Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 31

2007-12-19
N2007/10080/E
N2007/10296/E (delvis)
Kammarkollegiet

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 35:7 inom utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen har beslutat om anslaget 35:7 för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 21, bet. 2007/08:NU3, rskr. 2007/08:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

35:7

Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet242 100
ap.1Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av reaktorerna vid Barsebäckverket (ram)242 100
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet0
ap.3Till Regeringskansliets disposition (ram)0

Villkor för anslag 35:7

ap.1 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av reaktorerna vid Barsebäckverket

Kammarkollegiet ska betala ut ersättning från anslaget i enlighet med det avtal som träffats om ersättning mellan staten, Sydkraft AB och Vattenfall AB den 30 november 1999 i samband med stängningen av Barsebäcksverket (prop. 1999/2000:63). Kammarkollegiet ska även utbetala ersättning från anslaget i enlighet med det tillämpningsavtal till Ramavtal av den 30 november 1999 med anledning av en förtida stängning av reaktor Barsebäck 2 mellan staten, E.ON Sverige AB och Vattenfall AB som träffats den 10 november 2005.

Kammarkollegiet ska sköta den ekonomiska förvaltningen av detta anslag. Formerna för hur ersättningen ska lämnas framgår av avtalen och dess bilagor.

ap.3 Till Regeringskansliets disposition

Regeringskansliet svarar för den ekonomiska redovisningen avseende den kapitalersättning som lämnas till Vattenfall AB i enlighet med det tillämpningsavtal till Ramavtal av den 30 november 1999 med anledning av en förtida stängning av reaktor Barsebäck 2 mellan staten, E.ON Sverige AB och Vattenfall AB som träffats den 10 november 2005.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
35:7 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket
ap.124 210Allt0
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Martin Palm
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Näringsdepartementet/SAM
Näringsdepartementet/ADM