Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2007-12-13
U2007/7921/SAM/S
Statens skolverk
Alströmergatan 12
106 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 25:10 Bidrag till svensk undervisning i utlandet
Riksdagen har beslutat om anslaget 25:10 för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. UbU1, rskr. 2007/08:70).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:10

Bidrag till svensk undervisning i utlandet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk91 706
ap.1Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet (ram)91 706
Disponeras av Svenska institutet730
ap.4Bidrag till riksföreningen Sverigekontakt (ram)730
Disponeras av Myndigheten för skolutveckling139
ap.5Utvecklingsarbete (ram)139

Villkor för anslag 25:10

ap.1 Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet

Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet

Bidrag betalas ut enligt förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Bidrag lämnas enligt regeringsbeslut den 8 juni 1995 för undervisning i svenska och om Sverige vid Lycée International i Saint Germain-en-Laye, Frankrike. Belopp som avses under punkten 2 i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2008 utgöra 11 660 kronor per elev.

Bidrag lämnas även enligt regeringsbeslut den 8 december 2003 för undervisning i svenska och om Sverige vid United Nations International School of Hanoi, Vietnam. Belopp som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2008 utgöra 11 660 kronor per elev.

Vidare lämnas bidrag enligt förordningen (SKOLFS 1998:30) om statsbidrag till svensk undervisning vid International School of Geneva och American School of Warszaw. Belopp som avses i 7 § förordningen ska för bidragsåret 2008 utgöra 11 660 kronor per elev.

Enligt överenskommelsen den 27 juni 1996 mellan Norge och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område ska en ekonomisk avräkning mellan länderna ske efter varje läsårs slut. Ifrågavarande ersättning ska av Skolverket tillföras respektive utbetalas från denna anslagspost.

Statsbidraget för svenska elever i finländska utlandsskolor enligt överenskommelse den 27 juni 1996 mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område ska utbetalas från denna anslagspost.

Medel ska efter rekvisition betalas till Sveriges ambassad i Reykjavik för att stödja svenskundervisning på Island.

Ersättning till distansinstitut

Bidrag ska utbetalas till distansinstitut för undervisning enligt avtal mellan Skolverket och berörda parter.

Europaskolorna

Anslagsposten ska användas för lönekostnader m.m. till av Statens skolverk anställd personal vid Europaskolorna.

För återrapporteringskrav se Skolverkets regleringsbrev.

ap.4 Bidrag till riksföreningen Sverigekontakt

Av bidraget får högst 100 000 kronor användas för stöd i form av förmedling och distribution av läromedel m.m. till de svenska skolorna i utlandet och högst 630 000 kronor för stöd till undervisning i svenska vid utländska skolor (främst vuxenutbildningskurser) m.m.

Medlen ska utbetalas till Riksföreningen Sverigekontakt under månaderna februari och september 2008 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Riksföreningen Sverigekontakt ska senast den 1 februari 2009 lämna en redogörelse till Utbildningsdepartementet för användningen av tilldelade medel och resultat av verksamheten för budgetåret 2008. En redogörelse ska även lämnas för kännedom till Statens skolverk och Svenska institutet.

Svenska institutet ska senast den 3 mars 2008 lämna budgeteringsunderlag till Utbildningsdepartementet för Riksföreningen Sverigekontakt.

ap.5 Utvecklingsarbete

Medel får användas inom ramen för Myndigheten för skolutvecklings utvecklingsinsatser för svensk undervisning i utlandet.

Myndigheten för skolutveckling ska redovisa de insatser som genomförts i årsredovisningen.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
25:10 Bidrag till svensk undervisning i utlandet
ap.12 7513 %0
ap.4233 %0
ap.533 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Margareta Wiman
Kopia till

Internrevisionen SB
Utrikesdepartementet FIM KULT
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Svenska Institutet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för skolutveckling
Riksföreningen Sverigekontakt
Svenska utlandsskolors förening