Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:15

2007-12-13
U2007/7921/SAM/SV (delvis)
U2007/7948/SV
Statens skolverk
Regeringskansliet (RK:s disposition)


Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslagen 25:13 och 25:16 inom utgiftsområde 16
Riksdagen har beslutat om anslaget 25:13 Statligt stöd till vuxenutbildning och anslaget 25:16 Utveckling av vuxenutbildning m.m. för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2007/08:70).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:13

Statligt stöd till vuxenutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk436 980
ap.1Statsbidrag till kompletterande utbildningar (ram)146 477
ap.2Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar (ram)8 697
ap.3Särskilt verksamhetsstöd till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna (ram)142 422
ap.4Statsbidrag till påbyggnadsutbildningar (ram)99 384
ap.5Statsbidrag till vissa påbyggnadsutbildningar (ram)40 000
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet5 510
ap.6Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet (ram)5 510

Villkor för anslag 25:13

ap.1 Statsbidrag till kompletterande utbildningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar. Anslagsposten får belastas med högst 1 000 000 kronor för extra statsbidrag till kompletterande utbildningar enligt beslut av Statens skolverk i varje särskilt fall.

ap.2 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar

Statens skolverk ska, utan rekvisition, göra följande utbetalningar för utbildningar med särskild inriktning.

465 000 kronor ska utbetalas till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund för dess riksomfattande kursverksamhet. Bidraget utbetalas under mars och oktober 2008 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

8 232 000 kronor ska utbetalas till Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk som bidrag för verksamheten och ska avse utbildning. Bidraget utbetalas med en tolftedel per månad.

ap.3 Särskilt verksamhetsstöd till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna

Statens skolverk ska, utan rekvisition, utbetala 142 422 000 kronor till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna som bidrag för verksamheten. Bidraget ska avse studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet. Bidraget utbetalas med en tolftedel per månad.

ap.4 Statsbidrag till påbyggnadsutbildningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2005:676) om statsbidrag till viss påbyggnadsutbildning.

ap.5 Statsbidrag till vissa påbyggnadsutbildningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag till påbyggnadsutbildningar till tandsköterska med nationellt fastställd kursplan enligt förordningen (2005:676) om statsbidrag till viss påbyggnadsutbildning. Anslaget får även belastas med utgifter för att utöka antalet övriga påbyggnadsutbildningar med nationellt fastställd kursplan.

ap.6 Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet

Anslagsposten får belastas med utgifter för försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet.

25:16

Utveckling av vuxenutbildning m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet817
ap.1Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet (ram)817

Villkor för anslag 25:16

ap.1 Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet

Anslagsposten får belastas med utgifter för försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
25:13 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.16 5553 %0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.44 684Inget0
ap.51 870Inget0
ap.65 5103 %0
25:16 Utveckling av vuxenutbildning m.m.
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
25:13 Statligt stöd till vuxenutbildning
25:12 ap.825:13 ap.6100 %
25:12 ap.925:13 ap.6100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
25:13 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.8ram
ap.9ram
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Robert Modlitba
Likalydande till

Regeringskansliet (RK:s disposition)
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Samernas utbildningscentrum
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund