Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:20

2020-07-02
U2020/03751/UH
U2020/04017/UH
Stockholms konstnärliga högskola
Box 24045
104 50 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Stockholms konstnärliga högskola
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Stockholms konstnärliga högskola.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:35

Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms konstnärliga högskola208 588
ap.1Takbelopp (ram)208 588

Villkor för anslag 2:35

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:36

Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms konstnärliga högskola52 014
ap.1Basresurs (ram)52 014

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms konstnärliga högskola7 697
ap.61Lokalkostnader (ram)7 697

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå
ap.10Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.6103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)35 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Stockholms konstnärliga högskolas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2522 358
2020-02-2522 358
2020-03-2522 358
2020-04-2522 358
2020-05-2522 358
2020-06-2522 358
2020-07-2522 358
2020-08-2522 358
2020-09-2522 358
2020-10-2522 358
2020-11-2522 358
2020-12-2522 361
Summa268 299
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Stockholms konstnärliga högskolas disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:35 ap.1Takbelopp
2:36 ap.1Basresurs
2:65 ap.61Lokalkostnader

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringen medger att Stockholms konstnärliga högskola utan krav på full kostnadstäckning får ta ut och disponera avgifter och intäkter från

  • försäljning av visnings- och sändningsrättigheter för studentproduktioner inom konstnärlig utbildning,
  • studentproduktioner, och
  • dansundervisning i praktikkurser som genomförs av studenter vid danspedagogutbildningen.
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Mikaela Staaf
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer