Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
31

2007-12-13
Ku2007/3431/KR,
Ku2007/3443/SAM
(delvis)
Boverket
Box 534
371 23 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 28:31
Riksdagen har beslutat om anslaget 28:31 för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:31

Stöd till icke-statliga kulturlokaler (Ramanslag)

Disponeras av Boverket9 898
ap.1Stöd till icke-statliga kulturlokaler (ram)9 898

Villkor för anslag 28:31

ap.1 Stöd till icke-statliga kulturlokaler

Anslagsposten får användas för stöd till icke-statliga kulturlokaler, dock främst för ändring, tillbyggnad och handikappanpassning av sådana lokaler, i enlighet med förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler.

Beslut om stöd till icke-statliga kulturlokaler fattas innan aktuella projekt påbörjas. Utbetalning av bidrag sker när arbetena är avslutade, vilket kan ske med flera års fördröjning. För att finansiera tidigare års åtaganden får därför Boverket disponera ett anslagssparande som överstiger 3 procent av anslaget.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
28:31 Stöd till icke-statliga kulturlokaler
ap.1297Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Sofia Granqvist
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd