Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2007-12-19
U2007/3731/G (delvis)
Statens skolverk
Alströmergatan 12
106 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Statens skolverk
Riksdagen har beslutat om Statens skolverks verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU1, rskr. 2006/07:54, prop. 2006/07:100, utg.omr. 16, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 222).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Statens skolverk (Skolverket) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikFörskoleverksamhet och skolbarnsomsorgUppföljning
Utvärdering
Utbildningsinspektion
Styrdokument
Barn- och ungdomsutbildningUppföljning
Utvärdering
Utbildningsinspektion
Styrdokument
VuxenutbildningUppföljning
Utvärdering
Utbildningsinspektion
Styrdokument

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.1.1

Verksamhetsområde Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Mål

Erbjuda alla barn stöd och stimulans för utveckling och lärande samt underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och studier med vård av och ansvar för barn.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska institutet, Sameskolstyrelsen och Internationella programkontoret för utbildningsområdet.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet. Av redovisningen skall framgå vilka mått Skolverket anser lämpliga för att beskriva resultat och effekter av sitt arbete samt på vilka grunder måtten har valts ut.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Uppföljning

Mål

Producera och tillhandahålla uppföljningsinformation i syfte att underlätta jämförelser mellan olika huvudmän och verksamheter samt internationella jämförelser. Informationen skall vara tillgänglig för olika målgrupper och utgöra underlag för beslut om insatser på såväl nationell nivå som huvudmannanivå. All individbaserad uppföljningsinformation skall vara könsuppdelad. Där det bedöms relevant skall informationen även redovisas efter socioekonomisk bakgrund samt med avseende på utländsk respektive svensk bakgrund.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • genomförda åtgärder i uppföljningssystemet med avseende på innehållets aktualitet, tillgänglighet och kvalitet, och

 • hur de huvudsakliga målgrupperna använder och värderar uppföljningsinformationen.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Utvärdering

Mål

Öka kunskapen om hur verksamhetsområdet utvecklas i förhållande till de nationella målen och orsakerna bakom variationer i måluppfyllelse mellan såväl olika huvudmän som verksamheter.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • vilka utvärderingar som genomförts,

 • insatser för att öka kunskapen om hur huvudmännen fördelar och anpassar resurser utifrån verksamheternas olika förutsättningar och behov,

 • insatser för att öka kunskapen om hur kön och socioekonomisk bakgrund samt utländsk respektive svensk bakgrund förhåller sig till resurstilldelning och resultat, och

 • åtgärder för att utveckla rapporteringen så att den i ökad utsträckning kan användas av huvudmän för utveckling av verksamhetens kvalitet.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Utbildningsinspektion

Mål

Utbildningsinspektionen skall bidra till ökad kvalitet, likvärdighet och måluppfyllelse inom verksamhetsområdet.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • utbildningsinspektionens omfattning, med utgångspunkt i regeringens mål att varje kommun och dess förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall omfattas av inspektion vart sjätte år,

 • utbildningsinspektionens inriktning, och då särskilt beskriva insatserna för att kunna bedöma det lokala kvalitetsarbetet i kommunerna samt hur de fullgör sina skyldigheter gällande barn i behov av särskilt stöd,

 • utbildningsinspektionens tillsyn över hur kommunerna utövar tillsyn över enskild verksamhet och åtgärdar eventuella brister,

 • effekter av genomförda inspektioner i kommunerna i relation till målet för verksamhetsgrenen,

 • metodutvecklings- och kvalitetssäkringsarbetet inom verksamhetsgrenen, och

 • omfattning och kostnad för olika delar av verksamhetsgrenen.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Styrdokument

Mål

Styrdokument skall vara effektiva instrument för ökad måluppfyllelse samt spegla barnets, föräldrarnas och samhällets aktuella behov.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • vilka förändringar av styrdokumenten som gjorts och på vilka grunder, och

 • verkets bedömning av styrdokumentens styrfunktion i verksamheten.

1.1.2

Verksamhetsområde Barn- och ungdomsutbildning

Mål

Öka andelen elever, såväl pojkar som flickor, som når målen för utbildningen.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten, Sameskolstyrelsen, Internationella programkontoret för utbildningsområdet, Svenska institutet och Socialstyrelsen.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet. Av redovisningen skall framgå vilka mått Skolverket anser lämpliga för att beskriva resultat och effekter av sitt arbete samt på vilka grunder måtten har valts ut.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Uppföljning

Mål

Producera och tillhandahålla uppföljningsinformation i syfte att underlätta jämförelser mellan olika huvudmän och verksamheter samt internationella jämförelser. Informationen skall vara tillgänglig för olika målgrupper och utgöra underlag för beslut om insatser på såväl nationell nivå som huvudmannanivå. All individbaserad uppföljningsinformation skall vara könsuppdelad. Där det bedöms relevant skall informationen även redovisas efter socioekonomisk bakgrund samt med avseende på utländsk respektive svensk bakgrund. Elever med utländsk bakgrund som anlänt sent till Sverige under grundskoletiden skall så långt möjligt särredovisas.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • genomförda åtgärder i uppföljningssystemet med avseende på innehållets aktualitet, tillgänglighet och kvalitet,

 • hur de huvudsakliga målgrupperna använder och värderar uppföljningsinformationen, och

 • omfattning, kostnader och utvecklingsarbete för genomförande av de nationella proven.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Utvärdering

Mål

Öka kunskapen om hur verksamhetsområdet utvecklas i förhållande till de nationella målen och orsakerna bakom variationer i måluppfyllelse mellan olika huvudmän och skolor.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • vilka utvärderingar som genomförts,

 • genomförda insatser för att öka kunskapen om hur huvudmännen fördelar och anpassar resurser utifrån skolornas olika förutsättningar och behov samt för att öka kunskapen om hur den lokala organisationen av skolverksamheten påverkar likvärdighet, utbildningsresultat och möjlighet till integration och jämställdhet, och

 • åtgärder för att utveckla rapporteringen så att den i ökad utsträckning kan användas av huvudmän för utveckling av utbildningens kvalitet.

1.1.2.3

Verksamhetsgren Utbildningsinspektion

Mål

Utbildningsinspektionen skall bidra till ökad kvalitet, likvärdighet och måluppfyllelse inom verksamhetsområdet.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • utbildningsinspektionens omfattning, med utgångspunkt i regeringens mål att varje kommun och alla skolor skall omfattas av inspektion vart sjätte år,

 • utbildningsinspektionens inriktning, och då särskilt beskriva insatserna för att kunna bedöma hur väl skolorna klarar kunskapsuppdraget, t.ex. med avseende på skolornas arbete med att följa upp elevernas språk-, läs- och skrivutveckling samt kunskapsutveckling i matematik, särskilt i de lägre åldrarna, hur kommunerna fullgör sina skyldigheter när det gäller barn i behov av särskilt stöd samt kvalitetsarbetet i kommuner och skolor,

 • effekter av genomförda inspektioner i relation till målet för verksamhetsgrenen,

 • metodutvecklings- och kvalitetssäkringsarbetet inom verksamhetsgrenen, och

 • omfattning och kostnad för olika delar av verksamhetsgrenen.

1.1.2.4

Verksamhetsgren Styrdokument

Mål

Styrdokument skall vara effektiva instrument för ökad måluppfyllelse samt spegla individens, samhällets och arbetslivets aktuella behov.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • vilka förändringar av styrdokumenten som gjorts och på vilka grunder, och

 • verkets bedömning av styrdokumentens styrfunktion i verksamheten.

1.1.3

Verksamhetsområde Vuxenutbildning

Mål

Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska institutet, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Valideringsdelegationen, Stockholms universitet och Socialstyrelsen.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet. Av redovisningen skall framgå vilka mått Skolverket anser lämpliga för att beskriva resultat och effekter av sitt arbete samt på vilka grunder måtten har valts ut.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Uppföljning

Mål

Producera och tillhandahålla uppföljningsinformation i syfte att underlätta jämförelser mellan olika huvudmän och verksamheter samt internationella jämförelser. Informationen skall vara tillgänglig för olika målgrupper och utgöra underlag för beslut om insatser på såväl nationell nivå som huvudmannanivå. All individbaserad uppföljningsinformation skall vara könsuppdelad. Där det bedöms relevant skall informationen även redovisas efter socioekonomisk bakgrund samt med avseende på utländsk respektive svensk bakgrund.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • genomförda åtgärder i uppföljningssystemet med avseende på innehållets aktualitet, tillgänglighet och kvalitet, och

 • hur de huvudsakliga målgrupperna använder och värderar uppföljningsinformationen.

1.1.3.2

Verksamhetsgren Utvärdering

Mål

Öka kunskapen om hur verksamhetsområdet utvecklas i förhållande till de nationella målen och orsakerna bakom de variationer som kan iakttas i resultat och måluppfyllelse.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • vilka utvärderingar som genomförts,

 • genomförda insatser för att öka kunskapen om hur huvudmännen fördelar och anpassar resurser utifrån verksamheternas olika förutsättningar och behov samt för att öka kunskapen om hur den lokala organisationen av verksamheten påverkar likvärdighet, utbildningsresultat och möjlighet till integration och jämställdhet, och

 • åtgärder för att utveckla rapporteringen så att den i ökad utsträckning kan användas av huvudmän för utveckling av utbildningens kvalitet.

1.1.3.3

Verksamhetsgren Utbildningsinspektion

Mål

Utbildningsinspektionen skall bidra till ökad kvalitet, likvärdighet och måluppfyllelse inom verksamhetsområdet.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • utbildningsinspektionens omfattning, med utgångspunkt i regeringens mål att varje kommun och dess verksamhet för att stödja vuxenutbildningen skall omfattas av inspektion vart sjätte år,

 • utbildningsinspektionens inriktning och då särskilt beskriva insatser för att kunna bedöma verksamheternas arbete med att följa upp de studerandes kunskapsutveckling och med utvecklingen av kvalitetsarbetet,

 • effekter av genomförda inspektioner i relation till målet för verksamhetsgrenen,

 • metodutvecklings- och kvalitetssäkringsarbetet inom verksamhetsgrenen, och

 • omfattning och kostnad för olika delar av verksamhetsgrenen.

1.1.3.4

Verksamhetsgren Styrdokument

Mål

Styrdokument skall vara effektiva instrument för ökad måluppfyllelse samt spegla individens, samhällets och arbetslivets aktuella behov.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • vilka förändringar av styrdokumenten som gjorts och på vilka grunder, och

 • verkets bedömning av styrdokumentens styrfunktion i verksamheten.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Senast den 1 november 2007 skall Skolverket redovisa en samlad bedömning av utvecklingen inom respektive verksamhetsområde. Bedömningen skall rymma en fördjupad analys av områden som verket bedömer särskilt angelägna mot bakgrund av den uppföljning, utvärdering och utbildningsinspektion som genomförts sedan föregående samlade bedömning. I redovisningen skall ett jämställdhetsperspektiv beaktas. Skolverket skall särskilt belysa följande områden:

 • skolornas arbete med att följa upp elevernas språk-, läs- och skrivutveckling samt kunskapsutveckling i matematik - särskilt i de lägre åldrarna, och
 • orsaker till variationer i resultat mellan olika skolor, program i gymnasieskolan, grupper av elever utifrån kön och socioekonomisk bakgrund samt utländsk respektive svensk bakgrund i grund- och gymnasieskolan. Redovisningen skall i denna del särskilt inriktas mot att identifiera framgångsfaktorer för skolor och huvudmän.

Redovisningen skall ske tudelat:

a) En del skall riktas till regeringen (Utbildningsdepartementet) och visa bedömningen av utvecklingen på såväl nationell som lokal nivå. Skolverket skall peka på utvecklingsområden som kan kräva statliga insatser och därvid även redogöra för vilka åtgärder verket avser vidta inom sitt ansvarsområde med anledning av lägesbedömningen. Redovisningen skall lämnas till Utbildningsdepartementet.

b) I den andra delen skall Skolverket lämna sin bedömning av behovet av åtgärder på huvudmanna- och verksamhetsnivå. Förslag till åtgärder kan riktas till samtliga huvudmän och verksamheter eller differentieras utifrån en analys av skillnader och likheter mellan olika grupperingar. Rapporten skall lämnas till Utbildningsdepartementet samt tillgängliggöras på lämpligt sätt för skolhuvudmännen.

2. Skolverket skall särredovisa utgifterna under anslaget 25:9 Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola uppdelade på de olika verksamheterna. Skolverket skall också redovisa det särskilda verksamhetsstödets användning. Denna redovisning skall finnas tillgänglig hos verket senast den 15 februari 2007.

3. Skolverket skall begära redogörelse av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund över hur tilldelade medel från anslaget 25:12 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning, anslagspost 2 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar, har använts och resultaten av verksamheterna samt uppgifter om finansiering, kostnader och elever. Redovisningen skall lämnas för kännedom till Utbildningsdepartementet senast den 28 februari 2008.

4. Skolverket skall begära redogörelser av styrelsen för Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk över hur tilldelade medel från anslaget 25:12 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning, anslagspost 2 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar har använts och resultatet av verksamheten samt uppgifter om finansiering, kostnader och studerande. Redovisningen skall lämnas för kännedom till Utbildningsdepartementet senast den 28 februari 2008.

5. Skolverket skall senast den 1 april 2008 redovisa kommenterad statistik för kompletterande utbildningar, vilka regleras i förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar, samt statligt finansierade påbyggnadsutbildningar, vilka regleras i förordningen (2005:676) om statsbidrag till viss påbyggnadsutbildning. Av redogörelsen för kompletterande utbildningar skall bl.a. framgå antalet elever som deltagit i respektive fullföljt en utbildning, antalet utbildningar och skolor uppdelat på stödform samt utbildningskategorier. Av redogörelsen för påbyggnadsutbildning skall bl.a. framgå hur bidrag fördelats till olika huvudmän, vilka utbildningar som erhållit statsbidrag, storleken på statsbidraget samt antalet platser och deltagare. Alla uppgifter om elever i såväl påbyggnadsutbildning som kompletterande utbildningar skall vara fördelade på ålder och kön.

6. Skolverket skall senast den 1 juni 2007 lämna en redovisning till Utbildningsdepartementet av omfattningen av statsbidrag till kommun eller landsting för elever från nordiska länder för höstterminen 2006 och vårterminen 2007. Ur redovisningen skall framgå hur många av de nordiska eleverna som går på gymnasieutbildningar med riksrekrytering.

7. Skolverket skall redovisa kostnader för admimistrationen av statsbidrag från anslagen 25:6, 25:8, 25:9, 25:10, 25:12, 25:16 och äldre anslag 25:9 och 25:10 samt göra en bedömning av effektiviteten i myndighetens bidragshantering.

8. Skolverket skall särredovisa utgifterna under anslaget 25:10 uppdelade på bidrag till elever i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola i svenska utlandsskolor, bidrag till elever med distansundervisning, bidrag för kompletterande svenskundervisning, bidrag till elever vid svenska sektioner vid internationella skolor, lokalkostnadsbidrag och kostnader för lärare vid Europaskolorna.

9. Skolverket skall redovisa sitt pågående arbete med internationella studier.

3

Organisationsstyrning

Mål

Skolverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Övrig återrapportering

Skolverket skall redovisa hur verket samarbetat med Myndigheten för skolutveckling, särskilt vad gäller insatser för att främja utvecklingen inom nationellt prioriterade områden och insatser för att stödja Myndigheten för skolutveckling i dess arbete som sektorsansvarig myndighet för miljömålen.

Skolverket skall redovisa hur det interna kvalitetssäkerhetsarbetet bedrivs. Av redovisningen skall framgå hur verket arbetat med att utveckla sambanden mellan olika verksamhetsgrenar och organisatoriska enheter i syfte att förbättra den interna beredningen och stärka kvalitetssäkringen av verkets arbete och produkter.

Skolverket skall redovisa verksamhet och resursåtgång enligt följande: utbildningsinspektion, uppföljning, utvärdering samt styrdokument. Skolverket skall även redovisa sin verksamhet och resursåtgång för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, barn- och ungdomsutbildning samt vuxenutbildning. Rapporteringen skall därutöver fördelas på samtliga verksamhets- respektive skolformer, fristående skolor och annan fristående verksamhet m.m. i den utsträckning som myndigheten bedömer erforderligt. Med resursåtgång avses här såväl använda medel som årsarbetskrafter. Skolverket skall redovisa hur stor del av budgeten som använts för uppdrag som getts i regleringsbrev respektive i särskild ordning och för uppgifter i enlighet med instruktionen.

Skolverket skall redovisa sitt miljöledningsarbete enligt särskilda riktlinjer beslutade av regeringen den 10 november 2005 med ändring den 25 oktober 2006 (M2006/4485/Hm).

4

Uppdrag

Årliga uppdrag

1. Den 1 augusti 2007 skall Skolverket bedöma de totala kostnaderna för föregående budgetår för förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, grundskolan inklusive förskoleklassen, särskolan, gymnasieskolan, den kommunala vuxenutbildningen - fördelat på grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning samt vuxenutbildningen för utvecklingsstörda och svenskundervisningen för invandrare. Kostnaderna skall fördelas på de väsentligaste kostnadsslagen. Redovisningen får baseras på ett urval av kommuner.

2. Skolverket skall vid nedanstående prognostillfällen redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 23 januari 2007
 • den 7 mars 2007
 • den 2 maj 2007
 • den 2 augusti 2007, och
 • den 30 oktober 2007.

3. Skolverkets statistik skall möjliggöra uppföljning av ett urval av de indikatorer som verket i samverkan med Ungdomsstyrelsen identifierat i rapporten Indikatorer för uppföljning av ungdomars levnadsvillkor (U2005/7090/UNG). En sammanställning av resultaten för var och en av indikatorerna skall lämnas till Integrations- och jämställdhetsdeparte- mentet, med kopia till Utbildningsdepartementet i anslutning till årsredovisningen. Skolverket skall också redovisa hur verket inom ramen för sitt reguljära arbete har bidragit till att förbättra ungdomars levnadsvillkor. En kopia av redovisningen skall lämnas till Ungdoms- styrelsen.

4. Skolverket skall i samverkan med Högskoleverket och Statistiska centralbyrån senast den 15 juni varje år redovisa en samlad bedömning av tillgång och behov av lärare inom förskola, skola och vuxenutbildning. Verket skall därvid särskilt uppmärksamma behovet av lärare i yrkesämnen. Skolverket skall även årligen följa upp och redovisa viktiga förändringar som inverkar på tillgången och behovet av lärare både på kort och på lång sikt. Verket skall dessutom redovisa lärare med utländsk bakgrund. Redovisning skall även ske till Arbetsmarknadsstyrelsen.

5. Enligt regeringsbeslut den 15 november 2001 (U2001/4022/G) skall Skolverket främja yrkesutbildningens utveckling genom vissa insatser med internationell inriktning. Uppdraget innebär upprättande och drift av ett nationellt referenscentrum för yrkesutbildning samt förmedlande av stöd till arbetsplatsförlagd utbildning (APU) utomlands för gymnasieelever. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen från och med årsredovisningen för 2005.

Nya uppdrag

1. Skolverket skall upprätta en antidiskrimineringsstrategi i enlighet med åtgärd 11 i En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009 (Regeringens skrivelse 2005/06:95). Samråd skall ske med Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) och Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) vid upprättandet av strategien. Uppdraget skall redovisas till Justitiedepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet, senast den 1 september 2007.

2. Skolverket skall genomföra en förstudie i syfte att inleda en modernisering av det nationella uppföljningssystemet. Förstudien skall omfatta en beskrivning av dagens uppgiftsinsamling, behov av stöd och åtgärder för att underlätta uppgiftsinsamlingen samt en analys av hur Skolverket och Statistiska Centralbyrån tillsammans kan finna former för hur en förenklad, kvalitetssäkrad och moderniserad insamling kan genomföras inom utbildningssektorn. Särskild vikt skall läggas vid förslag som kan bidra till en snabbare publicering av statistiken. Skolverket skall även samråda med Socialstyrelsen. Uppdraget skall redovisas i anslutning till årsredovisningen för 2007.

3. Arbetskraftsdeltagandet är generellt sett betydligt lägre för personer med funktionshinder jämfört med övriga befolkningen. Många av de myndigheter som har ett särskilt sektorsansvar för att genomföra handikappolitiken skall medverka till att underlätta och möjliggöra att fler personer med funktionshinder ges möjlighet att försörja sig genom eget arbete. Arbetsmarknadsstyrelsen, Försäkringskassan, Skolverket och Socialstyrelsen skall inom ramen för sina respektive sektorsansvar formulera en gemensam strategi för hur fler personer med funktionshinder skall kunna försörja sig genom eget arbete. En viktig utgångspunkt för strategin är att myndigheternas insatser koordineras bättre och att befintliga resurser används på ett mer effektivt sätt. Myndigheterna delar lika på ansvaret för uppdraget men Arbetsmarknadsstyrelsen är sammankallande myndighet. Strategin skall tas fram i samråd med Arbetsmiljöverket och Stockholms universitet och redovisas till regeringen senast den 29 februari 2008.

4. Skolverket skall ge en bild av svenska gymnasieelevers kännedom om EU:s syften med tonvikt på EU-samarbete för att främja fred, handel och fri rörlighet inom Europa samt en god miljö. Skolverket skall också belysa i vilken utsträckning skolans undervisning och läromedelsanvändning spelar en roll för elevernas kunskaper. Ur redovisningen skall framgå vilka kunskapskällor lärare använder sig av i sin undervisning.

Skolverket skall vidare genomföra en översyn av målen i gymnasieskolans kursplaner vad avser undervisningen om EU. Uppdraget skall redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 26 oktober 2007.

5. Skolverket skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 11 november 2006 (N2006/10426/NL). Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till år 2010.

Skolverket skall i ett första steg redovisa underlag till Utbildningsdepartementet senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader. Skolverket skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 ta fram ett kompletterande underlag och redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågågende förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder. Skolverket skall även vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten skall bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

6. Skolverket skall redovisa det fortsatta arbetet med vidareutveckling och kvalitetshöjande åtgärder avseende IT-portalen Utbildningsinfo.se. Arbetet skall ske i samråd med berörda aktörer. Skolverket skall samverka med Internationella programkontoret för utbildningsområdet rörande den europeiska utbildningsdatabasen Ploteus. 

7. Skolverket skall redovisa pågående utvecklingsarbete vad avser metoder för utbildningsinspektion, utveckling av mer lättillgänglig och jämförbar redovisning av inspektionsresultat samt hur tillgänglig uppföljningsinformation, såväl inom som utanför verket, i ökad utsträckning kan användas som grund för att bedöma utbildningens kvalitet. Uppdraget skall redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 1 april 2007. 

8. I enlighet med vad som anges i regeringens uppdrag till Skolverket attsvara för fortbildning av lärare (dnr 2007/3168/S) skall medel avsättas för fortbildning i specialpedagogik. Riksdagen beslutade i juni 2007 att 66,65 miljoner kronor skall avsättas för detta ändamål. Skolverket ges i uppdrag att, som en del i det tidigare givna uppdraget om fortbildning för lärare, svara för fortbildning i specialpedagogik. De avsatta medlen skall användas dels till fortbildning i specialpedagogik som genomförs av universitet och högskolor på uppdrag av Skolverket, dels till statsbidrag enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. De delar av det tidigare givna uppdraget som avser fördelningen av medel på olika lärarkategorier respektive omfattningen av utbildningen är inte tillämpliga på den fortbildning som avser specialpedagogik. Skolverket skall inom ramen för uppdraget rörande fortbildning i specialpedagogik avsätta särskilda medel, högst fem miljoner kronor, för lärare som är anställda hos Specialpedagogiska institutet eller Specialskolemyndigheten.

Uppdrag ur tidigare regleringsbrev som ännu ej är slutredovisade

1. Skolverket skall halvårsvis följa upp och redovisa omfattning, innehåll och form för kommunal vuxenutbildning och vuxenutbildning för utvecklingsstörda, den senare i den mån den omfattats av det riktade statsbidraget. Uppdraget skall avseende första halvåret kalenderåret innan redovisas senast den 15 januari och avseende andra halvåret kalenderåret innan senast den 15 maj för 2004-2007.

2. Skolverket skall utarbeta en plan för en förbättrad uppföljning av IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. Uppdraget, som aviserades i regeringens proposition Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället (prop. 2004/05:175), skall, med ändring av vad som tidigare angetts, redovisas senast den 1 mars 2007.

3. De handlingsplaner som Skolverket upprättar enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007. Om Skolverket vid den tidpunkten ännu inte har upprättat någon handlingsplan skall myndigheten till regeringen redovisa när detta kommer att ske samt ange skälen till fördröjningen. Beslutar verket - under åberopande av att det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art - att inte upprätta några handlingsplaner, skall myndigheten lämna en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för detta ställningstagande till regeringen senast den 1 mars 2007.

4. Enligt regeringsbeslut den 13 december 2001 (U2001/4684/S) skall Skolverket ansvara för administration, uppföljning och utvärdering av statsbidraget för maxtaxan och kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg samt följa upp de delar av reformen som avser förskoleverksamhet för barn till arbetslösa eller föräldralediga samt allmän förskola. Slutredovisning skall lämnas senast den 2 april 2007.

5. Enligt förordningen (2001:36) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem har Skolverket betalat ut statsbidrag till kommuner för nämnda syfte. Skolverket ansvarar för uppföljning och utvärdering av hur statsbidraget utnyttjats. Utvärderingen skall slutredovisas senast den 2 april 2007.

6. Enligt förordningen (2005:23) om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola har Skolverket betalat ut statsbidrag till kommuner för nämnda syfte. Skolverket ansvarar för uppföljning och utvärdering av hur statsbidraget har utnyttjats. Utvärderingen skall slutredovisas senast den 2 april 2008.

7. Enligt regeringsbeslut den 30 november (U2006/8954/S) får Skolverket i uppdrag att i ett första steg föreslå innehåll i mål att uppnå i svenska och matematik för årskurs 3 och i ett andra steg utforma nationella prov i dessa ämnen för denna årskurs.  Uppdragets första steg skall redovisas till regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 10 juni 2007. Uppdragets andra del skall redovisas till regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 augusti 2009.  

Uppdrag givna i särskild ordning som ännu ej är slutredovisade

1. Regeringsbeslut den 16 december 2004 (U2004/5167/SV) att utbetala statsbidrag till vissa påbyggnadsutbildningar och kompletterande utbildningar. Skolverket skall i anslutning till årsredovisningen för 2006 redovisa utfallet och resultatet av de åtgärder som vidtagits och hur tilldelade medel från anslaget 25:16 Utveckling av påbyggnadsutbildningar, anslagspost 3 har använts.

2. Regeringsbeslut den 22 december 2004 (U2004/5293/S) om att vidareutveckla det nationella provsystemet.

3. Regeringsbeslut den 21 april 2005 (U2005/3912/S) med uppdrag att utarbeta information om utbildningssystemet och möjligheterna till inflytande i förskola, skola och vuxenutbildning. Uppdraget skall i denna del redovisas senast den 20 december 2007.

4. Regeringsbeslut den 21 april 2005 (U2005/3923/S) med uppdrag att utfärda allmänna råd för individuella utvecklingsplaner i grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan m.m. Verket skall senast den 1 juni 2007 redovisa en uppföljning och utvärdering av tillämpningen av bestämmelserna.

5. Regeringsbeslut den 17 november 2005 (U2005/8381/G) om nationella prov och diagnostiska stödmaterial.

6. Regeringsbeslut den 15 december 2005 (JU2005/11552/D) med uppdrag att genomföra en fördjupad studie av situationen för romer i den svenska skolan. Uppdraget skall slutredovisas till Justitiedepartementet senast den 1 februari 2007.

7. Regeringsbeslut den 6 april 2006 (U2006/2294/S) med uppdrag att genomföra informationsinsatser avseende de förordningsändringar om åtgärdsprogram, frånvaro och ordningsregler som regeringen beslutade den 23 mars 2006. Arbetet skall ske i samråd med Myndigheten för skolutveckling och återrapporteras i årsredovisningen för 2006.

8. Regeringsbeslut den 29 juni 2006 (U2006/4913/G) med uppdrag att följa utvecklingen inom individuella program med avseende på att alla elever med individuella program skall erbjudas utbildning på heltid. Uppföljningen skall ge en samlad bild av hur kommunerna följer den nya lagstiftningen samt hur den beviljade finansiella kompensationen har använts. Uppdraget skall redovisas senast den 15 maj 2007.

9. Regeringsbeslut den 6 juli 2006 (U2006/5105/S) med uppdrag att utarbeta förslag på nationella mål och riktlinjer för utbildningen av nyanlända barn och ungdomar i grundskolan och gymnasieskolan samt därmed motsvarande skolformer. Uppdraget skall genomföras i samverkan med Myndigheten för skolutveckling. Uppdraget skall redovisas senast den 31 maj 2007.

10. Regeringsbeslut den 13 juli 2006 (U2006/5219/SV) med uppdrag att utarbeta och fastställa en nationell kursplan för utbildning till elevassistent på påbyggnadsnivå. Skolverket skall även utarbeta betygskriterier och ange de förkunskapskrav som skall gälla. Arbetet skall ske i samråd med Specialpedagogiska institutet och Sveriges Kommuner och Landsting. Uppdraget skall redovisas senast den 15 mars 2007.

11. Regeringsbeslut den 13 juli 2006 (U2006/5218/SV) med uppdrag att utarbeta och fastställa kursplaner för samlade yrkesinriktade utbildningar som påbyggnadsutbildning inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen. I uppdraget ingår även att utarbeta och fastställa betygskriterier och ange de förkunskapskrav som skall gälla för deltagande i utbildningen. Arbetet skall ske i samråd med Myndigheten för skolutveckling, parterna på arbetsmarknaden samt berörda bransch- och yrkesföreträdare. Uppdraget skall redovisas senast den 15 mars 2007.

12. Regeringsbeslut den 24 augusti 2006 (U2006/5688/S) med uppdrag att utveckla informationen till elever i grundskolan om arbetsmarknaden och förutsättningarna att få ett arbete inom olika yrken och samhällssektorer. Arbetet skall ske i samverkan med Arbetsmarknadsstyrelsen och redovisas senast den 1 februari 2007.

13. Regeringsbeslut den 31 augusti 2006 (U2006/5721/S) med uppdrag att följa upp hur den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU) förläggs till olika verksamhetsformer och skälen för detta. I uppdraget ingår även att utreda hur VFU bidrar till kompetensutveckling av skolans personal och främjar rekrytering av personal. Arbetet skall ske i samverkan med Högskoleverket och redovisas senast den 1 oktober 2007.

14. Regeringsbeslut den 31 augusti 2006 (U2006/5849/S) med uppdrag att

a. genomföra en kartläggning av förekomsten av diskriminering i form av trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen,

b. följa upp hur lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever tillämpas i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen, och att

c. genomföra en inventering av den fysiska tillgängligheten till lokaler för elever med funktionshinder i grundskolan och gymnasieskolan.

Arbetet med att kartlägga förekomsten av diskriminering i form av trakasserier och att följa upp tillämpningen av lagen skall ske i samråd med Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), Handikappombudsmannen (HO) och Barnombudsmannen (BO) samt andra berörda myndigheter och organisationer som exempelvis elev- och ungdomsorganisationerna.

Arbetet med inventeringen skall ske i samverkan med Myndigheten för handikappolitisk samordning och i samråd med Boverket, Handikappombudsmannen, Specialpedagogiska institutet och Arbetsmiljöverket.

Uppdragen under a och b ovan skall delrapporteras senast den 1 oktober 2007 samt slutrapporteras senast den 1 mars 2009. Uppdraget under c skall redovisas i sin helhet senast den 1 oktober 2008.

Uppdrag till annan myndighet där Skolverket skall samverka eller samråda med denna myndighet

1. Skolverket skall samverka med Socialstyrelsen i dess uppdrag att analysera förutsättningarna för samordning av olika individuella planer som barn, ungdom eller vuxen med funktionshinder kan ha. Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 2007.

2. Skolverket skall samråda med Myndigheten för skolutveckling i dess uppdrag att följa upp och utvärdera de samverkansprojekt och lokala utvecklingsarbeten till vilka det har fördelats medel för att få till stånd utökad samverkan mellan skolan, polisen, socialtjänsten samt barn- och ungdomspsykiatrin (U2006/5879/S). Uppdraget skall redovisas senast den 1 juli 2009.

3. Skolverket skall samråda med Myndigheten för skolutveckling i dess uppdrag att stödja kommunerna och landstingen att utveckla omfattningen av och innehållet i de yrkesinriktade utbildningarna inom kommunal vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda (U2006/5217/SV). Uppdraget skall redovisas senast den 1 november 2007.

4. Skolverket skall samarbeta med Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) i dess uppdrag att genomföra ett nationellt program för att främja entreprenörskap.

5. Skolverket skall samråda med Specialskolemyndigheten i dess uppdrag att analysera och redovisa eventuella skillnader i måluppfyllelse mellan specialskolans elever och elever som är döva eller hörselskadade men som deltar i annan skolform.

6. Skolverket skall samverka med Högskoleverket i dess uppdrag att medverka i lärosätenas arbete inför beslut om dimensionering av utbildning av lärare.

7. Skolverket skall samråda med Högskoleverket inför dess slutliga utvärdering av uppdraget om särskilda lärarutbildningar (SÄL). Utvärderingen skall lämnas senast den 1 juni 2007.

8. Skolverket skall samråda med Högskoleverket inför dess slutliga utvärdering av uppdraget om särskilda lärarutbildningar (SÄL) med inriktning mot yrkeslärare. Utvärderingen skall lämnas senast den 1 juni 2010.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:1

Statens skolverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk356 926
ap.1Statens skolverk (ram)356 926

Villkor för anslag 25:1

ap.1 Statens skolverk

Av medlen skall minst 3 000 000 kronor användas för Barn- och elevombudet för likabehandling.

25:3

Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk19 500
ap.3Till Statens skolverks disposition (ram)19 500

Villkor för anslag 25:3

ap.3 Till Statens skolverks disposition

Medel får användas till internationella studier och kostnader för nationella experter.

Medel får även användas till arbetsplatsförlagd utbildning utomlands för gymnasieelever i enlighet med regeringsbeslut den 15 november 2001 (U2001/4022/G) samt för stipendier till islänningar för yrkesutbildning i Sverige.

Vidare får medel användas till insatser för kontrollstationer och likvärdiga betyg.

Efter rekvisition betalas 200 000 kronor till Internationella programkontoret för utbildningsområdet för stöd till utveckling av multilaterala projekt inom Grundtvig, Comenius och Leonardo da Vinci. Medlen skall i första hand användas för åtgärder som syftar till att stärka kvaliteten på ansökningar som avser större multilaterala projekt med förutsättningar att bidra till nationell utveckling. Medlen får även finansiera insatser som syftar till att ta till vara, vidareutveckla och sprida resultat från programmet.

1 000 000 kronor får användas till kvalitetshöjande åtgärder och vidareutveckling avseende IT-portalen Utbildningsinfo.se.

25:6

Särskilda insatser på skolområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk185 913
ap.2Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder (ram)185 913

Villkor för anslag 25:6

ap.2 Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder

Medel under anslagsposten skall användas för ett elevbaserat tilläggsbidrag till Göteborgs, Kristianstads, Stockholms och Umeå kommuner för utbildning i gymnasieskolan för svårt rörelsehindrade elever. Medlen skall även användas för ersättning till Örebro kommun enligt avtal mellan staten och Örebro kommun om utbildningar i gymnasieskolan för döva och hörselskadade samt dövblinda elever. Antalet elevplatser skall för vårterminen 2007 och höstterminen 2007 anses utgöra för respektive kommun vad som anges nedan. Medlen skall utbetalas till respektive kommun under februari och november 2007 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.


Antal elevplatser vårterminen 2007Tilläggsbidrag (kr)
Göteborgs kommun4112 208 000
Kristianstads kommun4814 292 000
Stockholms kommun5917 567 000
Umeå kommun258 110 000
Örebro kommun422100 466 000

Från anslagsposten skall vidare till Örebro kommun betalas 6 200 000 kronor som extra resurser bidragsåret 2007 till stöd för dövblinda elevers gymnasieutbildning samt bidrag enligt 9 § avtal mellan staten och Örebro kommun om gymnasial utbildning i Örebro kommun för döva och hörselskadade samt dövblinda ungdomar från hela landet. Skolverket skall betala ut bidraget under februari 2007.

Från anslagsposten skall även betalas ersättning till Landstinget i Södermanlands län och Örebro kommun enligt avtal mellan staten och respektive landsting/kommun. Utbetalning skall ske enligt vad som framgår av avtalen. Därutöver skall 3 245 000 kronor utbetalas till Örebro kommun i december 2007 med anledning av ett utökat elevantal under hösten. 

25:8

Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk3 660 000
ap.1Maxtaxa i barnomsorgen m.m. (ram)3 660 000

Villkor för anslag 25:8

ap.1 Maxtaxa i barnomsorgen m.m.

Bidrag lämnas i enlighet med förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa.

Skolverket får disponera högst 2 400 000 kronor för kostnader för administration samt uppföljning av statsbidraget. Dessa kostnader skall särredovisas.

25:9

Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk142 459
ap.1Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar (ram)20 812
ap.2Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m (ram)121 647

Villkor för anslag 25:9

ap.1 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar

Skolverket skall göra följande utbetalningar av särskilt verksamhetsstöd för utbildningar med särskild inriktning. Utbetalning skall ske under månaderna februari och september 2007, efter rekvisition, med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

 • 187 000 kronor till Mjölby kommun för utbildning i guldsmedsteknik

 • 555 000 kronor till Nybro kommun för utbildning i glasblåsning

 • 278 000 kronor till Lessebo kommun för utbildning i glasblåsning

 • 980 000 kronor till Krokoms kommun för utbildning i körning med häst

 • 7 947 000 kronor till Stockholms kommun för utbildning för yrkesdansare

Särskilt bidrag lämnas enligt förordningen (1999:250) om förberedande dansutbildning i grundskolan till Göteborgs, Malmö, Piteå och Stockholms kommuner. Belopp som avses i 4 § nämnda förordning skall för bidragsåret 2007 utgöra 1 000 000 kronor i grundbidrag och 20 800 kronor i bidrag per elev.

ap.2 Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m

Medlen under anslagsposten skall användas till följande ändamål:

1. Kostnader för Sveriges anslutning till examensorganisationen International Baccalaureate Office (IBO) i Genève enligt förordningen (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office.

2. Statsbidrag enligt förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna. Belopp som avses i 16 § respektive 18 § nämnda förordning skall för bidragsåret 2007 utgöra 68 200 kronor respektive 48 600 kronor per årselevplats.

3. Statsbidrag till kommun eller landsting för elever från nordiska länder enligt 11 kap. 4-6 §§ gymnasieförordningen (1992:394) och 5 kap. 2-4 §§ förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning samt till fristående gymnasieskola enligt 2 kap. 13 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Belopp som avses i nämnda bestämmelser skall för vår- och höstterminerna 2007 utgöra det belopp per elev och program som Skolverket har föreskrivit med stöd av 2 kap. 12 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor. För utbildning som leder fram till International Baccalaureate (IB) skall det belopp som avses i ovan nämda bestämmelse utgöra det belopp per elev som Skolverket har föreskrivit i 2 kap. 12§ förordningen (1996:1206) om fristående skolor för Naturvetenskapsprogrammet. Dock får ersättning lämnas med högst det belopp som tas ut vid interkommunal ersättning. För bidrag till kommun och landsting skall beloppen i 2 kap. 12§ förordningen (1996:1206) om fristående skolor reduceras med den ersättning för ingående mervärdesskatt som ingår i beloppen. För elever i kommunal vuxenutbildning ersätts kommunen med 40 000 kronor per 800 verksamhetspoäng.

4. Ersättning enligt förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning. Medlen utbetalas av Skolverket till Kammarkollegiet efter faktura.

5. Statsbidrag enligt förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor och enligt avtal mellan staten och respektive riksinternatskola. Belopp som avses i nämnda avtal skall för bidragsåret 2007 utgöra beträffande 4 § 68 000 kronor för grundskoleutbildning. För elev i gymnasieutbildning gäller det belopp per elev och program som Skolverket har föreskrivit med stöd av 2 kap. 12 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor. För utbildning som leder fram till International Baccalaurate (IB) skall det belopp som avses i ovan nämnda bestämmelse utgöra det belopp per elev som Skolverket har föreskrivit med stöd av 2 kap. 12§ förordningen (1996:1206) om fristående skolor för Naturvetenskapsprogrammet. Belopp som avses i 5 och 6 §§ i nämnda avtal skall för bidragsåret 2007 utgöra 48 600 kronor, respektive 13 200 kronor per elev i gymnasieutbildning och 10 500 kronor per elev i grundskoleutbildning.

6. Statsbidrag enligt förordningen (1996:1398) om statsbidrag till internationella skolor.

7. Statsbidrag enligt förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige. Belopp som avses i 4 § nämnda förordning skall för bidragsåret 2007 utgöra 34 100 kronor per termin och elev.

8. Statsbidrag enligt förordningen (2007:81) om utbildning och statsbidrag för  vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige.

9. Vidare får Skolverket, efter rekvisition, betala ut statsbidrag till kostnader för undervisningsinsatser vid Frälsningsarméns internatskola Sundsgården, Ekerö, med högst 1 250 000 kronor. Skolverket skall begära redogörelse av internatskolan Sundsgården för verksamheten läsåret 2006/07 och för planerad verksamhet 2007/08 samt prognos för kostnader och intäkter budgetåret 2008. Redovisningen skall vidarebefordras till Utbildningsdepartementet senast den 1 oktober 2007.

25:81

Fortbildning av lärare (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk366 650
ap.1Fortbildning av lärare (ram)366 650

Villkor för anslag 25:81

ap.1 Fortbildning av lärare

Bidrag lämnas i enlighet med förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt för att finansiera sådan fortbildning som genomförs av universitet och högskolor på uppdrag av Skolverket (dnr 2007/3168/S).

Av tilldelade medel från anslagsposten får Skolverket disponera högst 5 200 000 kronor för att täcka verkets kostnader för administration samt uppföljning av fortbildningsinsatserna.

Med undantag från Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 16§ andra stycket anslagsförordningen (1996:1189) får Skolverket i förskott betala del av eller hela ersättningen till universitet eller högskolor som bedriver fortbildning på uppdrag av Skolverket.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Budgetår 2006

25:9

Bidrag till personalförstärkningar i förskola (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk0
ap.1Bidrag till personalförstärkningar i förskola (ram)0

Villkor för anslag 25:9

ap.1 Bidrag till personalförstärkningar i förskola

Av anslagssparandet får högst 1 500 000 kronor användas för uppföljning och utvärdering.

25:10

Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk0
ap.1Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem (ram)0

Villkor för anslag 25:10

ap.1 Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem

Av anslagssparandet får högst 1 000 000 kronor användas för uppföljning och utvärdering.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
25:1 Statens skolverk
ap.110 708Allt0
25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
ap.35553 %0
25:6 Särskilda insatser på skolområdet
ap.25 5773 %0
25:8 Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m.
ap.103 %0
25:9 Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola
ap.16243 %0
ap.23 6503 %0
25:9 (2006) Bidrag till personalförstärkningar i förskola
ap.1 (2006)0Allt0
25:10 (2006) Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem
ap.1 (2006)0Allt0
25:81 Fortbildning av lärare
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
25:81 Fortbildning av lärare
ap.1900 000600 000300 0002009
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndiganderamen avser fortbildning som genomförs på uppdrag av Statens skolverk samt statsbidrag i enlighet med förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare och förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)25 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)34 947
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2531 368
2007-02-2531 368
2007-03-2531 368
2007-04-2531 368
2007-05-2531 368
2007-06-2531 368
2007-07-2531 368
2007-08-2531 368
2007-09-2531 368
2007-10-2531 368
2007-11-2531 368
2007-12-2531 378
Summa376 426
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:1 ap.1Statens skolverk
25:3 ap.3Till Statens skolverks disposition
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Maria Palm
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, enheten för kommunal ekonomi
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Örebro kommun