Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:B2

2007-12-19
Ju2007/9023/PO,
Ju2007/10603/PO (delvis)
Säkerhetspolisen
Box 8304
104 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Säkerhetspolisen
Riksdagen har beslutat om Säkerhetspolisens verksamhet för budgetåret 2008 .

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2008 för Säkerhetspolisen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

-

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:2

Säkerhetspolisen (Ramanslag)

Disponeras av Säkerhetspolisen789 663
ap.1Säkerhetspolisen (ram)789 663

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
4:2 Säkerhetspolisen
ap.123 6903 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)140 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)79 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Säkerhetspolisens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2565 805
2008-02-2565 805
2008-03-2565 805
2008-04-2565 805
2008-05-2565 805
2008-06-2565 805
2008-07-2565 805
2008-08-2565 805
2008-09-2565 805
2008-10-2565 805
2008-11-2565 805
2008-12-2565 808
Summa789 663
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhetspolisens disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:2 ap.1Säkerhetspolisen
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Andreas Kvarnängen
Kopia till

Fi/Ba, Henrik Jönsson