Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:14

2020-07-02
U2020/03751/UH (delvis)
U2020/04011/UH
Mittuniversitetet
851 70 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Mittuniversitetet
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Mittuniversitetet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:27

Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Mittuniversitetet583 130
ap.1Takbelopp (ram)583 130

Villkor för anslag 2:27

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:28

Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Mittuniversitetet262 470
ap.4Basresurs (ram)262 470

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Mittuniversitetet250
ap.41Idébanksmedel (ram)250

Villkor för anslag 2:65

ap.41 Idébanksmedel

Mittuniversitetet bemyndigas att under 2020 utbetala ett kapitaltillskott på högst 250 000 kronor till holdingbolaget som är knutet till universitetet i enlighet med beslut om budgetpropositionen för 2020.

Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna. Idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagens årsredovisning.

Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett stöd får inte betalas ut om det stödmottagande företaget är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Myndighet som betalar ut statsstöd ska genomföra den årliga rapporteringen i State Aid Reporting Interactive (SARI) och transparensrapporteringen i State Aid Transparency Award Module (TAM). Inloggning till SARI och TAM tillhandhålls av Tillväxtanalys statsstödsfunktion.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.40Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.410Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)145 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Mittuniversitetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2570 488
2020-02-2570 488
2020-03-2570 488
2020-04-2570 488
2020-05-2570 488
2020-06-2570 488
2020-07-2570 488
2020-08-2570 488
2020-09-2570 488
2020-10-2570 488
2020-11-2570 488
2020-12-2570 482
Summa845 850
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Mittuniversitetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:27 ap.1Takbelopp
2:28 ap.4Basresurs
2:65 ap.41Idébanksmedel

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Mittuniversitetet får ta ut och disponera avgifter för verksamhet inom Nationellt vintersportcentrum.

På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Mikaela Staaf
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer