Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:22

2007-12-13
U2007/7921/SAM/F (delvis)
Centrala etikprövningsnämnden
c/o Vetenskapsrådet
103 78 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Centrala etikprövningsnämnden
Riksdagen har beslutat om Centrala etikprövningsnämndens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2007/08:70).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Centrala etikprövningsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskningens infrastrukturEtikprövningsverksamhet
Tillsyn av efterlevnaden av etikprövningslagen

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige ska vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.

1.1.1

Verksamhetsområde Forskningens infrastruktur

Mål

En effektiv infrastruktur som ger goda förutsättningar för forskning.

Återrapportering

Centrala etikprövningsnämnden ska redovisa en samlad bedömning av hur nämnden har bidragit till måluppfyllelse inom sin del av verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Etikprövningsverksamhet

Mål

Ett effektivt skydd för den enskilda människan och människovärdet vid forskning som avser människor samt rättsäkerhet för dem som deltar.

Återrapportering

Centrala etikprövningsnämnden ska redovisa

- antal inkomna och avgjorda ärenden,

- antal ärenden per månad, och

- genomsnittlig handläggningstid.

Återrapporteringen ska vara uppdelad enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Vidare ska antalet ärenden inom medicinsk respektive övrig forskning specificeras.

Vidare ska Centrala etikprövningsnämnden redovisa

- nämndens kostnader,

- genomsnittlig handläggningsskostnad per ansökan, och

- antal sammanträden inom nämnden.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Tillsyn av efterlevnaden av etikprövningslagen

Mål

Att utöva effektiv tillsyn av efterlevnaden av lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

Återrapportering

Centrala etikprövningsnämnden ska redovisa

- tillsynens omfattning och inriktning och hur tillsynsarbetet har bedrivits,

- antalet tillsynsärenden och antalet ärenden som initierats av nämnden, och

- sammanfattning av gjorda iakttagelser och vidtagna åtgärder.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Centrala etikprövningsnämnden ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2008-2011 i informationssystemet Hermes för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Om möjligt, ska prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. 

Centrala etikprövningsnämnden ska i samband med redovisningen av utgiftsprognos, senast den 1 augusti respektive den 30 oktober 2008, till regeringen inlämna en kostnads- och intäktsredovisning samt en redovisning av antal inkomna ärenden och antal sammanträden. Redovisningarna skall avse uppgifter per den 30 juni respektive den 30 september 2008.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

- den 22 januari 2008,

- den 10 mars 2008,

- den 9 maj 2008,

- den 1 augusti 2008, samt

- den 30 oktober 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:8

Centrala etikprövningsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Centrala etikprövningsnämnden4 267
ap.1Centrala etikprövningsnämnden (ram)4 267

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
26:8 Centrala etikprövningsnämnden
ap.11283 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)418
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Centrala etikprövningsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-25356
2008-02-25356
2008-03-25356
2008-04-25356
2008-05-25356
2008-06-25356
2008-07-25356
2008-08-25356
2008-09-25356
2008-10-25356
2008-11-25356
2008-12-25351
Summa4 267
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Centrala etikprövningsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:8 ap.1Centrala etikprövningsnämnden
På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Vetenskapsrådet