Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:16

2020-07-02
U2020/03751/UH (delvis)
U2020/04013/UH
Högskolan i Borås
501 90 Borås
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Högskolan i Borås
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Högskolan i Borås.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

3

Uppdrag

Tidigare givna uppdrag under andra utgiftsområden

UppdragRegleringsbrevAvrapporteringsdatum

Etablera plattform för miljömässigt hållbara textilier och hållbart mode.

Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Naturvårdsverket.

Uppdraget redovisas årligen i samband med årsredovisningen. Senast den 31 januari 2023 ska högskolan samlat redovisa och göra en bedömning av de resultat som uppnåtts.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:39

Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Borås523 023
ap.1Takbelopp (ram)523 023

Villkor för anslag 2:39

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:40

Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Borås89 468
ap.1Basresurs (ram)89 468

Villkor för anslag 2:40

ap.1 Basresurs

Av anslaget är 1 111 000 kronor beräknat för en förstärkning av konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)95 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Högskolan i Borås räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2551 041
2020-02-2551 041
2020-03-2551 041
2020-04-2551 041
2020-05-2551 041
2020-06-2551 041
2020-07-2551 041
2020-08-2551 041
2020-09-2551 041
2020-10-2551 041
2020-11-2551 041
2020-12-2551 040
Summa612 491
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Högskolan i Borås disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:39 ap.1Takbelopp
2:40 ap.1Basresurs
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Mikaela Staaf
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer