Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut20

2003-12-18Karolinska institutet
.
171 77 STOCKHOLMU2003/4789/DK
(slutligt)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Karolinska institutet

Riksdagen har beslutat om verksamheten vid Karolinska institutet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Karolinska institutet och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Grundutbildning

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2001-2004

Planeringsförutsättning 2005-2008

Sjuksköterskeexamen

1 120

1 310

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen.

Mål helårsstudenter

Antalet helårstudenter bör totalt uppgå till minst 5 360.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2004. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt den särskilda s.k. faktura som regeringen avser att besluta om.

Övriga mål och återrapporteringar

1. Karolinska institutet ersätts för kostnader avseende landstingets medverkan i grundutbildning av läkare i enlighet med det avtal som slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Enligt detta avtal kan Karolinska institutet inom läkarutbildningen ersättas för högst 1 413 helårsstudenter avseende kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare.

Av årsredovisningen skall avseende läkarutbildningen framgå antalet helårsstudenter vid utbildningen under vår- och hösttermin. Vidare skall av redovisningen framgå hur stort belopp som omfördelats till grundutbildning av läkare från de medel som enligt avtalet mellan staten och vissa landsting avsatts för landstingets medverkan i den kliniskt inriktade medicinska forskningen samt hur mycket av ALF-ersättningen som överförts från ett kalenderår till ett annat enligt 6 § i detta avtal.

2. Av årsredovisningen skall avseende tandläkarutbildningen framgå antalet nybörjare samt antalet helårsstudenter vid utbildningen våren och hösten 2004 samt planeringen inför 2005.

Särskilda åtaganden

1. Karolinska institutet skall i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå omfattning av, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.

2. Karolinska institutet skall vid behov anordna legitimationskurser för icke-legitimerade optiker.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet studenter som har deltagit i denna utbildning och utbildningens totala kostnader.

3. Karolinska institutet ansvarar, tillsammans med övriga universitet med examensrätt avseende läkarexamen, för prov efter läkares allmäntjänstgöring.

4. Karolinska institutet skall bedriva sjuksköterskeutbildning på Gotland.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter i utbildningen samt den totala kostnaden för denna verksamhet.


Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Forskning och forskarutbildning

Mål för forskarskola

Karolinska institutet är värduniversitet för en forskarskola i vård och omsorg. Som planeringsförutsättning skall gälla att forskarskolan vid utgången av 2007 har utexaminerat minst 25 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till forskarskolan, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolorna beskrivas.

Mål för antalet examina

För fyraårsperioden 2001-2004 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina i forskarutbildningen. Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen. Som planeringsförutsättning gäller att antalet examina i forskarutbildningen skall öka under perioden 2005-2008 i förhållande till perioden 2001-2004.

Vetenskapsområde

Mål

2001-2004

Medicinskt

1 006

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnittet 1.1.4 Verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2.

Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001-2004 skall minst 27 procent vara kvinnor.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Karolinska institutet skall bedriva forskning och forskarutbildning inom medicinskt vetenskapsområde.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:32Karolinska institutet: Grundutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Karolinska institutet544 559 tkr
25:32 ap.1Takbelopp (Ram)482 110 tkr
25:32 ap.2Högskolepdagogisk utbildning av lärare (Ram)386 tkr
25:32 ap.3Tandvårdscentral (Ram)59 979 tkr
25:32 ap.4Prov efter läkarens allmäntjänstgöring (Ram)2 084 tkr


Villkor
25:32 ap.1 Takbelopp

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.2 Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för Karolinska institutets särskilda åtaganden punkterna 2 och 4 som anges under avsnittet Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.25:33Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Karolinska institutet760 725 tkr
25:33 ap.1Medicinskt vetenskapsområde (Ram)496 027 tkr
25:33 ap.2Ersättning för lokalhyror m.m. (Ram)264 698 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:32 ap.1010 %0
25:32 ap.20-0
25:32 ap.30-0
25:32 ap.40-0
25:33 ap.10-0
25:33 ap.20-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Karolinska institutet315 000122 346
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 25:32 Karolinska institutet: Grundutbildning ap.1, ap.2, ap.3 och ap.4 och 25:33 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning ap.1 och ap.2.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Beställd utbildning127-506 0006 000077
Uppdragsutbildning-2 593500102 000100 0002 000-93
Uppdragsforskning1 363-500297 000297 500-500363
Summa-1 103-50405 000403 5001 500347
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning0015 00015 00000
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning0065 00065 00000
Summa0080 00080 00000
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Tandvårdscentral
Patientavgifter2542002 7002 70000
Belopp angivna i tkr


Villkor
Tandvårdscentral
Patientavgifter

Patientavgifter, som erläggs vid tandvårdscentralen för den tandvård som bedrivs i anslutning till tandläkarutbildningen, skall inlevereras till inkomsttitel 2542. Patientavgifter vid tandläkarutbildning. Dessa medel skall redovisas som uppbörd i Karolinska institutets resultaträkning.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under avsnittet 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.2.4Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras1 559 000 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER


Senast uppdaterad: