Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
22

2007-12-13
Ku2007/3443/SAM
(delvis)
Statens musiksamlingar
Box 16326
103 26 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens musiksamlingar
Riksdagen har beslutat om Statens musiksamlingars verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Statens musiksamlingar och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarMuseiverksamhet
Förmedling

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Statens musiksamlingar är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten ska utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Övergripande verksamhetsmål

Mål
Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska integreras i Statens musiksamlingars verksamhet.

Ett barnperspektiv ska integreras i Statens musiksamlingars verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar.

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete ska öka och integreras i Statens musiksamlingars verksamhet.  

Återrapportering
Statens musiksamlingar ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

Resultaten ska redovisas för myndigheten som helhet och i tillämpliga delar per Musikmuseet, Statens musikbibliotek och Svenskt visarkiv.

1.1.1

Verksamhetsområde Museer och utställningar

1.1.1.1

Verksamhetsgren Museiverksamhet

Mål 1

Förbättrade förutsättningar för samlingarnas bevarande.

Återrapportering

Statens musiksamlingar ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

Mål 2

Ökad tillgänglighet till samlingarna.

Återrapportering

Statens musiksamlingar ska redovisa:

- måluppfyllelse samt göra en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten,

- den verksamhet som avser eller svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka andelen ung publik,

- de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för funktionshindrade,

- antal besökare med fördelning på bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgrund, geografisk hemvist samt antal skolbesök.

Mål 3

Ökad kunskap inom det område myndigheten verkar, bl.a. genom forskning och utveckling samt samverkan med universitet och högskolor.

Återrapportering

Statens musiksamlingar ska redovisa måluppfyllelse samt göra en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Förmedling

Mål 1

Upprätthålla den nuvarande omfattningen på låneservicen vid Statens musikbibliotek.

Återrapportering

Statens musiksamlingar ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

Mål 2

Statens musiksamlingar ska genom rådgivning och information stödja musiklivet.

Återrapportering

Statens musiksamlingar ska redovisa måluppfyllelsen i förhållande till målet och en analys av resultatet.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Regionalt utfall

Statens musiksamlingar ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2007 respektive 2008 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar Kulturrådet lämnar.

Lokalkostnader

Statens musiksamlingar ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2008 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Utställningsersättning

I enlighet med avtal om ersättning för utställning av konstverk mellan staten och berörda konstnärsorganisationer ska statliga organ betala upphovsman ersättning för utställning av konstverk som befinner sig i upphovsmannens ägo, s.k. utställningsersättning. Statens musiksamlingar ska mot bakgrund av gällande avtal redovisa antalet utställningar och deras omfattning samt utbetalade ersättningar till upphovsmän i samband med utställningarna.

Prognoser 2008–2011

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2008–2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

– den 22 januari 2008

– den 10 mars 2008

– den 9 maj 2008

– den 1 augusti 2008

– den 30 oktober 2008

4

Uppdrag

Besöksutvecklingen

Statens musiksamlingar ska till Statens kulturråd senast den 5 juli 2008 och den 5 januari 2009 lämna uppgifter om den månadsvisa besöksutvecklingen på Musikmuseet. Uppgifterna ska innehålla:

- utfall av antal besökare per månad, samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år, respektive 19 år och äldre,

- förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:27

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens musiksamlingar47 128
ap.8Statens musiksamlingar (ram)47 128

Villkor för anslag 28:27

ap.8 Statens musiksamlingar

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
28:27 Centrala museer: Myndigheter
ap.81 4163 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 900
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 850
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens musiksamlingars räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-253 927
2008-02-253 927
2008-03-253 927
2008-04-253 927
2008-05-253 927
2008-06-253 927
2008-07-253 927
2008-08-253 927
2008-09-253 927
2008-10-253 927
2008-11-253 927
2008-12-253 931
Summa47 128
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens musiksamlingars disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:27 ap.8Statens musiksamlingar

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor000000
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Summa000000
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar000000
Övrigt000000
Summa000000
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens musiksamlingar ska från och med 2008 redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

De budgeterade intäkterna för 2008 för avgiftsbelagd verksamhet uppgår till totalt 2 520 tkr.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens musiksamlingar ska i årsredovisningen för 2008 redovisa:

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Katja Wahlsten
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer

Senast uppdaterad: