Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
23

2007-12-13
Ku2007/3443/SAM
(delvis)
Statens försvarshistoriska museer
Box 14095
104 41 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens försvarshistoriska museer
Riksdagen har beslutat om Statens försvarshistoriska museers verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Statens försvarshistoriska museer och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarMuseiverksamhet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Statens försvarshistoriska museer är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten ska utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Övergripande verksamhetsmål

Mål
Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska integreras i Statens försvarshistoriska museers verksamhet.

Ett barnperspektiv ska integreras i Statens försvarshistoriska museers verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar.

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete ska öka och integreras i Statens försvarshistoriska museers verksamhet.  

Återrapportering
Statens försvarshistoriska museer ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

Resultaten ska redovisas för såväl myndigheten samt i tillämpliga delar per museum.

1.1.1

Verksamhetsområde Museer och utställningar

1.1.1.1

Verksamhetsgren Museiverksamhet

Mål 1

Förbättrade förutsättningar för samlingarnas bevarande.


Återrrapportering

Statens försvarshistoriska museer ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

Mål 2

Ökad tillgänglighet till samlingarna.

Återrapportering

Statens försvarshistoriska museer ska redovisa

 • måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten,
 • den verksamhet som avser eller svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka andelen ung publik,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för funktionshindrade,
 • antal besökare med fördelning på bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgrund, geografisk hemvist samt antal skolbesök.

Mål 3

Ökad kunskap inom det område museet verkar, bl.a. genom forskning och utveckling samt samverkan med universitet och högskolor.

Återrapportering

Statens försvarshistoriska museer ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Regionalt utfall

Statens försvarshistoriska museer ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för år 2007 respektive år 2008 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse det anslag som Statens försvarshistoriska museer disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Lokalkostnader

Statens försvarshistoriska museer ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2008 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Prognoser 2008-2011

Statens försvarshistoriska museer ska redovisa utgiftsprognoser för 2008–2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

– den 22 januari 2008

– den 10 mars 2008

– den 9 maj 2008

– den 1 augusti 2008

– den 30 oktober 2008

4

Uppdrag

Besöksutveckling

Statens försvarshistoriska museer ska till Statens kulturråd senast den 5 juli 2008 och 5 januari 2009 lämna uppgifter om den månadsvisa besöksutvecklingen på myndighetens museer. Uppgifterna ska innehålla

 • utfall av antal besökare per månad, samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år respektive 19 år och äldre,
 • förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:27

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens försvarshistoriska museer96 269
ap.9Statens försvarshistoriska museer (ram)96 269

Villkor för anslag 28:27

ap.9 Statens försvarshistoriska museer

Av anslagsposten ska minst 23 miljoner kronor användas för bidragsgivning enligt den förordning som reglerar statsbidraget till försvarshistoriska museiverksamheter samt till kostnader vid Statens försvarshistoriska museer som är förenade med etablerande och upprätthållande av dessa verksamheter. De museiverksamheter som är berättigade till bidrag enligt denna förordning är Försvarsmuseet i Boden, Beredskapsmuseet i Kalix, F 21 förbandsmuseum i Luleå, Lapplandsjägarmuseet i Kiruna, Gotlands försvarsmuseum i Tingstäde, Aeroseum i Göteborg, Sveriges infanteribrigadmuseum i Karlstad, Södermanlands militärhistoriska samlingar i Strängnäs, Wendes militärhistoriska förenings samlingar i Kristianstad, Luftvärnsmuseet i Halmstad, Hemvärnsmuseet i Vellinge, Militärmuseiföreningen i Jämtlands län i Optand, Permament utställning kring utlandsstyrkan på Armémuseum i Stockholm, Fästningsmuseet i Karlsborg, Försvarsmuseet i Skillingaryd, Krigsflygfält 16 på Brattforsheden, Beredskapsmuseet i Helsingborg, Garnisonsmuseet i Skövde och Försvarsmuseet i Enköping. Statens försvarshistoriska museer ska i samband med årsredovisningen för 2008 redovisa hur medlen har använts samt analysera hur bidragens användning ytterligare kan effektiviseras.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
28:27 Centrala museer: Myndigheter
ap.92 2083 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)25 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)7 900
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens försvarshistoriska museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-258 022
2008-02-258 022
2008-03-258 022
2008-04-258 022
2008-05-258 022
2008-06-258 022
2008-07-258 022
2008-08-258 022
2008-09-258 022
2008-10-258 022
2008-11-258 022
2008-12-258 027
Summa96 269
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens försvarshistoriska museers disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:27 ap.9Statens försvarshistoriska museer

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor000000
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Summa000000
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar000000
Övrigt000000
Summa000000
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens försvarshistoriska museer ska från och med 2008 redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

De budgeterade intäkterna för 2008 för avgiftsbelagd verksamhet uppgår till totalt 5 800 tkr.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens försvarshistoriska museer ska i årsredovisningen för 2008 redovisa

 • för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet/MIL
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Försvarsmakten
Fortifikationsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer