Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:27

2007-12-19
Ju2007/10833/Å
Ju2007/8801/Å
Ju2007/10854/Å
Valmyndigheten
Box 4210
171 04 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Valmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Valmyndighetens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 01, bet. 2007/08:KU1, rskr. 2007/08:76).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Valmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
DemokratiDemokrati och deltagandeFörberedelser för och administration av allmänna val och folkomröstningar

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Demokrati

1.1.1

Verksamhetsområde Demokrati och deltagande

1.1.1.1

Verksamhetsgren Förberedelser för och administration av allmänna val och folkomröstningar

Mål

Valet till Europaparlamentet år 2009 ska genomföras med största möjliga tillförlitlighet och effektivitet.

Återrapportering

Valmyndigheten ska redovisa vilka insatser som har genomförts i förberedelsearbetet inför 2009 års val till Europaparlamentet.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Valdatasystemet

Mål 
Myndigheten ska anpassa och utveckla valdatasystemet så att systemet kan användas med största möjliga tillförlitlighet och effektivitet.

Återrapportering 
Myndigheten ska redovisa hur valdatasystemet förvaltats och utvecklats under år 2008.

Unga ledamöter i riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige

Återrapportering 
Valmyndigheten ska redovisa antalet avgångna ledamöter i riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige samt särskilt kommentera hur utvecklingen ser ut för män och kvinnor i åldersgruppen 18-25 år. I redovisningen ska även geografisk hemvist kommenteras. Rapporteringen ska även tillställas Ungdomsstyrelsen.

Prognoser

Valmyndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

1 augusti

30 oktober

3

Organisationsstyrning

Valmyndigheten ska redovisa myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en långsiktig och god personalförsörjning, en ändamålsenlig åldersstruktur och jämn könsfördelning bland personalen.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

46:5

Valmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Valmyndigheten14 160
ap.1Valmyndigheten (ram)14 160

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
46:5 Valmyndigheten
ap.14253 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)565
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Valmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-251 180
2008-02-251 180
2008-03-251 180
2008-04-251 180
2008-05-251 180
2008-06-251 180
2008-07-251 180
2008-08-251 180
2008-09-251 180
2008-10-251 180
2008-11-251 180
2008-12-251 180
Summa14 160
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Valmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
46:5 ap.1Valmyndigheten

7

Avgifter och bidrag

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Enligt 6 kap. 6 § vallagen (2005:837) ska alla valsedlar och kuvert som används vid val tillhandahållas av Valmyndigheten. Av 8 § i samma kapitel framgår att partier i vissa fall har rätt till valsedlar på statens bekostnad. För valsedlar därutöver ska betalning ske för samtliga kostnader för framställning och leverans av valsedlarna. Även när det gäller valkuvert och annat valmaterial ska partierna och kommunerna, i de fall staten inte svarar för kostnaderna, betala samtliga kostnader för framställning och leverans. Inkomsterna får disponeras av Valmyndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Valmyndigheten undantas från kravet enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att årsredovisningen ska innehålla en finansieringsanalys. 

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Christina Jerreström
Kopia till

Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/D
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/UNG
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Statsrådsberedningen/IREV
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Ungdomsstyrelsen