Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:16

2007-12-13
U2007/7804/SAM/SV
U2007/4338/SV
U2007/5903/SV
Kammarkollegiet
Stockholms universitet
Socialstyrelsen

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslagen 25:1, 25:2 och 25:3 inom utgiftsområde 17
Riksdagen har beslutat om anslaget 25:1 Bidrag till folkbildningen, anslaget 25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen och anslaget 25:3 Bidrag till kontakttolkutbildning för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:56).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

25:1

Bidrag till folkbildningen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet3 106 957
ap.1Bidrag till folkbildningen (ram)3 106 582
ap.3Bidrag till Föreningen Nordisk folkhögskola i Genève (ram)375

Villkor för anslag 25:1

ap.1 Bidrag till folkbildningen

Bidraget ska betalas ut kvartalsvis i förskott till Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet beslutar om bidrag till folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan i enlighet med förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen samt om medel för rådets egna förvaltningskostnader. Vidare beslutar Folkbildningsrådet om medel för utvecklings- och försöksverksamhet inom folkhögskolor och studieförbund.

ap.3 Bidrag till Föreningen Nordisk folkhögskola i Genève

Bidrag ska, mot rekvisition, utbetalas till Föreningen Nordisk folkhögskola i Genève.

25:2

Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms universitet37 379
ap.2Bidrag till tolkutbildning samt teckenspråklärarutbildning (ram)36 845
ap.3Bidrag till Stockholms universitet för förvaltningskostnader vid Tolk- och översättarinstitutet (ram)534
Disponeras av Socialstyrelsen42 393
ap.5Bidrag till vissa åtgärder för studerande med funktionshinder inom folkbildningen (ram)42 393

Villkor för anslag 25:2

ap.2 Bidrag till tolkutbildning samt teckenspråklärarutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag till folkhögskoleförlagd teckenspråktolkutbildning och teckenspråklärarutbildning enligt förordningen (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet. Utbildningarna ska planeras av Tolk- och översättarinstitutet i samråd med berörda handikapporganisationer.

Vidare får anslagsposten belastas med utgifter på högst 2 700 000 kronor för institutets administration och för utvärdering och utveckling av teckenspråktolkutbildning och teckenspråklärarutbildning.

Anslagsposten får också belastas med utgifter på högst 500 000 kronor för rekryteringsfrämjande åtgärder.

ap.3 Bidrag till Stockholms universitet för förvaltningskostnader vid Tolk- och översättarinstitutet

Anslagsposten får belastas med utgifter för administration av folkhögskoleförlagd teckenspråktolkutbildning och teckenspråklärarutbildning enligt förordningen (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet.

ap.5 Bidrag till vissa åtgärder för studerande med funktionshinder inom folkbildningen

Statsbidrag får utbetalas för särskilt kostnadskrävande utbildningsinsatser vid folkhögskola för deltagare med funktionshinder. Bidraget avser utbildningskostnader och kostnader för åtgärder i samband med utbildningarna.

Av anslagsbeloppet får högst 4 200 000 kronor betalas ut som bidrag till Synskadades Riksförbund (SRF) för teknisk anpassning av studiematerial för synskadade och dövblinda. Minst 90 procent av beviljade bidrag ska avse produktionskostnader för sådan teknisk anpassning. Statsbidraget utbetalas av Socialstyrelsen efter ansökan från SRF med 50 procent under mars 2008, med 40 procent under augusti 2008 och med 10 procent när SRF lämnar slutredovisning av kostnaderna.

25:3

Bidrag till kontakttolkutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms universitet15 676
ap.1Bidrag till kontakttolkutbildning (ram)15 676

Villkor för anslag 25:3

ap.1 Bidrag till kontakttolkutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (1991:976) om statsbidrag till kontakttolkutbildning m.m.

Vidare får anslagsposten belastas med utgifter på högst 1 250 000 kronor för Tolk- och översättarinstitutets förvaltningskostnader, utvecklingsinsatser och rekryteringsfrämjande insatser.

Statsbidraget ska utbetalas till studieförbund och folkhögskolor efter särskilt beslut av Tolk- och översättarinstitutet.

4 105 000 kronor av tilldelade medel ska användas i enlighet med regeringsbeslutet den 2 juni 2005, nr II:3 (U2005/1577/SV) om ett uppdrag till Stockholms universitet angående kontakttolkutbildning med undantag av att högst 300 000 kronor får användas för rekryteringsåtgärder.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
25:1 Bidrag till folkbildningen
ap.10Inget0
ap.30Inget0
25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
25:3 Bidrag till kontakttolkutbildning
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
25:3 Bidrag till kontakttolkutbildning
ap.3ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen
ap.512 00012 000
2010
Belopp angivna i tkr

Villkor

Socialstyrelsen bemyndigas att under 2008 för ramanslaget 25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen besluta om stöd för studerande med funktionshinder vid folkhögskolor som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 000 000 kronor 2009.

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Stockholms universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2545
2008-02-2545
2008-03-2545
2008-04-2545
2008-05-2545
2008-06-2545
2008-07-2545
2008-08-2545
2008-09-2545
2008-10-2545
2008-11-2545
2008-12-2539
Summa534
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Stockholms universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:2 ap.3Bidrag till Stockholms universitet för förvaltningskostnader vid Tolk- och översättarinstitutet
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Robert Modlitba
Likalydande till

Stockholms universitet
Socialstyrelsen
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Stockholms universitet, Tolk- och översättarinstitutet
Folkbildningsförbundet
Folkbildningsrådet
Föreningen Nordisk folkhögskola i Genéve
Handikappförbundens samarbetsorgan
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
Sveriges Kommuner och Landsting
Synskadades Riksförbund