Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut20

2003-12-18Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Box 936
461 29 TROLLHÄTTANU2003/4789/DK
(slutligt)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Riksdagen har beslutat om verksamheten vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Högskolan i Trollhättan/Uddevalla och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Grundutbildning

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2001-2004

Planeringsförutsättning 2005-2008

Sjuksköterskeexamen

470

620

Lärarexamen med inriktning mot tidigare år 1

285

290

Lärarexamen med inriktning mot senare år 1

-

-

1 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole- och kandidatexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2004 i förhållande till 2003. Minst en tredjedel av antalet lärarexamina bör ha en inriktning med matematik, teknik eller naturvetenskap. För lärarexamen med inriktning mot tidigare år skall särskilt behovet av lärare i förskola och förskoleklass beaktas. För lärarexamen med inriktning mot senare år skall särskilt behovet av yrkeslärare beaktas.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina och kandidatexamina med teknisk inriktning särredovisas. Antalet lärarexamina och motsvarande äldre examina med matematisk, teknisk eller naturvetenskaplig inriktning skall anges sammantaget. Vidare skall antalet examinerade yrkeslärare redovisas.

Mål helårsstudenter

Antalet helårsstudenter bör totalt uppgå till minst 4 570, varav minst 1 270 skall avse de tekniska och naturvetenskapliga utbildningsområdena.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2004. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt den särskilda s.k. faktura som regeringen avser att besluta om.

Särskilt åtagande

Högskolan skall utveckla former för arbetsintegrerat lärande som en del i arbetet med pedagogisk förnyelse av högre utbildning.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå en slutlig redovisning av projektet samt vad tilldelade medel för 2004 använts till. Högskolan skall även redovisa sin bedömning av nyttan av det genomförda projektet och bedöma vilken betydelse det kan få för framtiden.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:63Högskolan i Trollhättan/Uddevalla: Grundutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Högskolan i Trollhättan/Uddevalla243 209 tkr
25:63 ap.1Takbelopp (Ram)240 938 tkr
25:63 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (Ram)163 tkr
25:63 ap.3Utveckling av arbetsintegrerat lärande (Ram)2 108 tkr


Villkor
25:63 ap.1 Takbelopp

Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.2 Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:63 ap.1010 %0
25:63 ap.20-0
25:63 ap.30-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla48 00026 615
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Högskolan i Trollhättan/Uddevallas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 25:63 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla: Grundutbildning ap.1, ap.2 och ap.3.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Beställd utbildning001 5001 50000
Uppdragsutbildning-4405217 4087 408081
Uppdragsforskning740535535074
Summa-3665219 4439 4430155
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning002 0502 05000
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning000000
Summa002 0502 05000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under avsnittet 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.2.4Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras34 780 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER


Senast uppdaterad: