Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
17

2007-12-19
IJ2007/3512/KO
IJ2007/3529/KO(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 40:6
Riksdagen har beslutat om anslaget 40:6 för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 18, bet. 2007/08:CU1, rskr. 2007/08:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

40:6

Bidrag till miljömärkning av produkter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 374
ap.1Det nordiska miljömärkningssystemet (ram)2 187
ap.2EU:s miljömärkningssystem (ram)2 187

Villkor för anslag 40:6

ap.1 Det nordiska miljömärkningssystemet

  • Anslaget disponeras av Kammarkollegiet för utbetalning till SIS Miljömärkning AB och avser bidrag för utveckling av miljömärkningskriterier för konsumentprodukter (se prop. 2007/08:1, utgiftsområde 18).
  • Medlen betalas ut efter rekvisition kvartalsvis i efterskott med en fjärdedel av 2 187 000 kronor.

ap.2 EU:s miljömärkningssystem

  • Anslaget disponeras av Kammarkollegiet för utbetalning till SIS Miljömärkning AB och avser bidrag för utveckling av miljömärkningskriterier för konsumentprodukter (se prop. 2007/08:1, utgiftsområde 18).
  • Medlen betalas ut efter rekvisition kvartalsvis i efterskott med en fjärdedel av 2 187 000 kronor.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
40:6 Bidrag till miljömärkning av produkter
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Emilia Högquist
Kopia till

Riksdagen/Civilutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/RK IREV
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet/Hm
Näringsdepartementet/ES
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/KO
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
SIS Miljömärkning AB