Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:21

2007-12-19
Ju2007/10829/Å
Ju2007/10603/Å(delvis)
Rättsmedicinalverket
Vasagatan 52, 5 tr
111 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Rättsmedicinalverket
Riksdagen har beslutat om Rättsmedicinalverkets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 04, bet. 2007/08:JuU1, rskr. 2007/08:53).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Rättsmedicinalverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

För samtliga verksamhetsgrenar som Rättsmedicinalverket verkar inom gäller att verksamheten ska svara mot uppdragsgivarnas behov och bedrivas med respekt för de undersöktas personliga integritet.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetUtredning och lagföringRättspsykiatri
Rättsmedicin
Rättskemi
Rättsgenetik

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet.

1.1.1

Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål

Brottsuppklaringen ska öka och verksamheten ska bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Rättspsykiatri

Mål

Kvaliteten i den rättspsykiatriska verksamheten ska förbättras ytterligare och effektiviteten ska öka så att verkets utlåtanden ska kunna utgöra ett ännu bättre underlag för domstolarnas val av påföljd.

Återrapportering

En sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. Väsentliga skillnader mellan avdelningarna ska analyseras och kommenteras.

Av redovisningen ska särskilt framgå följande

 - vidtagna kvalitetssäkringsåtgärder samt, i förekommande fall, resultat av kvalitetskontroll,

- antal och andel av det totala antalet ärenden samt utfall av de ärenden som granskats av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor,

- i vilken utsträckning domstolarna följt de förslag till påföljd som lämnats av Rättsmedicinalverket i de rättspsykiatriska utlåtandena,

- antal och andel av det totala antalet ärenden inom rättspsykiatrin där väntetiden i häkte överstigit sju dagar, utredningstider för häktade och ej häktade, genomsnittliga handläggningstider (medel- och medianvärde) per ärendetyp samt antal och andel av det totala antalet ärenden där anstånd begärts för häktade respektive ej häktade,

- vilka åtgärder som vidtagits för att väntetiderna i häkte ska bibehållas på lagstadgad nivå,

- antal och andel av det totala antalet ärenden inom rättspsykiatrin där den undersökte personen var i åldern 15-20 år,

- i vilken utsträckning hot eller våld mot personal eller intagna på undersökningsenheterna förekommit,

- om rymningar eller fritagningar från undersökningsenheterna förekommit och i sådana fall i vilken omfattning.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Rättsmedicin

Mål

Kvaliteten i den rättsmedicinska verksamheten ska förbättras ytterligare och effektiviteten ska öka för att verksamheten i ännu högre grad ska kunna bidra till en högre brottsuppklaring.

Återrapportering

En sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. Väsentliga skillnader mellan avdelningarna ska analyseras och kommenteras.

Av redovisningen ska särskilt framgå följande 

- vidtagna kvalitetssäkringsåtgärder samt resultat av kvalitetskontroll,

- antal och andel av det totala antalet ärenden samt utfall av de ärenden som granskats av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor,

- genomsnittliga handläggningstider (medel- och medianvärde),

- vidtagna åtgärder för att minska handläggningstiderna för rättsmedicinska obduktionsärenden,

1.1.1.3

Verksamhetsgren Rättskemi

Mål

Kvaliteten i den rättskemiska verksamheten ska förbättras ytterligare och effektiviteten ska öka för att verksamheten i ännu högre grad ska kunna bidra till att en högre brottsuppklaring.

Återrapportering

En sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen ska särskilt framgå följande

- vidtagna kvalitetssäkringsåtgärder samt resultat av kvalitetskontroll,

- genomsnittliga handläggningstider (medel- och medianvärde).

1.1.1.4

Verksamhetsgren Rättsgenetik

Mål

Kvaliteten i den rättsgenetiska verksamheten ska förbättras ytterligare och effektiviteten ska öka.

Återrapportering

En sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen ska särskilt framgå följande

- vidtagna kvalitetssäkringsåtgärder samt resultat av kvalitetskontroll,

- genomsnittliga handläggningstider (medel- och medianvärde).

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Övrig återrapportering

Rättsmedicinalverket ska redovisa:

- insatser i fråga om internationellt samarbete inom myndighetens ansvarsområde,

- insatser för stöd åt forsknings- och utvecklingsarbete av betydelse för verksamheten samt de kostnader som dessa insatser medfört,

- insatser för att sprida resultaten av forsknings- och utvecklingsarbetet inom verkets område till rättsväsendet och andra berörda,

- en beskrivning av arbetet med uppgiften att bedöma risk för återfall i brottslighet enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid, samt en bedömning av hur mycket resurser den nya verksamheten har krävt samt hur det har påverkat verksamheten i övrigt.

Prognoser

Rättsmedicinalverket ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

22 januari 

10 mars 

9 maj

1 augusti

30 oktober

3

Organisationsstyrning

Mål

Kompetensförsörjning
Rättsmedicinalverket ska verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens och specialistkunskap.

Jämställdhet
Rättsmedicinalverket ska verka för en jämn könsfördelning.

Lika rättigheter och möjligheter
Rättsmedicinalverket ska verka för en ökad andel anställda inom myndigheten med utländsk bakgrund och förebygga och motverka att diskriminering förekommer i verksamheten.

Arbetsmiljö
Rättsmedicinalverket ska ha en god arbetsmiljö.

Återrapportering

Kompetensförsörjning
Rättsmedicinalverket ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att säkerställa en god personalförsörjning samt en ändamålsenlig kompetens hos personalen. Av redovisningen ska framgå

- vidtagna åtgärder för att minska sårbarheten när det gäller utnyttjande av och tillgången på rättsläkare och rättspsykiatriker,

- vidtagna åtgärder dels för att vidareutveckla den expertkompetens som finns inom myndigheten när det gäller frågor om bemötande av personer som blir föremål för undersökning, särskilt när det gäller barn och unga samt män, kvinnor, pojkar och flickor som utsatts för våld i nära relationer, dels för att sprida sådan kunskap till personer verksamma inom verket och inom andra myndigheter,

- vilka fortsatta insatser som har gjorts för att förbättra och utveckla arbetsformerna och ledarskapet samt,

- åtgärder som myndigheten har vidtagit för att uppmuntra kvinnor och män att utveckla sin kompetens så att de kan utgöra en bas för framtida chefsrekrytering inom myndigheten.  

Jämställdhet
Rättsmedicinalverket ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att åstadkomma en jämn könsfördelning. Av redovisningen ska myndighetens personalsammansättning framgå med avseende på personalkategorier och ålder, med kön som övergripande indelningsvariabel.

Lika rättigheter och möjligheter
Rättsmedicinalverket ska redovisa vilka insatser som myndigheten har vidtagit för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen ska bl.a. omfatta vilka åtgärder som har vidtagits för att öka andelen anställda med utländsk bakgrund och för att förebygga att diskriminering förekommer i verksamheten.

Arbetsmiljö
Rättsmedicinalverket ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att förebygga ohälsa och för att vidareutveckla rehabiliteringsinsatserna för långtidssjuka.

4

Uppdrag

Personalförsörjningen inom Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinalverket ska utarbeta en plan för hur personalförsörjningen inom myndigheten ska säkerställas på såväl kort som lång sikt. Av planen ska särskilt framgå hur behovet av rättsläkare och rättspsykiatriker ska kunna säkerställas. Planen ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 oktober 2008.

Användning av rättsintyg

Rättsmedicinalverket ska efter samråd med Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten vidta åtgärder för att säkerställa väl fungerande rutiner för inhämtande av rättsintyg. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2008.  

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:8

Rättsmedicinalverket (Ramanslag)

Disponeras av Rättsmedicinalverket243 400
ap.1Rättsmedicinalverket (ram)243 400

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
4:8 Rättsmedicinalverket
ap.17 3023 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)75 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)24 340
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Rättsmedicinalverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2520 283
2008-02-2520 283
2008-03-2520 283
2008-04-2520 283
2008-05-2520 283
2008-06-2520 283
2008-07-2520 283
2008-08-2520 283
2008-09-2520 283
2008-10-2520 283
2008-11-2520 283
2008-12-2520 287
Summa243 400
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rättsmedicinalverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:8 ap.1Rättsmedicinalverket

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Rättsgenetik
Offentligrättslig verksamhet932-12516 00016 500-500307
Rättskemi
Uppdragsverksamhet2 396-1 25025 00026 000-1 000146
Rättsintyg
Uppdragsverksamhet-22795020 00020 0000723
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Christina Jerreström
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Statsrådsberedningen/IREV
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Åklagarmyndigheten