Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
14

2007-12-13
Ku2007/3443/SAM
(delvis)
Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Riksantikvarieämbetet
Riksdagen har beslutat om Riksantikvarieämbetets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Riksantikvarieämbetet och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikKulturmiljöMyndighetsarbete
Arkeologisk uppdragsverksamhet
Kommunikation
Vård

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för verksamheten inom kulturmiljöområdet (prop.1998/99:114, bet.1999/2000:KrU7, rskr.1999/2000:196) är

 • ett försvarat och bevarat kulturarv,
 • ett hållbart samhälle med goda och stimulerande miljöer med kulturmiljöarbetet som en drivande kraft i omställningen,
 • allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande för den egna kulturmiljön,
 • nationell och internationell solidaritet och respekt inför olika gruppers kulturarv.

Riksantikvarieämbetet skall som central myndighet arbeta för att målen för verksamheten inom kulturmiljöområdet uppnås.

Övergripande verksamhetsmål

Mål

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i Riksantikvarieämbetets verksamhet.

Ett barnperspektiv skall integreras i Riksantikvarieämbetets verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar.

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete skall öka och integreras i Riksantikvarieämbetets verksamhet.

Återrapportering

Riksantikvarieämbetet ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

1.1.1

Verksamhetsområde Kulturmiljö

1.1.1.1

Verksamhetsgren Myndighetsarbete

Mål

Målet är att myndigheten ska vara samlande och pådrivande i kulturmiljöarbetet. Riksantikvarieämbetets verksamhet ska syfta till att:

 • kulturarvet och miljöns kulturvärden ska tas tillvara inom olika samhällssektorer,
 • vidareutveckla arbetet med kulturmiljöns bevarande och bruk,
 • kunskapsuppbyggnaden utvecklas och resultaten sprids,
 • sektorsforskningen utvecklas och sprids,

Målet är vidare att myndighetsutövningen och bidragsgivningen ska åstadkomma största möjlig effekt och nytta för kulturmiljön.

Återrapportering

Riksantikvarieämbetet ska redovisa sina insatser samt en samlad bedömning av vilka effekter som dessa har haft. Vidare ska myndigheten analysera och redovisa hur samarbetet inom kulturmiljösektorn har utvecklats.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Arkeologisk uppdragsverksamhet

Mål

Målet är att den arkeologiska uppdragsverksamheten vid Riksantikvarieämbetet ska vara förebildlig i fråga om antikvarisk och vetenskaplig kvalitet, relevans och kostnadseffektivitet.

Återrapportering

Riksantikvarieämbetet ska redovisa de insatser som vidtagits för att utveckla Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet samt resultatet av dessa insatser. Av redovisningen ska framgå vilka insatser som vidtagits för att förbättra servicen gentemot uppdragsbeställarna och för att öka tillgängligheten till undersökningsresultaten.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Kommunikation

Mål

Målet är att allas förståelse för, delaktighet i och ansvarstagande för kulturarvet ska öka och att tillgängligheten till och användningen av information om kulturmiljövärdena ska förbättras.

Återrapportering

Riksantikvarieämbetet ska redovisa vilka insatser som gjorts för att öka allas förståelse för, delaktighet i samt ansvarstagande för kulturarvet. Redovisningen ska även visa vad som gjorts för att tillgängliggöra kulturarvet genom utveckling av tjänster baserade på olika informationssystem somt vilka insatser som gjorts för att utveckla Riksantikavarieämbetets egna besöksmål.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Vård

Mål

Målet är att myndigheten ska utveckla kunskaper och metoder för förvaltning och vård av kulturarvet samt samordna kunskapsutvecklingen inom verksamhetsgrenen. Myndigheten ska verka för en god vård och förvaltning av föremål, byggnader och anläggningar, fornlämningar samt landskap genom aktiva insatser.

Återrapportering

Riksantikvarieämbetet ska redovisa vilka insatser som gjorts för att uppnå målet samt resultatet av detta arbete.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Regionalt utfall

Riksantikvarieämbetet ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2007 respektive 2008 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Lokalkostnader

Riksantikvarieämbetet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2008 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Miljömål

Riksantikvarieämbetet ska för 2008 redovisa vilka insatser som genomförts samt hur resurserna fördelats när det gäller de medel för arbete med åtgärder som syftar till att uppnå miljökvalitetsmålen i enlighet med miljömålspropositionerna (prop. 2000/01:130 och 2004/05:150) som tillförts anslaget 28:6 Bidrag till kulturmiljövård från utgiftsområde 20 under perioden 2001 – 2008. Redovisningen lämnas i separat rapport till regeringen (Miljödepartementet) senast den 23 mars 2009.

Omlokalisering

Riksantikvarieämbetet ska redovisa de merkostnader som uppkommit till följd av den tidigare regeringens beslut att omlokalisera delar av verksamheten från Stockholm. Merkostnader ska redovisas uppdelat på lokalkostnader, kostnader för flyttning jämte administrationskostnader (resor m.m.), stödkostnader i form av exempelvis konsultkostnader, personalkostnader där särskild pensionsersättning särredovisas jämte lönekostnader, ersättning för pendling och dubbelbemmaning. Redovisning lämnas senast den 13 juni 2008 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) och i samband med årsredovisningen. Eventuella kvarstående merkostnader till följd av omlokaliseringen ska även redovisas för 2009.

Prognoser 2008–2011

Riksantikvarieämbetet ska redovisa utgiftsprognoser för 2008—2011 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 22 januari 2008
 • den 10 mars 2008
 • den 9 maj 2008
 • den 1 augusti 2008
 • den 30 oktober 2008

4

Uppdrag

Kulturarvs-IT

Riksantikvarieämbetet ska samordna den del av Kulturarvs-IT som genomförs på regionala och kommunala kulturinstitutioner. Riksantikvarieämbetet ska i en särskild rapport i anslutning till årsredovisningen redovisa antalet institutioner som medverkar i Kulturarvs-IT samt vilka dessa är. Riksantikvarieämbetet ska också redovisa antalet anställda (arbetsledare och anställda med lönebidrag) på varje institution. Riksantikvarieämbetet ska också, utifrån redovisningar från respektive institution, till regeringen redovisa en övergripande analys av såväl den verksamhet, som dess resultat och effekter, satsningen har bidragit till vid respektive institution.

Miljömål

Riksantikvarieämbetet ska som myndighet med övergripande ansvar för miljömålsfrågor relaterade till kulturmiljön utveckla kulturmiljöarbetet mot bakgrund av miljömålen som anges i propositionen (prop. 2004/05:150) Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag. Inom ramen för arbetet med att nå miljökvalitetsmålen ska Riksantikvarieämbetet

 • i samråd med länsstyrelser och övriga berörda myndigheter utforma en strategisk och långsiktig kulturmiljöövervakning som redovisas i återkommande kulturmiljöbokslut,
 • genomföra utvecklings- och utbildningsinsatser i syfte att höja de offentliga aktörernas kompetens inom arbetet med att bevara, utveckla och bruka bebyggelsens kulturhistoriska värden,
 • tillsammans med berörda myndigheter stödja och vägleda kommuner och länsstyrelser i deras arbete med planeringsunderlag,

Riksantikvarieämbetet ska göra en samlad återrapportering relaterad till miljömålen i årsredovisningen för 2008.

Jordbrukspolitiken

Riksantikvarieämbetet ska i samverkan med Jordbruksverket och Naturvårdsverket t.o.m 2009 följa och utvärdera miljöeffekterna av den gemensamma jordbrukspolitiken. Uppdraget ska genomföras i linje med det förslag som presenterats av myndigheterna (Jordbruksverkets rapport 2003:20). Resultatet av arbetet ska löpande rapporteras till regeringen. Där så bedöms angeläget bör resultaten publiceras på engelska. Jordbruksverket har samordningsansvaret för rapporteringen.

EU:s strukturfondsprogram

Riksantikvarieämbetet ska i samarbete med Statens kulturråd, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksarkivet årligen redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfondsprogram och andra gemenskapsinitiativ samt hur mycket EU-medel som har utbetalats. Statens kulturråd ska samordna redovisningen, som lämnas senast den 1 april 2008 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Av redovisningen ska även framgå omfattningen av den nationella medfinansieringen samt de myndigheter, institutioner m.fl. som huvudsakligen bidragit till denna. Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet och Riksarkivet ska gemensamt komma överens om hur redovisningen skall disponeras.

EU:s ramprogram Kultur 2007

Statens kulturråd ska i samarbete med Riksantikvarieämbetet årligen redovisa antalet svenska ansökningar till EU:s ramprogram för kultur (Kultur 2007), antalet svenska ansökningar som beviljats stöd samt hur mycket EU-medel som betalats ut. Kulturrådet ska samordna redovisningen, som ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 augusti 2008. Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet ska gemensamt komma överens om hur redovisningen ska disponeras.

Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013

Riksantikvarieämbetet ska medverka till att genomföra den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013.

Riksantikvarieämbetet ska till den 2 juli 2009, för perioden 1 januari 2008 tom 30 juni 2009, redovisa

 • myndighetens bidrag till genomförandet av den nationella strategins prioriteringar.
 • resultatet av myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet i enlighet med prioriteringarna

i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.

Riksantikvarieämbetet ska i samverkan med Verket för näringslivsutveckling (Nutek) inkomma med förslag till hur entreprenörskap och företagande kan utvecklas inom respektive myndighets verksamhetsområde. Vidare ska förslag lämnas om hur samverkan mellan näringsliv och relevanta aktörer inom myndighetens verksamhetsområde kan främjas på nationell och regional nivå. En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 maj 2008.

Riksantikvarieämbetet ska bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2008 enligt närmare anvisningar från NUTEK. Riksantikvarieämbetet får medverka till finansieringen av insatser i det regionala utvecklingsarbetet. Vidare ska Riksantikvarieämbetet vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen.

Urban utvecklingspolitik

Riksantikvarieämbetet får samverka med de lokala partnerskapen för urbant utvecklingsarbete mellan kommun, myndigheter, privata aktörer och det civila samhället genom att träffa samverkansöverenskommelser med kommuner med lokala utvecklingsavtal. Uppdraget ska redovisas till Integrations- och jämställdhetsdepartementet senast den 1 oktober 2008. Myndigheten ska i sin årsredovisning redovisa hur myndigheten för övrigt har bidragit till den urbana utvecklingspolitikens måluppfyllelse.

Förebyggande arbete mot kulturarvsbrottslighet

Riksantikvarieämbetet ska med bistånd av Brottsförebyggande rådet samt i samverkan med berörda institutioner, föreslå aktiva insatser för att förebygga, upptäcka och beivra brott mot kulturarvet. Insatserna ska redovisas i en rapport som lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 augusti 2008.

Samverkan mellan natur- och kultursektorerna samt de areella näringarna

Riksantikvarieämbetet ska redovisa sina insatser som genomförts för att utveckla en fördjupad samverkan mellan natur- och kultursektorerna och de areella näringarna samt resultat av dessa insatser. I redovisningen ska särskilt olika samverkansformer mellan sektorerna belysas.

Ett strategiskt handlingsprogram för att stärka landsbygdens utvecklingskraft

Riksantikvarieämbetet ska stödja Regeringskansliet vid framtagandet av ett strategiskt handlingsprogram för att stärka landsbygdens utvecklingskraft.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:24

Riksantikvarieämbetet (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet222 561
ap.1Riksantikvarieämbetet (ram)211 727
ap.2Kulturarvs-IT (ram)10 834

Villkor för anslag 28:24

ap.1 Riksantikvarieämbetet

 • Av anslaget får högst 3 500 000 kronor användas för bidrag till organisationer inom kulturmiljöområdet.
 • I anslaget ingår 1 200 000 kronor för Riksantikvarieämbetets övergripande ansvar för miljömålsfrågor relaterade till kulturmiljön.

ap.2 Kulturarvs-IT

 • Medlen ska användas till löner för arbetsledare inom ramen för Kulturarvs-IT.
 • Eventuell uppkommen anslagsbehållning inom anslagsposten får användas till myndighetsövergripande kostnader i samband med omlokaliseringen till Gotland.

28:25

Bidrag till kulturmiljövård (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet256 718
ap.1Bidrag till kulturmiljövård (ram)252 718
ap.2Bidrag till arbetslivsmuseer (ram)4 000

Villkor för anslag 28:25

ap.1 Bidrag till kulturmiljövård

Byggnadsvård och kulturstöd vid ombyggnad m.m.

 • Beslut om bidrag får beviljas i enlighet med vad som föreskrivs i 2, 5 och 12 §§ förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård.
 • Av anslagsposten får högst 20 000 000 kronor disponeras för arkeologiska undersökningskostnader i samband med bostadsbyggande enligt 7 § förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård.
 • Av anslagsposten får också medel användas för projektering av vårdinsatser som utförs på Riksantikvarieämbetets eget förslag samt för insatser för att göra kulturmiljöer och kulturminnen tillgängliga för allmänheten.
 • Av anslagsposten utgår ersättning enligt 3 kap. 10 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Fornminnes- och kulturlandskapsvård

 • Bidrag får beviljas för sådana kostnader som avses i 2 kap. 14 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m., för ersättning enligt 2 kap. 7, 8 och 15 §§ samma lag samt bidrag enligt 6, 10 och 12 §§ förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård.
 • Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor användas till bidrag för sådana konserveringsinsatser som anges i 10 § förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård. Medel som inte används för konserveringsbidrag får användas för att bekosta konservering av fynd från äldre exploateringsundersökningar.
 • Av anslagsposten får medel användas för vård av fornlämningar och för vård för säkerställande av kulturvärden i landskapet. I tillämpliga delar bör samordning ske med insatser som finansieras med medel under utgiftsområde 20 (Allmän miljö- och naturvård) och 23 (Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar).

Kulturreservat

 • Intrångsersättning får betalas ut vid beslut om kulturreservat enligt 7 kap 9 § miljöbalken.

Kunskapsunderlag

 • Av anslagsposten får Riksantikvarieämbetet använda medel för insatser för att förbättra kvaliteten på och tillgängligheten till kunskapsunderlag som i första hand är avsedda att användas regionalt. Särskilt skall tvärsektoriella projekt där kulturarvets betydelse i samhället beaktas.
 • Av anslagsposten får Riksantikvarieämbetet använda högst 2 000 000 kronor för utveckling, support och räntekostnader för Projekt Källa.
 • Av anslagsposten får 1 900 000 kronor användas för Riksantikvarieämbetets licensavgifter för digital fornminnesinformation.

ap.2 Bidrag till arbetslivsmuseer

Anslagsposten får användas till bidrag till arbetslivsmuseer. Beslut om bidrag får beviljas i enlighet med vad som föreskrivs i förordningen (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer.

28:29

Bidrag till regionala museer (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet9 613
ap.3Bidrag till regionala museer i Skåne län (ram)9 613

Villkor för anslag 28:29

ap.3 Bidrag till regionala museer i Skåne län

 • Anslagsposten får användas för statsbidrag för kulturmiljövård enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet till följande regionala museer: Regionmuseet i Skåne, Kulturen i Lund och Malmö museer. Vidareförmedling får ske till andra institutioner.
 • I anslagsposten ingår 400 000 kronor för kostnader i samband med en anställning vid Kulturen i Lund. 
 • Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2008.
 • Bidrag får lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kronor. Delar av stödenheter får lämnas. Riksantikvarieämbetet skall fördela stödenheterna mellan de stödberättigade institutionerna efter samråd med Statens kulturråd och det regionala självstyrelseorganet. En utgångspunkt för fördelningen ska vara att huvudmännens motprestation skall ligga kvar på minst 2007 års nivå för att oförändrat statsbidrag ska erhållas.
 • Riksantikvarieämbetet ska i samband med den första utbetalningen föreskriva att bidragsmottagaren till Riksantikvarieämbetet ska lämna fullständigt årsbokslut med revisionsberättelse samt en redogörelse för bidragets användning i verksamheten och övriga uppgifter som Riksantikvarieämbetet finner lämpliga för t.ex. statistiska ändamål. Riksantikvarieämbetet ska härvid samråda med Statens kulturråd.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
28:24 Riksantikvarieämbetet
ap.16 677Allt0
ap.20Allt0
28:25 Bidrag till kulturmiljövård
ap.17 7023 %0
ap.203 %0
28:29 Bidrag till regionala museer
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
28:25 Bidrag till kulturmiljövård
ap.1100 00070 00030 0002011
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)90 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)21 830
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Riksantikvarieämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2518 547
2008-02-2518 547
2008-03-2518 547
2008-04-2518 547
2008-05-2518 547
2008-06-2518 547
2008-07-2518 547
2008-08-2518 547
2008-09-2518 547
2008-10-2518 547
2008-11-2518 547
2008-12-2518 544
Summa222 561
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksantikvarieämbetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:24 ap.1Riksantikvarieämbetet
28:24 ap.2Kulturarvs-IT

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Avgiftsbelagd verksamhet
Arkeologisk uppdragsverksamhet8 497-4 494110 000110 00004 003
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

 • Riksantikvarieämbetet får mot avgift förmedla det arkeologiska dokumentations- och analysverktyget INTRASIS till andra myndigheter och enskilda, inom och utom landet. Inkomsterna disponeras av Riksantikvarieämbetet.
 • Riksantikvarieämbetets ekonomiska resultat av verksamheten inom avdelningen för arkeologiska undersökningar skall särredovisas i årsredovisningen.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Riksantikvarieämbetet ska i årsredovisningen för 2008 redovisa

 • för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Sophia Laurin
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
samtliga länsstyrelser
Sveriges Hembygdsförbund
Svenska byggnadsvårdsföreningen