Regeringsbeslut
2003-01-17

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Regeringskansliet

Riksdagen har beslutat om Regeringskansliets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 9, bet. saknas, rskr. saknas).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Regeringskansliet och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Folkhälsa

2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

14:2Bidrag till WHO (ramanslag)41 371 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

14:2 Bidrag till WHO
Anslaget disponeras av Regeringskansliet för utbetalning av Sveriges årliga bidrag till Världshälsoorganisationens (WHO) verksamhet för år 2003.

14:3Bidrag till Nordiska hälsovårdshögskolan (ramanslag)20 507 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

14:3 Bidrag till Nordiska hälsovårdshögskolan
Anslaget disponeras av Regeringskansliet för utbetalning av Sveriges årliga bidrag till Nordiska Hälsovårdshögskolan.

14:8Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder (ramanslag)193 250 tkr
14:8 ap.1Till regeringens disposition (ram)193 250 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

14:8 Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder


2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
14:24 1370Allt
14:33100Allt
14:800
14:8 ap.100

På regeringens vägnar

Senast uppdaterad: