 200
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens beredning för medicinsk utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-253 417
2008-02-253 417
2008-03-253 417
2008-04-253 417
2008-05-253 417
2008-06-253 417
2008-07-253 417
2008-08-253 417
2008-09-253 417
2008-10-253 417
2008-11-253 417
2008-12-253 414
Summa41 001
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens beredning för medicinsk utvärderings disposition enligt detta regleringsbrev är:
13:4 ap.1Statens beredning för medicinsk utvärdering

7

Avgifter och bidrag

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

SBU får söka och disponera forskningsanslag och andra externa bidrag för den projektbundna verksamheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

SBU medges undantag från 4 § 2 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag avseende upprättande av finansieringsanalys.

Den styrelse vars förordnande löpte ut den 31 december 2007 ansvarar för att fatta beslut om och underteckna årsredovisningen för 2007.

På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Anders Lindgren
Kopia till

Socialutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Läkemedelsförmånsnämnden
Statens folkhälsoinstitut
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:9, 2007-12-19

Diarienummerförteckning

S2007/10924/SK(delvis)
S2007/1866/HS
S2007/1867/HS
S2007/2312/HS
S2007/3016/HS