Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 2

2020-05-28
Fi2020/02038/ESA
Fi2020/02513/ESA
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Kammarkollegiet
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 2, bet. 2019/20:FiU2, rskr. 2019/20:129).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Kammarkollegiet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Allmänna arvsfonden

Myndigheten ska redovisa sina kostnader för bevakning av Allmänna arvsfondens rätt och förvaltning av fonden samt för administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Redovisningen ska vara uppdelad i kostnader för personal, lokaler och övrigt. Kostnader för hantering av fondens ekonomiadministration och återkrav som Arvsfondsdelegationen överlämnar till myndigheten ska särskiljas och redovisas uppdelat i den utsträckning som det är möjligt.

Myndigheten ska redovisa åtgärder för att bibehålla kvaliteten i handläggningen och för att effektivisera verksamheten.

Avvecklingsverksamhet

Myndigheten ska redovisa de uppdrag i vilka regeringen beslutat att myndigheten ska hantera avvecklingsfrågor som återstår efter det att en myndighet har upphört.

Auktorisationsverksamheten

Myndigheten ska inom ramen för sitt ansvar enligt förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare redovisa myndighetens arbete samt vid behov samla berörda aktörer på tolkområdet för informations- och erfarenhetsutbyte. 

2

Organisationsstyrning

Avvecklingsverksamhet

Myndigheten ska överta tillgångar och skulder för avvecklade myndigheter till bokfört värde enligt 5 kap. 3 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Övertagandet ska ske vid den tidpunkt då en myndighet har upphört, med utgångspunkt från upprättad årsredovisning.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,
– 4 maj,
– 27 juli och
– 23 oktober.

Pågående uppdrag

1. Uppdrag att stödja myndigheter som är föremål för omlokalisering Kammarkollegiet ska kartlägga och ge en samlad bild av vilket stöd som finns tillgängligt för myndigheter som är föremål för omlokalisering (Fi2016/03952/SFÖ). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 30 december 2020. 

2. Inkomstgarantier för konstnärer                                          Kammarkollegiet ska till regeringen (Kulturdepartementet) den 1 mars 2020 och den 31 augusti 2020 redovisa en prognos för utnyttjade medel under 2020. Kammarkollegiet ska den 1 mars 2020 även redovisa hur garantiåtagandet har utnyttjats under 2019.

3. Uppdrag för nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning                                                 Myndigheten har i uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande (Fi2018/01701/ESA) och personer med funktionsnedsättning för praktik 2019 och 2020 (A2018/00925/A). Uppdragen ska redovisas den 1 april 2020 och den 15 januari 2021 till Statskontoret.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:2

Kammarkollegiet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet71 185
ap.1Kammarkollegiet (ram)71 185

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Kammarkollegiet

Förvaltningsutgifter

Anslagsposten får användas för myndighetens förvaltningsutgifter. Anslagsposten får även användas för att finansiera förvaltningsutgifter för Alkoholsortimentsnämnden, Fideikommissnämnden, Nämnden för styrelserepresentationsfrågor, Statens skaderegleringsnämnd, Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor och Statens överklagandenämnd.

Skadestånd

Sammanlagt högst 600 000 kronor får användas för ersättning enligt 4 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten, i de fall då någon annan myndighet inte ansetts ansvarig.

Fordringsbevakning

Högst 720 000 kronor av anslagsposten får användas för att finansiera fordringsbevakning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kammarkollegiet
ap.12 1353 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)66 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)12 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)350 000
- varav ÖVRIGT350 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

För 2020 får Kammarkollegiet disponera en kredit i Riksgäldskontoret om högst 250 000 000 kronor för att tillgodose behovet av likviditet i samband med inrättandet av nya myndigheter. I avvaktan på ett riksdagsbeslut om anslag för ändamålet ska tillgångar och övriga utgifter för nya myndigheters räkning vid anskaffningstillfället tillfälligt finansieras från en kredit hos Kammarkollegiet. När en myndighet har bildats ska utläggen inklusive ränta regleras genom betalning från den nya myndigheten till Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet får i enlighet med förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt dra av ingående mervärdesskatt på fakturor som avser utlägg för nya myndigheters räkning.

Premier som myndigheterna betalar in till försäkringsverksamheten ska placeras på ett särskilt räntebärande konto i Riksgäldskontoret. I verksamheten får det finnas ett balanserat överskott för att täcka risken för framtida skador enligt de principer som allmänt gäller för försäkringsverksamhet. För finansiering av försäkringsverksamheten disponerar Kammarkollegiet en kredit på 100 000 000 kronor i Riksgäldskontoret. Kreditramen är avsedd att finansiera enstaka stora skador eller tillfälliga anhopningar av skador. En utnyttjad kredit ska återbetalas inom ramen för försäkringssystemet. Om den sammanlagda försäkringsersättningen som Kammarkollegiet ska betala för en enskild skadehändelse överstiger 50 000 000 kronor, ska dock regeringen besluta om hur det överstigande beloppet ska finansieras utanför det statliga försäkringssystemet.

5.2

Utbetalningsplan

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-255 932
2020-02-255 932
2020-03-255 932
2020-04-255 932
2020-05-255 932
2020-06-255 932
2020-07-255 932
2020-08-255 932
2020-09-255 932
2020-10-255 932
2020-11-255 932
2020-12-255 933
Summa71 185
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Kammarkollegiet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Verksamhet
Kapitalförvaltning10 405-18367 90069 702-1 8028 420
Fordringsbevakning1 5305713 70014 527-827760
Registrering av trossamfund466-911 1001 181-81294
Samordnade ramavtal15 64310 472100 000108 135-8 13517 980
Summa28 04410 255182 700193 545-10 84527 454
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Verksamhet
Stiftelserätt2552-22 239-5 9002 0008 100-6 100-34 239
Tolkar och översättare2552-92 138-13 6003 20017 200-14 000-119 738
Summa-114 377-19 5005 20025 300-20 100-153 977
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

För kapitalförvaltningen får den årliga avgiften bestämmas till högst     0,5 procent av marknadsvärdet på tillgångarna.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Myndigheten medges undantag från att i enlighet med 5 kap. 7 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag värdera statens aktier i Orio AB enligt kapitalandelsmetoden. Aktierna ska i balansräkningen tas upp under rubriken Andra långfristiga värdepappersinnehav till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

För försäkrings- och avvecklingsverksamheten ska separata resultat- och balansräkningar sammanställas i årsredovisningen. Om flera verksamheter avvecklas ska redovisningen för dessa vara sammanhållen.

Övertagna avsättningar för omstruktureringskostnader som inte har redovisats mot anslag hos de avvecklade myndigheterna ska redovisas mot anslag i samband med övertagandet.

Anslagsposter som myndigheten disponerar för avvecklingsverksamhet får användas för att betala engångspremier till Statens tjänstepensionsverk avseende kostnader för pensionsersättningar.

Medel som deponeras hos myndigheten enligt resegarantilagen (2018:1218) ska placeras på ett särskilt räntebärande konto i Riksgäldskontoret.

Allmänna arvsfonden

Myndigheten får under 2020 belasta Allmänna arvsfonden med högst 66 155 000 kronor för det arbete som utförs för bevakning av fondens rätt samt för administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Utöver detta får myndigheten belasta fonden med högst 2 000 000 kronor som ska regleras påföljande år. För förvaltning av fonden får myndigheten belasta högst 12 500 000 kronor. Myndigheten ska redovisa prognoser för belastningen till regeringen (Socialdepartementet) i april, augusti och oktober 2020. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till budgeten samt redovisas uppdelat på bevakning av Allmänna arvsfondens rätt, förvaltning av fonden samt på administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Prognoser avseende kostnader för hantering av fondens ekonomiadministration och återkrav som Arvsfondsdelegationen överlämnar till myndigheten ska särredovisas.

På regeringens vägnar
Lena Micko
Rikard Sandart
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/DOM, PO och SIM
Socialdepartementet/FST
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/UF
Kulturdepartementet/DE
Arbetsmarknadsdepartementet/ARM och I
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Finansutskottet
Arvsfondsdelegationen
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Upphandlingsmyndigheten