Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:34

2007-12-19
Ju2007/10795/KRIM
Ju2007/10603/KRIM (delvis)
Ju2007/9486/KRIM m.fl.
Se bilaga 1
Kriminalvården
601 80 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Kriminalvården
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Kriminalvårdens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 04, bet. 2007/08:JuU1, rskr. 2007/08:53).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Kriminalvården och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Kriminalvårdens ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetUtredning och lagföringHäkte
Verkställighet av påföljdAnstalt
Frivård
Transporttjänst

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet.

1.1.1

Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål

Brottsuppklaringen ska öka och verksamheten ska bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet.

Återrapportering

Kriminalvården ska med hjälp av indikatorerna för verksamhetsgren Häkte redovisa vad som gjorts för att nå målet och i vilken utsträckning detta uppfyllts. Slutsatser utifrån indikatorernas utveckling samt effekter av insatser och kvalitetsarbete ska ingå i analysen.

Av redovisningen ska särskilt framgå vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att bidra till effektiviteten inom verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Häkte

Mål

Varje intagen ska vara föremål för sådana åtgärder att de behov av säkerhet och omsorg som finns under häktestiden kan mötas och att en förberedelse för verkställigheten kan ske.

Återrapportering

Kriminalvården ska med hjälp av följande indikatorer redovisa vad som har gjorts för att nå målet och i vilken utsträckning detta har uppfyllts:

 • Strukturerad sysselsättning och tid i gemensamhet
 • Omfattning av uppsökande verksamhet
 • Genomsnittligt antal verkställighetsfall
 • Medelbeläggning
 • Genomsnittlig dygnskostnad  
 • Antal avvikelser från häkte samt antalet direktavvikelser
 • Antal allvarliga incidenter

Slutsatser utifrån indikatorernas utveckling samt effekter av insatser och kvalitetsarbete ska ingå i analysen.

Indikatorerna ska, så långt det är möjligt, redovisas uppdelade efter kön.

1.1.2

Verksamhetsområde Verkställighet av påföljd

Mål

Påföljder ska verkställas på ett säkert, humant och effektivt sätt och antalet återfall i brott ska minska.

Återrapportering

Kriminalvården ska med hjälp av indikatorerna för respektive verksamhetsgren redovisa vad som har gjorts för att nå målet och i vilken utsträckning detta har uppfyllts. Slutsatser utifrån indikatorernas utveckling samt effekter av insatser och kvalitetsarbete ska ingå i analysen.

Av redovisningen ska särskilt framgå vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att bidra till effektiviteten inom verksamhetsområdet.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Anstalt

Mål

Varje intagen ska vara placerad så att de behov av säkerhet och rehabilitering som finns under anstaltsvistelsens olika faser kan mötas och så att en successiv förberedelse för frigivning kan ske.

Återrapportering

Kriminalvården ska med hjälp av följande indikatorer redovisa vad som har gjorts för att nå målet och i vilken utsträckning detta har uppfyllts:

 • Antal verkställighetsplaner i förhållande till antal klienter
 • Antal påbörjade respektive fullföljda brotts- och missbruksrelaterade program i förhållande till antal klienter
 • Antal påbörjade, avbrutna respektive fullföljda utslussningsåtgärder, fördelat på 55, 56, 57 och 58 §§ lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
 • Andelen klienter som frigivits direkt från sluten anstalt utan föregående utslussningsåtgärder
 • Strukturerad sysselsättning i förhållande till tillgänglig tid
 • Antalet påbörjade respektive fullföljda teoretiska kurser eller yrkesinriktade utbildningar i förhållande till antal klienter
 • Antal avvikelser från anstalt samt antalet direktavvikelser
 • Antal allvarliga incidenter
 • Medelbeläggning
 • Genomsnittlig dygnskostnad

Slutsatser utifrån indikatorernas utveckling samt effekter av insatser och kvalitetsarbete ska ingå i analysen.

Indikatorerna ska, så långt det är möjligt, redovisas uppdelade efter kön.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Frivård

Mål

Varje frivårdsklient ska vara föremål för kontrollåtgärder och sådana åtgärder som främjar en återanpassning i samhället.

Återrapportering

Kriminalvården ska med hjälp av följande indikatorer redovisa vad som har gjorts för att nå målet och i vilken utsträckning detta har uppfyllts:

 • Antal verkställighetsplaner i förhållande till antal klienter
 • Antal påbörjade respektive fullföljda brotts- och missbruksrelaterade program i förhållande till antal klienter
 • Antal kontraktsvårdsutredningar samt antalet påbörjade respektive avbrutna kontraktsvårdspåföljder
 • Antal klienter som erbjuds, söker, beviljas respektive avbryter verkställighet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll
 • Antal påbörjade respektive fullgjorda föreskrifter om samhällstjänst 
 • Antal allvarliga incidenter
 • Medelantal frivårdsklienter
 • Genomsnittlig dygnskostnad

Slutsatser utifrån indikatorernas utveckling samt effekter av insatser och kvalitetsarbete ska ingå i analysen.

Indikatorerna ska, så långt det är möjligt, redovisas uppdelade efter kön.

1.1.2.3

Verksamhetsgren Transporttjänst

Mål

Transporttjänsten ska med respekt för den enskildes integritet genomföra säkra, snabba och kostnadseffektiva transporter.

Återrapportering

Kriminalvården ska med hjälp av följande indikatorer redovisa vad som har gjorts för att nå målet och i vilken utsträckning detta har uppfyllts:

 • Avvikelser
 • Antal allvarliga incidenter
 • Graden av personalutnyttjande i förhållande till tillgänglig tid

Slutsatser utifrån indikatorernas utveckling samt effekter av insatser och kvalitetsarbete ska ingå i analysen.

Indikatorerna ska, så långt det är möjligt, redovisas uppdelade efter kön.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

En effektiv organisation

Kriminalvården ska redovisa kostnaderna samt antalet anställda respektive årsarbetskrafter vid huvudkontoret, regionstaberna, de lokala verksamhetsställena och transporttjänsten. 

Kriminalvården ska också redovisa vilka åtgärder som vidtagits i det kontinuerliga arbetet med att effektivisera verksamheten.

Kriminalvården ska vidare redogöra för vilka delar av verksamheten som ur ett verksamhets- och kostnadseffektivitetsperspektiv lämpar sig för ett ökat inslag av privata aktörer.

Utgiftsprognoser

Kriminalvården ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna, som ska omfatta samtliga anslag och poster som myndigheten disponerar, ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV följande datum, 22 januari, 10 mars, 9 maj, 1 augusti samt den 30 oktober.

I prognosen som lämnas i mars ska skillnaden mellan utfall för 2007 och prognos för 2008 särskilt analyseras och kommenteras.

Kriminalvården ska, i enlighet med regeringsbeslut Ju2007/6066/KRIM om lokalförsörjning, vid varje prognostillfälle redovisa hur utbyggnaden framskrider samt en bedömning av hur detta förhåller sig till klienttillströmningen och det tilldelade anslaget. I samband med detta ska en redovisning göras avseende vilka åtgärder som vidtagits för att bedriva verksamheten inom befintliga ekonomiska ramar.

Inför varje prognostillfälle ska Kriminalvården till Migrationsverket lämna relevant information som ingår i Migrationsverkets prognosmodell. 

  

Arbetslinjen - ökade möjligheter till sysselsättning under och efter verkställigheten

Kriminalvården ska redovisa:  

Arbetsdrift 

- Omfattning och effekter av den särskilda satsningen på arbetsdriften. Av redovisningen ska vidare framgå fortsatt planering för arbetsdriften. 

Yrkesutbildning 

- Erfarenheter av yrkesutbildningsverksamheten. Av redovisningen ska framgå om utbudet av yrkesutbildning tillgodoser klienternas behov avseende såväl kvalitet som kvantitet. Av redovisningen ska vidare erfarenheter av samverkan med Arbetsförmedlingen framgå.

- Erfarenheter av Kriminalvårdens samverkan med andra huvudmän inom ramen för den s.k. KrAMI/MOA-verksamheten. Av redovisningen ska vidare framgå omfattningen av verksamheten och planering för den fortsatta verksamheten. 

- En bedömning av i vilken utsträckning deltagande i olika former av yrkesutbildning lett till anställning. 

Utbildning

- Erfarenheter av den nya utbildningsorganisationen med egen rektorsfunktion.

Övrig programverksamhet 

- En redogörelse för hur den övriga programverksamheten utvecklats.  

Ny kriminalvårdslagstiftning

Kriminalvården ska redovisa erfarenheterna av de nya reglerna om uppskjuten villkorlig frigivning som infördes den 1 januari 2007.

Av redovisningen ska vidare framgå:

- vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att beslut om uppskjuten villkorlig frigivning fattas på ett rättssäkert sätt

- hur många intagna som har fått sin villkorliga frigivning uppskjuten och med hur lång tid

- i hur stor andel av besluten om uppskjuten villkorlig frigivning den intagne har begärt omprövning respektive överklagat.

Organiserad brottslighet

Kriminalvården ska redovisa de åtgärder som har vidtagits för att bekämpa den organiserade brottsligheten samt en bedömning av effekterna av vidtagna åtgärder.

Samverkan inom rättsväsendet

Kriminalvården ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att öka samverkan mellan polis, åklagare, domstolar och Kriminalvården i syfte att korta den totala tiden från brottsanmälan till dom.

Psykiskt störda klienter

Kriminalvården ska redovisa en bedömning av i vilken omfattning psykiskt störda klienter förekommer i anstalt respektive frivård samt vilka särskilda åtgärder som vidtas för denna grupp. Av redovisningen ska framgå omfattningen av Kriminalvårdens samverkan med andra huvudmän rörande denna grupp samt hur samverkan på området utvecklats.

  

Transportverksamhet

Kriminalvården ska redovisa:

- vidtagna respektive planerade åtgärder för att effektivisera transportverksamheten 

- omfattningen av och kostnaderna för transport och förvaring åt myndigheter utanför Kriminalvården.

Kriminalvården ska avseende utrikes resor för verkställande av beslut om avvisning eller utvisning, förutom utvisning på grund av brott redovisa:

- antal transporterade personer, genomförda resor och resor där överlämnande inte skett 

- genomsnittlig tid från att ärendet inkommit från polisen till genomförd resa

- genomsnittligt antal medföljande per resa

- genomsnittlig styckkostnad per resa och per verkställd person

Utvecklingen ska analyseras och kommenteras. Redovisningen ska så långt som är möjligt redovisas uppdelat på kön.  

Överförande av dömda till hemlandet

Kriminalvården ska redovisa myndighetens arbete med ärenden om överförande av dömda till andra länder. Av redovisningen ska framgå antalet ärenden samt genomsnittliga handläggningstider. Kriminalvården ska vidare redogöra för hur man i verksamheten säkerställer metoder för en effektiv och skyndsam handläggning. Av redovisningen ska framgå eventuella hinder för en skyndsam handläggning samt förslag på åtgärder för att  påskynda handläggningen. 

EU-samarbete

Kriminalvården ska redovisa gränsöverskridande samverkan inom EU eller med EU:s kandidatländer. I redovisningen ska anges uppgift om antalet projekt med medfinansiering från EU:s budget som Kriminalvården genomfört eller där Kriminalvården varit en partner till andra medlemsstater liksom uppgifter om genomförd kompetensutveckling avseende internationell verksamhet, särskilt projektsamverkan.

Deltagande i internationella fredsfrämjande insatser

Kriminalvården ska bidra med personal och kompetens till internationella fredsfrämjande insatser under förutsättning att extern finansiering finns. Kriminalvården ska redovisa hur arbetet med att bidra till internationella fredsfrämjande insatser har genomförts under året. Redovisningen ska vidare omfatta antalet årsarbetskrafter som tagits i anspråk för verksamheten. 

Övrigt internationellt samarbete

Kriminalvården får delta i utvecklingssamarbete med andra länder under förutsättning att extern finansiering finns. Kriminalvården ska redovisa omfattningen av myndighetens utvecklingssamarbete med andra länder och erfarenheterna av arbetet. Redovisningen ska vidare omfatta antalet årsarbetskrafter som tagits i anspråk för verksamheten.

Kriminalvården ska vidare redovisa kostnader förenade med verkställighet av domar i enlighet med lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt samt internationella överenskommelser på detta område.

3

Organisationsstyrning

Mål

Kriminalvården ska vara en attraktiv arbetsplats med rätt kompetens, goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.

Återrapportering

Kriminalvården ska med hjälp av följande indikatorer redovisa vad som har gjorts för att nå målet och i vilken utsträckning detta har uppfyllts:

 • Personalomsättning, fördelat på personalkategorier
 • Antal personer som genomgått grundutbildning
 • Antal personer som genomgått fortbildning
 • Andel sjukfrånvaro
 • Andel kvinnor och män i ledningsfunktion fördelat på olika verksamhetsgrenar

Slutsatser utifrån indikatorernas utveckling samt effekter av insatser och kvalitetsarbete ska ingå i analysen.

Indikatorerna ska, så långt det är möjligt, redovisas uppdelade efter kön.

Kriminalvården ska vidare redovisa på vilket sätt för verksamheten relevanta frågor om mänskliga rättigheter, särskilt skyddet mot diskriminering, tydliggörs i Kriminalvårdens personalutbildning.

Integration och mångfald

Mål

Kriminalvården ska sträva efter att öka andelen anställda kvinnor och män med utländsk bakgrund. Inom myndigheten ska finnas kunskaper för att förebygga och motverka att diskriminering förekommer.

Återrapportering

Kriminalvården ska rapportera i vilken grad målen har uppnåtts med hjälp av indikatorerna

- Andelen anställda inom Kriminalvården som enligt Statistiska Centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB) är

 • utrikes födda
 • inrikes födda med två utrikes födda föräldrar

Redovisningen ska vidare vara fördelad på kön.

Kriminalvården ska ge en beskrivning och analys av faktorer med anknytning till myndighetens kompetensförsörjning som kan ha betydelse för regeringens mål att öka andelen anställda inom rättsväsendet med utländsk bakgrund.

- Antalet anställda kvinnor och män i Kriminalvården som under det gångna året genomgått utbildning i diskriminerings- och mångfaldsfrågor.

- Andel anställda kvinnor och män inom Kriminalvården totalt som genomgått utbildning i diskriminerings- och mångfaldsfrågor.

4

Uppdrag

Narkotika

1. Kriminalvården ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att införliva och permanenta de mål som var satta för Kriminalvården i den nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanen (prop. 2005/06:30). Vidare ska Kriminalvården årligen, senast den 1 oktober, inkomma med lägesrapport som ska innehålla omvärlds- och behovsanalys samt förslag till inrikting och prioriteringar avseende myndighetens ansvarsområde på narkotika- och alkholområdet för följade års verksamhet. I detta arbete ska Kriminalvården samverka med berörda myndigheter och organisationer.

Prognosuppdrag rättsväsendet

2. Kriminalvården ska, i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket och med stöd av Brottsförebyggande rådet, samordna och utveckla prognosarbetet för att förbättra möjligheterna att bedöma rättsväsendets kapacitetsbehov. I uppdraget ingår att föreslå i vilken form som samarbetet kan permanentas. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2008.

Uppdrag med anledning av regeringens skrivelse 2007/08:39, Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor m.m.

3. Regeringen har för avsikt att - i enlighet med vad som angivits i regeringens skrivelse 2007/08:39, Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer - ge Kriminalvården i uppdrag att genomföra en särskild satsning på åtgärder ägnade att öka insatserna för sexualbrottsdömda män samt män som dömts för våld i nära relationer.

Tidigare beslutade uppdrag som ännu ej redovisats

1. Regeringen har i regleringsbrevet för 2006 gett Kriminalvården i uppdrag att fortsätta satsningen för att bekämpa narkotikamissbruket bland Kriminalvårdens klienter i enlighet med vad som anges i propositionen Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner (prop. 2005/06:30). I syfte att förbättra samverkan mellan Kriminalvården, kommunerna och andra aktörer på området ska Kriminalvården upprätta samverkansavtal med kommunerna avseende förfarandet för såväl kontraktsvård som placeringar jml. 56 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, fortsätta utvecklingen med lokalt utformade baskontrakt för kontraktsvård avseende olika klientgrupper samt verka för att samverkan med andra aktörer på området utvecklas.

Uppdraget har delredovisats den 15 mars 2007. En slutredovisning ska lämnas senast den 15 mars 2008.

2. Regeringen har den 27 april 2006 (Ju2006/3916/KRIM) gett Kriminalvården i uppdrag att utarbeta ett system som ökar möjligheterna att uppmuntra och förstärka positivt beteende bland intagna under verkställighet av fängelsestraff. Inom ramen för uppdraget ska Kriminalvården på försök bedriva verksamheten vid ett begränsat antal anstalter i enlighet med det framtagna systemet.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2008. Av redovisningen ska särskilt framgå på vilket sätt som verksamheten har påverkat förutsättningarna för det återfallsförebyggande arbetet i form av programverksamhet, utbildning, arbete, annan sysselsättning och utslussåtgärder samt ordningen och säkerheten. 

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:6

Kriminalvården (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården6 117 658
ap.1Kriminalvården (ram)6 117 658
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet0
ap.3Regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 4:6

ap.1 Kriminalvården

1. Anslaget får användas för verksamheten inom Kriminalvården. Transporttjänstens verksamhet finansieras under detta anslag till den del denna inte avser utlandstransporter inom migrationspolitikens ansvarsområde. Anslaget får även belastas med utgifter för Kriminalvårdsnämndens verksamhet och ersättning åt ledamöter m.fl. i övervakningsnämnderna.

2. I anslaget ingår 20 000 000 kronor för att förstärka behandlingen av sexualbrottsdömda samt män som döms för våld i nära relationer.

3. I anslaget ingår 8 000 000 kronor för bidrag till organisationer som avses i 1 § förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område. Vid behandling av ansökningar ska bidrag till frigivningsförberedande verksamhet samt till stödjande insatser efter frigivningen prioriteras.

4. Kriminalvården bestämmer vilken ersättning som ska utgå till en enskild övervakare, biträdande övervakare och förtroendeman.

5. Kriminalvården ska betala totalt 5 530 000 kronor till Krisberedskapsmyndigheten som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för 2008. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Krisberedskapsmyndigheten.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
4:6 Kriminalvården
ap.1183 530Allt0
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)570 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)617 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Kriminalvårdens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-25509 805
2008-02-25509 805
2008-03-25509 805
2008-04-25509 805
2008-05-25509 805
2008-06-25509 805
2008-07-25509 805
2008-08-25509 805
2008-09-25509 805
2008-10-25509 805
2008-11-25509 805
2008-12-25509 803
Summa6 117 658
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kriminalvårdens disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:6 ap.1Kriminalvården

7

Avgifter och bidrag

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Arbetsdrift och terapiverksamhet

Intäkterna från arbetsdriften beräknas uppgå till 150 000 000 kronor och intäkterna från terapiverksamheten till 200 000 kronor. Intäkterna ska tillgodoräknas och särredovisas under anslaget 4:6 Kriminalvården.

Kravet på full kostnadstäckning enligt 5 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) gäller varken för arbetsdriften eller terapiverksamheten. För arbetsdriften gäller att direkta kostnader ska till 50 procent täckas av avgiftsintäkterna. För terapiverksamheten gäller att avgifterna ska ge ett så stort bidrag som möjligt till att täcka de direkta kostnaderna.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Arbetsdrift och terapiverksamhet

Kriminalvården får ta ut avgifter för varor och tjänster från arbetsdriften och terapiverksamheten. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten. Inkomsterna från arbetsdriften och terapiverksamheten får disponeras av Kriminalvården.

8

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som inte disponeras3 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter från dömda som avtjänar straff i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll ska inbetalas till Kriminalvården på ett icke räntebärande konto för att därefter kvartalsvis föras över till brottsofferfonden.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Anna C Lindberg
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kriminalvårdsnämnden
Övervakningsnämnderna

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:34, 2007-12-19

Diarienummerförteckning

Ju2007/10795/KRIM
Ju2007/10603/KRIM (delvis)
Ju2007/9486/KRIM
Ju2007/9478/KRIM
Ju2006/8862/KRIM