Finansdepartementet


Regeringsbeslut
26

2007-12-20
Fi2007/6480
Fi2007/7583
Fi2007/8170 m.fl.
Se bilaga 1
Finansinspektionen
Box 6750
113 85 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Finansinspektionen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Finansinspektionens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 02, bet. 2007/08:FiU2, rskr. 2007/08:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Finansinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Finansiella system och tillsynFinansiell tillsyn och normgivningTillsyn
Regelgivning
Tillstånd och anmälningar
Statistik

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Finansiella system och tillsyn

Mål

Målet för politikområdet är att det finansiella systemet ska vara effektivt och tillgodose såväl samhällets krav på stabilitet som konsumenternas intresse av ett gott skydd, att reglering och tillsyn ska bidra till förtroendet för den finansiella sektorn, att tillsynen ska bedrivas effektivt, att statens finansförvaltning ska bedrivas effektivt samt att kostnaderna för statsskulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas.

1.1.1

Verksamhetsområde Finansiell tillsyn och normgivning

Mål

Att bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system.

Att bidra till konsumentskyddet inom det finansiella systemet.

De åtgärder som vidtas i syfte att uppnå de övergripande målen ska vägas mot eventuella negativa effekter på det finansiella systemets effektivitet.

Återrapportering

Lämna en samlad bedömning av om myndigheten uppfyllt målen för verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Att företagen är finansiellt och operativt stabila med en väl fungerande intern kontroll och sund balans mellan kapital och risker.

Att företagens åtaganden gentemot kunderna kan uppfyllas.

Att produkter och finansiella tjänster är väl genomlysta och har relevanta villkor som presenteras på ett rättvisande sätt.

Att förtroendeproblem motverkas och att den finansiella sektorn inte används för oegentligheter och brottsliga syften.

Återrapportering

Redovisa antalet avslutade tillsynsärenden, nedlagd arbetstid på dessa, fördelade på riskkategori, produktklassificering, samt principerna för hur tillsynen prioriterats. Redovisningen ska innehålla en jämförelse med motsvarande uppgifter för tidigare år.

Redovisa en bedömning av företagens rådgivning, information och klagomålshantering gentemot kunderna. 

Redovisa hur tillsynen avseende teknisk säkerhet inom ramen för operativa risker bedrivits.

Redovisa utvecklingen avseende IT-incidenter inom de finansiella företagen. 

Redovisa insatser med avseende på tillsynsmetoder, regelefterlevnad och samverkansformer för att förhindra att det finansiella systemet används i brottsliga syften, särskilt inom den organiserade brottsligheten.

Redovisa hur tillsynen över regelbunden finansiell information bedrivits.

Redovisa antalet beslutade sanktionsavgifter och andra sanktioner. Redovisningen ska delas upp på respektive lag.

Redovisa antalet ärenden som överlämnats till Ekobrottsmyndigheten under åren 2005-2008.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Regelgivning

Mål

Reglerna ska vara enkla, tydliga och ändamålsenliga och

  • bidra till stabilitet och genomlysning av de enskilda finansiella företagen och
  • bidra till ett gott konsumentskydd.

Reglerna ska tas fram i samverkan med berörda. Insatserna ska sträva till att säkerställa en likformig tolkning av reglerna inom EU och att minska de administrativa kostnaderna för företagen i samband med regelgivningen.  

Återrapportering

Redogöra för hur regelgivningen bidragit till stabiliteten i de finansiella företagen och ett gott konsumentskydd.

Redogöra för hur arbetet med att införa nya regler bedrivits och hur existerande regler förenklats.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Tillstånd och anmälningar

Mål

Handläggningen av tillstånds- och anmälningsärenden ska hålla hög kvalitet, vara snabb och kostnadseffektiv.

Återrapportering

Redovisa i vilken utsträckning kvalitet och kostnadseffektivitet förbättrats i förhållande till tidigare år samt hur stor andel av ärendena som handläggs inom fastställda tidsramar.

Redovisa uppgifter om genomsnittliga handläggningstider för olika tillstånds- och anmälningsärenden samt totala antalet nedlagda arbetstimmar för sådana ärenden. Jämförelse ska göras med motsvarande uppgifter för åren 2005-2007.

Redovisa avgiftsuttaget enligt förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen. Redovisningen ska innehålla en analys av kostnadstäckningsgraden.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Statistik

Mål

Verksamheten med finansmarknadsstatistiken ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt.

Återrapportering

Redovisa hur uppgiften att ansvara för och utveckla den officiella statistiken inom finansmarknadsområdet har fullföljts.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål 1

Med beaktande av övriga mål medverka till att goda förutsättningar finns för att bedriva finansiell verksamhet i såväl Sverige som Östersjöområdet till nytta för både konsumenter och företag.

Återrapportering

Redovisa hur målet har beaktats i tillsynen, regelgivningen och tillståndsgivningen samt genom övriga insatser.

Politikområde Samhällets krisberedskap, verksamhetsområde krisledningsförmåga, operativ förmåga och förmåga att i samhällsviktig verksamhet motstå allvarliga störningar

Mål 2

Finansinspektionen ska ha en god krisledningsförmåga, operativ förmåga och förmåga att i samhällsviktig verksamhet motstå allvarliga störningar.

Återrapportering

Verksamhetsområdesvis redovisa genomförd verksamhet och lämna en bedömning av vilka effekter insatserna har haft för att bidra till att uppfylla de förmågemål som anges inom verksamhets- och ansvarsområdet. Bedömningar av förmågan ska göras dels gentemot risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys, dels gentemot utpekade scenarier enligt regeringens särskilda anvisningar. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) med kopia till Krisberedskapsmyndigheten senast den 14 november 2008. Detta upphäver kraven i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap om att redovisa i samband med årsredovisningen.

Myndigheten ska redovisa ovanstående förmågor enligt skalan:

- god förmåga,

- i huvudsak god förmåga men med vissa brister,

- viss, men bristfällig förmåga respektive

- ingen/mycket bristfällig förmåga.

Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och de effekter dessa haft på förmågorna ska särredovisas.

Mål 3

Stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom information och initiera privatekonomisk utbildning.

Återrapportering

Redovisa hur uppgiften att genom information och privatekonomisk utbildning stärka konsumentskyddet har fullföljts.

Redovisa hur samråd skett med Konsumentverket och andra aktörer.

Finansinspektionen ska i övrigt:

1. Redovisa avgiftsuttaget enligt förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet fördelat på de olika företagsgrupperna, övriga företag och myndigheter avseende senaste treårsperioden.

2. Redovisa de insatser och initiativ som Finansinspektionen vidtagit som företrädare för staten i styrelserna för Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå.

3. Redovisa vilka internationella överenskommelser som har träffats mellan Finansinspektionen och andra tillsynsmyndigheter inom EES med anledning av bestämmelserna om tillsyn över finansiella konglomerat och vad överenskommelserna avser.

4. Redovisa utgiftsprognoser för 2008 - 2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle, i förhållande till statsbudgeten samt till utfallet för 2007. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktioner från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna lämnas den 22 januari, 10 mars, 9 maj, 1 augusti och den 30 oktober 2008.

4

Uppdrag

1. Redovisa förslag till justeringar av bestämmelserna i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet med anledning av ny och planerad lagstiftning. Redovisning lämnas dels den 16 april 2008, dels den 1 oktober 2008. Innan förslagen redovisas ska samråd ske med Ekonomistyrningsverket och med berörda branschföreträdare.

2. Lämna en redogörelse över hur kraven på en effektiv övervakning med vidtagande av nödvändiga åtgärder säkerställs i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning [EG] nr 1781/2006 om information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel. I uppdraget ingår också att lämna en lägesbeskrivning och analys av hur berörda tillsynsobjekt har anpassat sin verksamhet efter förordningens krav samt redogöra för eventuella åtgärder med anledning därav och med särskilt beaktande av tillämpliga sanktioner. Redovisning lämnas senast den 26 september 2008. 

3. Rapporten om stabilitetsläget inom det finansiella området som ska redovisas senast den 15 oktober 2008 ska bl.a. innehålla en redovisning av företagens förmåga att identifiera och hantera risker och hur företagens kapital förhåller sig till deras risker. Redovisningen ska särskilt uppmärksamma effekterna av att samtliga berörda företag omfattas av de nya kapitaltäckningsreglerna fr.o.m. 2008.

4. Rapporten om konsumentskyddet inom det finansiella området, som ska lämnas den 1 juni 2008, ska bl.a. innehålla en redovisning av hur arbetet med att höja allmänhetens kunskap om finansiella produkter och tjänster bedrivs. Rapporten lämnas efter samråd med Konsumentverket. 

5. Inom sitt ansvarsområde bistå regeringen (Finansdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen. I uppdraget ingår bl.a. en redovisning av arten och inriktningen av det förenklingsarbete som bedrivs på myndigheten samt av förenklingsåtgärder. Uppdraget ska inrapporteras vid ett tillfälle under 2008. En närmare precisering av innehållet i uppdraget kommer att ske i ett regeringsbeslut i början av 2008.

6. Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek), i arbetet med att klargöra förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader. Finansinspektionen ska vidare bistå Statistiska centralbyrån i dess uppdrag om förenklingsåtgärder i direktinsamlad statistik som berör företag inom finansmarknadsområdet.

7. Särskilt övervaka genomförandet av artikel 5 i direktiv 2004/113/EG om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster. Övervakningen avser den del av artikeln som anger att uppgifter som är relevanta för användningen av kön som en avgörande försäkringsteknisk faktor sammanställs, offentliggörs och regelbundet uppdateras. Vid avvikelser från detta krav ska Finansinspektionen underrätta regeringen.

8. Bistå regeringen (Finansdepartementet) i olika lagstiftningsarbeten inom det finansiella området.

9. Redovisa hur arbetet med ledning av förordningen om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (EG) nr 2006/2004 har bedrivits. Redovisningen ska innehålla vidtagna och planerade åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av kraven i förordningen och ske efter samråd med Konsumentverket. Redovisning lämnas dels den 1 oktober 2008, dels i årsredovisningen.

10. Redovisa de initiativ som tagits eller planeras med anledning av de rekommendationer som lämnats av Riksrevisionen i rapporten om Krisberedskap i betalningssystemet (RiR 2007:28) avseende Finansinspektionen. Redovisningen ska även ange hur arbetet med beredskapsplaneringen bedrivs i förhållande till Riksbanken bl.a. med avseende på kontantförsörjningen. Redovisning lämnas senast den 31 maj 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

2:1

Finansinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Finansinspektionen208 632
ap.1Finansinspektionen (ram)208 632

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
2:1 Finansinspektionen
ap.16 2593 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)45 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)25 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Finansinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2517 386
2008-02-2517 386
2008-03-2517 386
2008-04-2517 386
2008-05-2517 386
2008-06-2517 386
2008-07-2517 386
2008-08-2517 386
2008-09-2517 386
2008-10-2517 386
2008-11-2517 386
2008-12-2517 386
Summa208 632
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Finansinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Finansinspektionen

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Ansökningsavgifter
Avgifter (SFS 2001:911)04 00035 50038 000-2 5001 500
Administrativ service
Avgiftsförordningen (SFS 1992:191)001 0001 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter (SFS 2001:911)

Avgifter som disponeras redovisas skilt från statsbudgeten.

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Offentligrättsliga avgifter
Särskilda avgifter enligt lagen (2000:1087)2711003 00003 0003 000
Avgifter (SFS 2004:297)2712001 00001 0001 000
Avgifter (SFS2007:1135)25480-500208 000208 0000-500
Summa0-500212 000208 0004 0003 500
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet som bedrivs med stöd av bestämmelserna i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska över tiden finansieras fullt ut med de avgifter som tas ut för ändamålet.

8

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras5 700
Belopp angivna i tkr

Villkor

Medlen ska användas för verksamhet som bedrivs inom verksamhetsgren Krisberedskapsförmåga under Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Krigsförsäkringsnämnden undantas från förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Krigsförsäkringsnämnden undantas från kravet enligt 9 § i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Liso Norrman
Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet, Enheten för det civila försvaret
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, SMS
Näringsdepartementet/NL
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/KO
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Krisberedskapsmyndigheten
Verket för näringslivsutveckling
Konsumentverket
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumenternas Försäkringsbyrå

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 26, 2007-12-20

Diarienummerförteckning

Fi2007/6480
Fi2007/7583
Fi2007/8170
Fi2007/9889(delvis)
Fi2007/10043(delvis)