Regeringsbeslut
2
2003-09-04 U2003/2202/UH

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Karolinska institutet

Riksdagen har beslutat om Karolinska institutets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Karolinska institutet och nedan angivna anslag.


1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Karolinska institutets ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Mål

Examinationsmål

För fyraårsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008 gäller tills vidare följande examinationsmål (lägsta antal avlagda examina).

Examen

Mål

2001-2004

Planeringsförutsättning 2005-2008

Sjuksköterskeexamen

1 120

1 310

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen.

Mål helårsstudenter

Antalet helårsstudenter 2003 bör totalt öka i förhållande till 2002.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2003 jämfört med 2002. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt de särskilda bestämmelser som regeringen avser att besluta om.

Övrig återrapportering

Av årsredovisningen skall avseende läkarutbildningen och tandläkarutbildningen framgå antalet nybörjare samt antalet helårsstudenter vid utbildningen våren och hösten 2003 samt planeringen inför 2004.

Särskilda åtaganden

1. Karolinska institutet skall i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå omfattning av, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.


2. Karolinska institutet skall vid behov anordna legitimationskurser för icke-legitimerade optiker.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå antalet studenter som har deltagit i denna utbildning och utbildningens totala kostnader.


3. Karolinska institutet ansvarar, tillsammans med övriga universitet med examensrätt avseende läkarexamen, för prov efter läkares allmäntjänstgöring.


4. Karolinska institutet skall bedriva sjuksköterskeutbildning på Gotland.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter i utbildningen.

Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Mål

Mål för forskarskola

Karolinska institutet är värduniversitet för en forskarskola i vård och omsorg. Som planeringsförutsättning skall gälla att forskarskolan vid utgången av 2007 har utexaminerat minst 25 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till forskarskolan, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolorna beskrivas.

Examinationsmål för forskarutbildningen

För fyraårsperioden 2001-2004 gäller tills vidare följande examinationsmål för forskarutbildningen vid Karolinska institutet (lägsta antal avlagda examina). Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen. Som planeringsförutsättning gäller att antalet examina i forskarutbildningen skall öka under perioden 2005-2008 i förhållande till perioden 2001-2004.

Vetenskapsområde

Mål

2001-2004

Medicinskt

1 006

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnitt verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2.

Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001-2004 skall minst 27 procent vara kvinnor.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Karolinska institutet skall bedriva forskning och forskarutbildning inom medicinskt vetenskapsområde.

Återrapportering

Karolinska institutet har övertagit verksamhet avseende toxikologisk och lungmedicinsk forskning från Arbetslivsinstitutet. Av årsredovisningen skall framgå hur övertagandet genomförts.

2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:31Karolinska institutet: Grundutbildning (ramanslag)526 569 tkr
25:31 ap.1Takbelopp (ram)465 868 tkr

Disponeras av Karolinska institutet
25:31 ap.2Högskolepdagogisk utbildning av lärare (ram)375 tkr

Disponeras av Karolinska institutet
25:31 ap.3Tandvårdscentral (ram)58 300 tkr

Disponeras av Karolinska institutet
25:31 ap.4Prov efter läkarens allmäntjänstgöring (ram)2 026 tkr

Disponeras av Karolinska institutet

Villkor

25:31 ap.1 Takbelopp

Anslagspost 1

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.2 Verksamhetsgrenen Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för Karolinska institutets särskilda åtaganden punkterna 2 och 4 som anges under avsnittet Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.

25:32Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning (ramanslag)738 943 tkr
25:32 ap.1Medicinskt vetenskapsområde (ram)481 824 tkr

Disponeras av Karolinska institutet
25:32 ap.2Ersättning för lokalhyror m.m. (ram)257 119 tkr

Disponeras av Karolinska institutet

Villkor

25:32 ap.1 Medicinskt vetenskapsområde
I anslagsposten ingår ersättning för studiefinansiering av forskarutbildning avseende doktorander vid Södertörns högskola.


2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:3100
25:31 ap.1003 %
25:31 ap.2000
25:31 ap.3000
25:31 ap.4000
25:3200
25:32 ap.1000
25:32 ap.20002.3Övriga villkor

(tkr)

Räntekonto-kredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Karolinska institutet

108 317

330 000

25:31

526 569

25:32

738 943

1 Överföring sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.4Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)
VerksamhetRedovisas mot inkomst- / undertitelÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Tandvårdscentral


Patientavgifter2542003 5003 50000
Summa
003 5003 50000

Tandvårdscentral
Patientavgifter
Patientavgifter, som erläggs vid tandvårdscentralen för den tandvård som bedrivs i anslutning till tandläkarutbildningen, skall inlevereras till inkomsttitel 2542. Patientavgifter vid tandläkarutbildning. Dessa medel skall redovisas som uppbörd i Karolinska institutets resultaträkning.

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Avgifter enligt 4 §10060 50060 50000
Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning000000
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning0050050000
Summa0061 00061 00000
Uppdragsverksamhet

Beställd utbildning-4 05204 0004 0000-4 052
Uppdragsutbildning-1 626-2 00077 00075 0002 000-1 626
Uppdragsforskning3 7012 000258 000260 000-2 0003 701
Summa-1 9770339 000339 0000-1 977

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1 Avgiftsförordningen (1992:191)

Villkor

För villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor, avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.
På regeringens vägnarKopia till