Regeringsbeslut
2
2003-09-04 U2003/2202/UH

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Riksdagen har beslutat om Högskolan i Trollhättan/Uddevallas verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Högskolan i Trollhättan/Uddevalla och nedan angivna anslag.


1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Högskolan i Trollhättan/Uddevallas ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Mål

Examinationsmål

För fyraårsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008 gäller tills vidare följande examinationsmål (lägsta antal avlagda examina).

Examen

Mål

2001-2004

Planeringsförutsättning 2005-2008

Sjuksköterskeexamen

470

620

Lärarexamen med inriktning mot tidigare år 1

285

290

Lärarexamen med inriktning mot senare år 1

-

-

1 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole- och kandidatexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2003 i förhållande till 2002. Minst en tredjedel av antalet lärarexamina bör ha en inriktning med matematik, naturvetenskap eller teknik. För lärarexamen med inriktning mot tidigare år skall särskilt behovet av lärare i förskola och förskoleklass beaktas.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina och kandidatexamina med teknisk inriktning särredovisas. Antalet lärarexamina och motsvarande äldre examina med matematisk, naturvetenskaplig eller teknisk inriktning skall anges sammantaget. Vidare skall antalet lärarexamina eller motsvarande äldre examina med inriktning mot förskola och förskoleklass redovisas.

Mål helårsstudenter

Antalet helårsstudenter 2003 totalt och inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena bör öka i förhållande till 2002.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2003 jämfört med 2002. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt de särskilda bestämmelser som regeringen avser att besluta om.

Särskilt åtagande

Högskolan skall utveckla former för arbetsintegrerat lärande som en del i arbetet med pedagogisk förnyelse av högre utbildning.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå hur arbetet bedrivs samt hur tilldelade medel för 2002 använts.
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:62Högskolan i Trollhättan/Uddevalla: Grundutbildning (ramanslag)235 539 tkr
25:62 ap.1Takbelopp (ram)233 332 tkr

Disponeras av Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
25:62 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (ram)158 tkr

Disponeras av Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
25:62 ap.3Utveckling av arbetsintegrerat lärande (ram)2 049 tkr

Disponeras av Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Villkor

25:62 ap.1 Takbelopp

Anslagspost 1

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.2 Verksamhetsgrenen Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer under 2003 inom naturvetenskapliga och tekniska utbildningar för studerande med särskilt vuxenstudiestöd skall avräknas inom takbeloppet.2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:6200
25:62 ap.1003 %
25:62 ap.2000
25:62 ap.30002.3Övriga villkor

(tkr)

Räntekonto-kredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

25 779

48 000

25:62

235 539

25:73 ap. 10

22 255

1 Överföring sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.4Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Avgifter enligt 4 §10045345300
Summa0045345300
Uppdragsverksamhet

Beställd utbildning-1 81801 5001 5000-1 818
Uppdragsutbildning1 0413377 5177 51701 378
Uppdragsforskning1 869047547501 869
Summa1 0923379 4929 49201 429
Offentligrättslig verksamhet

Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning001 0411 04100
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning000000
Summa001 0411 04100

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1 Avgiftsförordningen (1992:191)

Villkor

För villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor, avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.

På regeringens vägnar

Senast uppdaterad: