Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
17

2007-12-13
IJ2007/3417/IM
IJ2007/3422/IM (delvis)
IJ2007/3373/IM
Migrationsverket
601 70 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
Riksdagen har beslutat om anslaget 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 13, bet. 2007/08:AU1, rskr. 2007/08:72).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

10:3

Kommunersättningar vid flyktingmottagande (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket5 577 103
ap.10Grundersättning (ram)158 376
ap.11Schablonersättning (ram)4 221 727
ap.12Ersättning för äldre och funktionshindrade (ram)187 000
ap.13Ersättning för ensamkommande barn (ram)185 000
ap.14Extraordinära ersättningar (ram)100 000
ap.15Sjukvårdsersättningar (ram)185 000
ap.16Extra ersättning 2007 till 2009 (ram)540 000
Disponeras av regeringen166 000
ap.17Till regeringens disposition (ram)166 000

Villkor för anslag 10:3

ap.10 Grundersättning

Anslagsposten avser ersättning enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. enligt 9 §.

ap.11 Schablonersättning

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. enligt 10 - 13 §§.

Utöver anslagna medel på anslagsposten ska den sista bankdagen i juni respektive december 2008, från anslaget 12:3 Migrationspolitiska åtgärder, anslagsposten 6, ett schabloniserat belopp omföras till anslagsposten. Beloppet ska utgöras av antalet organiserat överförda personer under första respektive andra halvåret 2008 multiplicerat med 153 100 kronor.

ap.12 Ersättning för äldre och funktionshindrade

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. enligt 16 - 20 och 37 §§.

ap.13 Ersättning för ensamkommande barn

Anslagsposten avser ersättning enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. enligt 21 och 22 §§.

ap.14 Extraordinära ersättningar

Anslagsposten avser ersättningar för extraordinära kostnader enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. enligt 26 och 38 §§.

Migrationsverket får efter samråd med länsstyrelserna besluta om hur stor del av anvisade medel som får disponeras för ersättning i direkt anslutning till att överenskommelser om flyktingmottagande enligt 1 § förordningen träffas och om fördelning av dessa medel mellan olika län.

ap.15 Sjukvårdsersättningar

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. enligt 34 - 36 §§.

ap.16 Extra ersättning 2007 till 2009

Anslagsposten avser extra ersättning till kommuner 2007-2009 enligt förordning (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007-2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden.

ap.17 Till regeringens disposition

Regeringen kommer senare att fatta beslut om medlens användning.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
ap.106 000Inget0
ap.11526 710Inget0
ap.125 000Inget0
ap.1310 000Inget0
ap.140Inget0
ap.1510 000Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apAnslagstyp
10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
ap.1ram
ap.2ram
ap.3ram
ap.4ram
ap.5ram
ap.6ram
ap.8ram
ap.9ram
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/SIM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/KE
Finansdepartementet/LS
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EK
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Länsstyrelserna
Sveriges Kommuner och Landsting