Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
14

2007-12-13
IJ2007/3414/IM
IJ2007/3422/IM (delvis)
Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket
Box 633
601 14 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket
Riksdagen har beslutat om Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverkets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 13, bet. 2007/08:AU1, rskr. 2007/08:72).

Regeringen har tillkallat en särskild utredare som ska ansvara för avvecklingen av Integrationsverket (dir. 2007:34). I direktiven anges en tidsram för avvecklingen och när avrapporteringar ska ske. Utöver vad som anges i direktiven beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Övriga mål och återrapportering

Återrapportering ska ske enligt vad som framgår av direktivet för avveckling av Integrationsverket (dir. 2007:34).

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

10:1

Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket (Ramanslag)

Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket12 000
ap.1Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket (ram)12 000

Villkor för anslag 10:1

ap.1 Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket

Anslagsposten får användas för engångspremier till SPV för de personer som erhåller pensionsersättning.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Budgetår 2007

10:1

Integrationsverket (Ramanslag)

Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket0
ap.28Integrationsverket - del till Avvecklingsmyndigheten (ram)0
Disponeras av regeringen0
ap.2Till regeringens disposition (ram)0

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
10:1 Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket
ap.10Allt0
10:1 (2007) Integrationsverket
ap.2 (2007)03 7690
ap.28 (2007)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
10:1 (2007) Integrationsverket
10:1 ap.2 (2007)10:1 ap.28 (2007)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket behöver inte lämna en resultatredovisning, finansieringsanalys eller sammanställning av väsentliga uppgifter i årsredovisningen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen ska dock en beskrivning av resultatet av verksamheten under den gångna perioden lämnas liksom en detaljerad särredovisning av kostnaderna för avvecklingen och hur de finansierats samt hur övertalig personal respektive tillgångar och skulder omhändertagits.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Intäkter från försäljning av inventarier och utrustning, inklusive ränta, ska betalas in på inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Eva Cederholm Cars
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/SIM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/SF
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/ADM
Regeringskansliets färvaltningsavdelning/RK EK
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens pensionsverk