Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
11

2007-12-13
Ku2007/3443/SAM
(delvis)
Konstnärsnämnden
Box 1610
111 86 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Konstnärsnämnden
Riksdagen har beslutat om Konstnärsnämndens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Konstnärsnämnden och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikKonstnärernas villkorBidragsfördelning
Bevakning av konstnärernas ekonomiska och sociala situation

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Konstnärsnämnden är att främja bild-, form-, ton-, teater-, dans- och filmkonstnärers möjligheter att ägna sig åt kvalificerat konstnärligt arbete samt att främja internationellt konstnärsutbyte genom att bl.a. erbjuda gästateljéer samt att bidra till ökade kunskaper om konstnärernas ekonomiska och sociala förhållanden.

Övergripande verksamhetsmål

Mål 
Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska integreras i Konstnärsnämndens verksamhet.

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete ska öka och integreras i Konstnärsnämndens verksamhet.  

Återrapportering
Konstnärsnämnden ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

1.1.1

Verksamhetsområde Konstnärernas villkor

1.1.1.1

Verksamhetsgren Bidragsfördelning

Mål

Målet är att genom olika typer av stipendier och bidrag öka möjligheten för kvalificerade konstnärer som lever eller verkar i Sverige att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och att vidareutveckla sitt konstnärskap.

Återrapportering

Konstnärsnämnden ska redovisa en analys av i vilken utsträckning målen har uppnåtts. Analysen ska innehålla såväl kvantitativa mått som en bedömning av verksamhetens kvalitet. Resultatredovisningen ska även innehålla följande uppgifter fördelat på de olika bidragsformerna och konstnärskategorierna:

– utvecklingen av bidragsgivningens kvalitet och effekter avseende konstnärernas ekonomiska och sociala villkor,

– utvecklingen av verksamhetens kostnader.

Bidragsgivningen inom ramen för Bildkonstnärsfondens internationella programverksamhet Iaspis samt bidragsgivningen för internationellt utbyte inom övriga områden ska redovisas särskilt. Av redovisningen ska bl.a. framgå:

– verksamhetens kostnader, volym och kvalitet specificerade efter ändamål, samt vilka effekter verksamheten har för konstnärer verksamma i Sverige,

– nationaliteten hos de konstnärer som arbetat vid de internationella utbytesverksamheterna under 2007 och 2008.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Bevakning av konstnärernas ekonomiska och sociala situation

Mål

Målet är att genom bevakning och analys öka och sprida kunskapen om konstnärers sociala och ekonomiska situation. Konstnärsnämnden ska även löpande bevaka trygghetssystemens utformning och tillämpning i förhållande till konstnärlig verksamhet.

Återrapportering

Konstnärsnämnden ska redovisa:

– måluppfyllelse i förhållande till målet samt ge förklaringar till resultatet,
– utfallet och resultatet av arbetet med kunskapsuppbyggnad och rådgivningsfunktion avseende frågor som rör de generella trygghetssystemen.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Regionalt utfall

Konstnärsnämnden ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2007 respektive 2008 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Prognoser 2008–2011

Konstnärsnämnden ska redovisa utgiftsprognoser för 2008–2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Från och med 2007 lämnar Konstnärsnämnden även prognoser i Hermes för den statliga ålderspensionsavgiften (STÅP).

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • den 22 januari 2008
  • den 10 mars 2008
  • den 9 maj 2008
  • den 1 augusti 2008
  • den 30 oktober 2008

Vid det sista tillfället ska utestående åtaganden som gjorts för längre tid än ett år för stipendier och inkomstgarantier samt förväntade utbetalningsnivåer för kommande treårsperiod redovisas.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:19

Konstnärsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden14 524
ap.1Konstnärsnämnden (ram)14 524

28:20

Ersättningar och bidrag till konstnärer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet180 269
ap.2Individuell visningsersättning (ram)27 018
ap.3Inkomstgarantier för konstnärer (ram)16 757
ap.8Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek (ram)121 602
ap.10Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker (ram)7 055
ap.12Nordiskt författarsamarbete (ram)57
ap.13Dramatikerstöd (ram)2 780
ap.14Fonogramersättning (ram)5 000
Disponeras av Konstnärsnämnden121 002
ap.1Visningsersättning samt bidrag åt bild- och formkonstnärer (ram)70 914
ap.4Långtidsstipendier (ram)12 608
ap.6Bidrag till konstnärer inom områdena musik, teater, dans och film (ram)32 361
ap.9Bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker (ram)5 119
ap.16Statliga ålderspensionsavgifter (ram)0
Disponeras av regeringen3 960
ap.18Till regeringens disposition (ram)3 960

Villkor för anslag 28:20

ap.1 Visningsersättning samt bidrag åt bild- och formkonstnärer

Av anslaget får högst 50 procent betalas ut före den 1 april och resterande 50 procent senast den 31 december 2008.
Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m. Av anslagsposten avser
8 550 tkr bidrag till konstnärer inom bild- och formområdet. Av visningsersättningen ska 1 mnkr avsättas för internationellt konstnärligt utbyte inom formområdet. I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader förenade med stipendie- och bidragsgivning, samt för program- och informationsverksamheten inom den internationella utbytesverksamheten Iaspis.

ap.2 Individuell visningsersättning

Anslagsposten får användas för utbetalningar enligt förordningen (1996:1605) om individuell visningersättning.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen efter rekvisition till Bildkonst upphovsrätt i Sverige (BUS). BUS får använda högst 1 575 000 kronor av anslaget till administrationskostnader.

BUS ska till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) lämna budgetunderlag för 2009 senast den 1 mars 2008. En redogörelse för medlens fördelning för 2008 ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2009. 

ap.3 Inkomstgarantier för konstnärer

Anslagsposten får användas för utbetalningar enligt förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer.

Antalet garantirum uppgår år 2008 till 157. Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond ska komma överens om hur stor andel av nya garantirum som skall tillfalla författare, översättare, dramatiker, och kulturjournalister.

Kammarkollegiet ska till Regeringskansliet senast den 1 mars 2008 redovisa hur garantirummen har utnyttjats under år 2007.

ap.4 Långtidsstipendier

Anslagsposten får användas för utbetalningar i enlighet med förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer.

Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

År 2008 ska antalet tioåriga långtidsstipendier vara 102, därutöver kan stipendier med kortare löptid beviljas. Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond ska komma överens om hur många långtidsstipendier som skall tillfalla författare, översättare, dramatiker och kulturjournalister. Medlen betalas ut av Konstnärsnämnden till Sveriges författarfond efter rekvisition.

ap.6 Bidrag till konstnärer inom områdena musik, teater, dans och film

Av anslaget får högst 50 procent betalas ut före den 1 april och resterande 50 procent senast den 31 december 2008.

Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader vid uruppförande av verk som tillkommit i samarbetsprojekt mellan komponister och musiker/sångare som beviljats av Konstnärsnämnden.

I anslagsposten ska 3 mnkr avsättas för internationellt konstnärligt utbyte. Dels för en fortsatt utbyggnad inom dansområdet dels för utbyten inom musik, teater och filmområdena.  I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader förenade med stipendie- och bidragsgivning, samt för program- och informationsverksamhet inom den internationella utbytesverksamheten

Av anslaget avser 4 128 tkr särskilda insatser för konstnärer på musikområdet. 

ap.8 Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek

Kammarkollegiet ska betala ut medlen efter rekvisition till styrelsen för Sveriges författarfond.

Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Styrelsen för Sveriges författarfond ska till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) lämna budgetunderlag för år 2009 senast den 1 mars 2008. För verksamheten år 2008 ska redogörelse lämnas senast den 1 mars 2009.

ap.9 Bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker

Konstnärsnämnden ska betala ut medlen efter rekvisition till styrelsen för Sveriges författarfond.

Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Styrelsen för Sveriges författarfond ska till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) lämna budgetunderlag för 2009 senast den 1 mars 2008. För verksamheten 2008 ska redogörelse lämnas senast den 1 mars 2009. Budgetunderlaget ska innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande räkenskapsåren. Av anslaget får styrelsen för Sveriges författarfond använda högst 500 000 kronor till administrationskostnader.

I anslagsposten ingår medel för deltagande i internationellt kulturutbyte. I anslagsposten har avsatts 148 tkr till högst fyra resestipendier till svenska författare för vistelse i annat nordiskt land.

I samband med den första utbetalningen ska Konstnärsnämnden erinra styrelsen för Sveriges författarfond om villkoren.

ap.10 Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker

Kammarkollegiet ska betala ut medlen efter rekvisition till Sveriges författarförbund. Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, 1 juli respektive 1 oktober 2008.

Medlen fördelas av Sveriges författarförbund mellan svenska författare och svenska översättare av sådana verk, som enligt 17 § andra stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk framställts som talböcker eller ingår i taltidningar budgetåret 2007.

Av anslaget får Sveriges författarförbund använda högst 410 000 kronor till administrationskostnader vid fastställande och utbetalning av ersättningsbeloppen.

Sveriges författarförbund ska till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) lämna budgetunderlag för år 2009 senast den 1 mars 2008. Budgetunderlaget ska innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande räkenskapsåren. För verksamheten 2008 ska redogörelse lämnas senast den 1 mars 2009.

ap.12 Nordiskt författarsamarbete

Kammarkollegiet ska betala ut medlen efter rekvisition till Sveriges författarförbund.

Sveriges författarförbund ska till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) lämna budgetunderlag för 2009 senast den 1 mars 2008. Budgetunderlaget ska innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande räkenskapsåren. För verksamheten 2008 ska redogörelse lämnas senast den 1 mars 2009.

ap.13 Dramatikerstöd

Anslagsposten får användas för utbetalningar i enlighet med förordningen (1998:1369) om statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik. Kammarkollegiet ska betala ut medlen efter rekvisition till styrelsen för Sveriges författarfond.

Av anslaget får styrelsen för Sveriges författarfond använda högst 280 000 kronor till administrationskostnader.

Styrelsen för Sveriges författarfond ska till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) lämna budgetunderlag för 2009 senast den 1 mars 2008. Budgetunderlaget ska innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande räkenskapsåren. För verksamheten 2008 ska redogörelse lämnas senast den 1 mars 2009.

ap.14 Fonogramersättning

Anslagsposten får användas för utbetalningar i enlighet med förordningen (1998:1387) om fonogramersättning. Kammarkollegiet skall betala ut medlen efter rekvisition till Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM) och Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI). Anslagsposten får användas för att betala förvaltningskostnader hos STIM och SAMI.

STIM och SAMI ska gemensamt till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) lämna budgetunderlag för 2009 senast den 1 mars 2008. Budgetunderlaget ska innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande räkenskapsåren. För verksamheten 2008 ska redogörelse lämnas senast den 1 mars 2009. Av redogörelsen ska framgå administrationskostnader för fastställande och utbetalning av ersättningsbeloppen.

ap.18 Till regeringens disposition

Medel avseende statliga ålderspensionsavgifter har ställts till regeringens disposition. De statliga ålderspensionsavgifter som belöper på 2008 års utbetalningar av bidrag avräknas mot överskott av inbetalningar som gjorts till Försäkringskassan tidigare år.

28:35

Filmstöd (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden4 270
ap.3Bidrag till Konstnärsnämndens filmstöd (ram)4 270

Villkor för anslag 28:35

ap.3 Bidrag till Konstnärsnämndens filmstöd

Anslagsposten ska användas för stöd till produktion av kortfilm dokumentär och animation. 

Från anslagsposten ska 800 000 kronor utbetalas till Stiftelsen Filmform för rådgivning och distribution i fråga om film- och videokonst. Medlen får även användas till ett fortsatt samarbete kring dokumentation och bevarande av experimentell film- och videokonst mellan Statens ljud- och bildarkiv och Stiftelsen Filmform. I samband med utbetalningen ska Konstnärsnämnden erinra Stiftelsen Filmform om att Stiftelsen ska lämna redogörelse för verksamheten 2008 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2009.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
28:19 Konstnärsnämnden
ap.14363 %0
28:20 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.35033 %0
ap.403 %0
ap.603 %0
ap.803 %0
ap.903 %0
ap.1003 %0
ap.1203 %0
ap.1303 %0
ap.1403 %0
ap.1603 %0
ap.1803 %0
28:35 Filmstöd
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
28:20 Ersättningar och bidrag till konstnärer
28:20 ap.1128:20 ap.9100 %
28:20 ap.528:20 ap.1100 %
28:20 ap.728:20 ap.6100 %
28:20 ap.1528:20 ap.16100 %
28:20 ap.1728:20 ap.16100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
28:20 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.5ram
ap.7ram
ap.11ram
ap.15ram
ap.17ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 800
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 060
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Konstnärsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-251 210
2008-02-251 210
2008-03-251 210
2008-04-251 210
2008-05-251 210
2008-06-251 210
2008-07-251 210
2008-08-251 210
2008-09-251 210
2008-10-251 210
2008-11-251 210
2008-12-251 214
Summa14 524
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konstnärsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:19 ap.1Konstnärsnämnden

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter003 0003 00000
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

  • Konstnärsnämnden får i av nämnden förhyrd fastighet, genom anlitande av särskild förvaltare, förutom att upplåta lägenheter till konstnärer i samband med nämndens internationella och nationella konstnärsutbytesverksamhet även bedriva kompletterande korttidsuthyrning av lediga rum och lägenheter. Inkomsterna disponeras av Konstnärsnämnden.
  • Målgruppen för kompletterande korttidsuthyrning skall främst utgöras av företrädare för olika delar av internationellt och nationellt kulturliv.
  • Resultatet av verksamheten skall särredovisas i Konstnärsnämndens årsredovisning.

Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15§ avgiftsförordningen (1992:191).  

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konstnärsnämnden skall i årsredovisningen för 2007 redovisa

  • för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,
  • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Robert Nilsson
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Svenska Förläggarföreningen
Sveriges författarförbund
Bildkonst upphovsrätt i Sverige
Föreningen Svenska kompositörer av populärmusik (SKAP)
Föreningen Svenska tecknare
Föreningen Svenska tonsättare
Föreningen Sveriges konsthantverkare och industriformgivare (KIF)
Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS)
Konstnärernas riksorganistation (KRO)
Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI)
Svenska fotografers förbund
Svenska konstkritikersamfundet
Svenska konstnärsförbundet
Svenska musikerförbundet
Svenska musikförläggarföreningen
Svenska oberoende musikproducenter
Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM)
Sveriges dramatikerförbund
Sveriges yrkesmusikerförbund
Sveriges författarfond
Teaterförbundet