Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
2

2020-03-05
Fö2020/00266/MFU
Försvarets materielverk
Banergatan 62
115 88 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Försvarets materielverk
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Försvarets materielverks verksamhet för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 6, bet. 2019/20:FöU1, rskr. 2019/20:107).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Försvarets materielverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Riksdagen har fattat beslut om en inriktning för Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109, bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). Försvarets materielverk ska, i likhet med övriga försvarsmyndigheter, i all verksamhet prioritera genomförandet av den försvarspolitiska inriktningen i enlighet med propositionen.

Till grund för genomförandet ligger regeringens beslut av den 18 december 2017 om inriktningen för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2018 till och med 2020 (Fö nr 8). 

1

Mål och återrapporteringskrav

Totalförsvarsplanering enligt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

Myndigheten ska ha en aktuell planering för sin verksamhet och sin organisation vid höjd beredskap. Samverkan ska ske med övriga berörda aktörer i syfte att nå en sammanhängande planering för totalförsvaret.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa planeringsläget och planen för det fortsatta arbetet. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten planerar för en anpassad materielanskaffning under höjd beredskap, inklusive samverkan med leverantörer av försvarsmateriel och tjänster.

Anskaffning av materiel

Försvarets materielverk ska lämna tekniska, kommersiella och ekonomiska underlag till Försvarsmakten inför framtagande av förslag till investeringsplan för anskaffning av materiel och anläggningar samt framställan om att få anskaffa respektive förbereda ett materielobjekt för anskaffning.

Försvarets materielverk ska även avge ett samrådsyttrande till Försvarsmakten inför Försvarsmaktens beslut om förslag till investeringsplan för anskaffning av materiel och anläggningar.

Försvarets materielverk ska vidare lämna underlag till Försvarsmakten inför Försvarsmaktens beslut om förslag till investeringsplan för anskaffning av vidmakthållande.

Försvarets materielverk ska tillsammans med Ekonomistyrningsverket fortsätta att ge stöd åt Försvarsmakten i att utveckla Försvarsmaktens investeringsplaner för anskaffning och vidmakthållande av försvarsmateriel i enlighet med de rekommendationer som Ekonomistyrningsverket lämnat inom ramen för Statskontorets uppdrag om intern ledning, styrning och uppföljning inom Försvarsmakten. Resultatet av arbetet ska tillämpas i framtagandet av budgetunderlaget för 2021–2023.

Försvarets materielverk ansvarar för uppföljning av pågående anskaffningar och ska upprätta ekonomiska prognoser per objekt, inkluderat prognostiserad prisutveckling, för de materielobjekt som omfattas av Försvarsmaktens investeringsplan. Försvarets materielverk ska lämna dessa prognoser till Försvarsmakten vid de tidpunkter som överenskommits mellan myndigheterna. I prognoserna ska information om risker ingå, bland annat bedömt utfall av objektsspecifika finansiella risker per objekt över hela tidsperioden.

Styrning av besluts- och planeringsprocessen för investeringar i materiel och anläggningar framgår ytterligare av regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Försvarsmakten.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa en uppföljning av pågående större materielobjekt. Av redovisningen ska även framgå den årliga utvecklingen av respektive materielobjekt.

Redovisningen ska inkludera:

 • en ekonomisk uppföljning per materielobjekt av dels leverantörskostnader, dels Försvarets materielverks direkta kostnader,
 • vilka leveranser av materielobjekt eller delar därav som mottagits från leverantörer,
 • vilken materiel, när och till vilket ekonomiskt värde som fysiska tillgångar överförts till Försvarsmakten samt
 • väsentliga avvikelser från myndighetens ursprungliga planering, inklusive ursprunglig ekonomisk ram.

Försvarets materielverk ska redovisa avgifter från Försvarsmakten för myndighetens tjänster per stridskraft.  

Försvarets materielverk ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten, när det är relevant, i sin verksamhet säkerställer att de varor och tjänster som myndigheten upphandlar är ändamålsenligt utformade för kvinnor och män.

Övergång till ny finansiell styrmodell

För materielobjekt där staten ingått avtal med utomstatliga leverantörer före den 1 januari 2019, enligt vad som framgår av myndighetens kompletterande budgetunderlag för 2019, ska Försvarets materielverk belasta anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar kommande budgetår enligt tidigare finansiell styrmodell. Utgifter till utomstatliga leverantörer får därmed belasta avsedd kredit enligt finansiella villkor i detta regleringsbrev. Försvarets materielverk ska successivt minska behov av övrig kredit i denna del. Kreditbehovet ska upphöra när dessa objekt i sin helhet har anslagsavräknats eller senast vid utgången av budgetåret 2027.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska i budgetunderlaget för 2021-2023 redovisa en prognos över hur åtagandet mot anslaget har utvecklats för hela den period som aktuella materielobjekt kommer att hanteras enligt tidigare finansiell styrmodell, senast till och med 2027. Av redovisningen ska framgå totalt åtagande mot anslag per budgetår fördelat på:

 • ej beställd del av åtagandet mot anslag,
 • utestående statliga åtaganden och
 • infriade åtaganden som inte redovisats mot anslag.

Stöd till regeringen inom materielförsörjning och exportrelaterad verksamhet

Försvarets materielverk ska inom ramen för anslag 1:11 Försvarets materielverk bedriva verksamhet till stöd för regeringen inom materielförsörjning och exportrelaterad verksamhet. Verksamheterna inriktas närmare av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Försvarets materielverk ska i samverkan med Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i arbetet med det Europeiska försvarsindustriprogrammet och den Europeiska försvarsfonden. Myndigheten ska ha en fortlöpande dialog med branschorganisationerna Säkerhets- och försvarsföretagen och SME-D.

Försvarets materielverk ska i enlighet med regeringens beslut den 5 juni 2019 fortsätta förberedelserna med att inom sin verksamhet inrätta ett nationellt koordineringskontor för den Europeiska försvarsfonden. I avvaktan på att försvarsfonden inrättas, ska verksamheten stödja statens och näringslivets förberedelser. 

Försvarets materielverk ska även medverka i samordningen mellan berörda svenska myndigheter avseende materielsäkerhetsfrågor.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska i samverkan med Försvarsmakten redovisa en samlad bedömning av affärsmässigheten i den exportrelaterade verksamheten. Av redovisningen ska framgå intäkter, kostnader och risker per genomförd och pågående exportaffär, inklusive myndigheternas respektive kostnader. 

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndigheten bistått Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) med analys och prioritering av den exportrelaterade verksamheten, utifrån bland annat krav på affärsmässighet, riskvärdering, regelverk för exportkontroll samt regeringens försvars- och säkerhetspolitiska mål. Som en del av detta ska myndigheten särskilt redovisa hur verksamhet har bedrivits med avseende på tidigare utpekade väsentliga säkerhetsintressena och artillerisystemet Archer.

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndigheten verkat för en ökad samordning av statligt och industriellt deltagande vid internationella exportrelaterade aktiviteter.

Försvarets materielverk ska redovisa hur det svensk-finska samarbetet, i enlighet med det samförståndsavtal som undertecknades den 9 juli 2018, har utvecklats.

Provverksamhet

Försvarets materielverk ska utveckla myndighetens samordning med Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut inför besök av utländska myndigheter som ska genomföra verksamhet vid Försvarets materielverks provanläggningar.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndighetens provresurser använts i den anskaffande verksamheten per stridskraft. Av redovisningen ska framgå i vilken omfattning prov avseende nationella materielobjekt utförts av annan aktör än myndigheten och vilka skäl som funnits för att inte använda myndighetens egna provresurser. 

Försvarets materielverk ska redovisa vilka avtal som tecknats under året med utländska myndigheter, prissättning i förhållande till det ekonomiska målet om avgift upp till full kostnadstäckning samt hur samordningen med Försvarsmakten skett vid genomförandet av provverksamheten.

Försvarspolitisk inriktning Försvarets materielverk 2018-2020

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndigheten har uppfyllt inriktningen i regeringens beslut 2017-12-18, Fö 2017/01725/MFU.

Affärsmässighet och transparens

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa antalet under året ålagda upphandlingsskadeavgifter, respektive belopp och totalt belopp. Försvarets materielverk ska även redovisa respektive bakomliggande upphandlingsärende och anledning till den ålagda avgiften.

Försvarets materielverk ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits inom ramen för myndighetens upphandlingsverksamhet och den exportrelaterade verksamheten för ökad öppenhet och för att förebygga korruption och jäv.

Miljökrav i upphandlande verksamhet

Försvarets materielverk ska i sin upphandlande verksamhet bidra till konsumtionsmönster av varor och tjänster som orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.

Försvarets materielverk ska utveckla sin upphandlande verksamhet så att miljökrav ställs vid ett högre upphandlat belopp i förhållande till det samlade upphandlingsvärdet avseende försvarsmateriel jämfört med föregående år.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndigheten påverkat de nationella miljökvalitetsmålen genom sin upphandlande verksamhet. Försvarets materielverk ska även redovisa nyckeltalet upphandlat belopp där miljökrav ställts i förhållande till myndighetens sammanlagda upphandlingsvärde.

3

Uppdrag

Anvisningar avseende budgetunderlag

Försvarets materielverk ska i budgetunderlaget för 2021 utgå från de förslag som Försvarsmakten avser lämna i budgetunderlaget för 2021 samt aviserade anslagsökningar i budgetpropositionen för 2020. Samverkan ska i tillämpliga delar ske med Försvarsmakten och övriga berörda myndigheter.

Kvartalsvis uppföljning av investeringsplanering

Försvarets materielverk ska i samverkan med Försvarsmakten löpande följa upp och till Försvarsdepartementet redovisa utvecklingen av de materielobjekt som omfattas av besluts- och planeringsprocessen för materielinvesteringar, enligt regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Försvarsmakten, bilaga 2. Redovisningen ska omfatta:

 • pågående anskaffningar av materielobjekt,
 • materielobjekt som Försvarsmakten får anskaffa och
 • materielobjekt som förbereds för anskaffning.

Uppföljningen ska ske kvartalsvis och inriktas närmare av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Uppföljning av arbetssätt inom materielförsörjningen

Försvarets materielverk ska i samverkan med Försvarsmakten redovisa det fortsatta arbetet gällande arbetssätt och samverkan mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk avseende materielförsörjning. Redovisningarna ska lämnas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 29 september 2020.  

Redovisningen ska ta sin utgångspunkt i de tidigare givna uppdragen till myndigheterna i regleringsbreven för budgetåret 2018 och regeringens beslut den 24 maj 2018 (Fö nr 15 och 16), vilka redovisades den 1 oktober 2018. Av redovisningen ska bland annat framgå myndigheternas hantering av kommersiella risker avseende upphandling, överföring av avtal från Försvarets materielverk till Försvarsmakten, planering och dimensionering av inomstatliga tjänster avseende vidmakthållande samt förutsättningsskapande verksamhet inom materielförsörjningen.

Pesco

Försvarets materielverk ska bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i implementeringen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) inklusive i framtagandet av den nationella implementeringsplanen och i analys av Pesco-projekten. De projekt som Försvarets materielverk ska genomföra anges i bilaga 2.

Försvarets materielverk ska vidare samverka med och samordna processer samt arbetssätt rörande Pesco med Försvarsmakten och Totalförsvarets Forskningsinstitut. Försvarets materielverk ska i samband med årsredovisning redovisa hur myndighetens arbete och deltagande i Pesco-projekten fortskrider.

Medfinansieringsmekanism

Försvarets materielverk ska stödja Försvarsmakten i arbetet att senast den 1 juni 2020 redovisa ett förslag till utformning av en medfinansieringsmekanism, syftandes till att öka förutsättningarna för svenskt deltagande i projekt inom ramen för den Europeiska försvarsfonden, EDF. Mekanismen ska understödja beslut om finansiering av projekt. Mekanismen ska utformas på ett sådant sätt att finansiering av projekt är möjlig över anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar eller andra relevanta anslag för det militära försvaret inom utgiftsområde 6. Mekanismen ska inte begränsa berörda myndigheters möjlighet att värdera projektförslag, eller regeringens slutliga ställningstagande. Försvarsmakten och Försvarets materielverk kan begära stöd hos Ekonomistyrningsverket för utformningen av medfinansieringsmekanismen.

Planering och rapportering av internationella möten

Försvarets materielverk ska hålla Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) informerat om planeringen för internationella möten där generaldirektör, överdirektör, försvarsmaterieldirektör eller Senior National Representative (SNR) deltar. Planeringen ska ske i samverkan med Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut. Senast en vecka efter genomfört möte ska Försvarets materielverk redovisa en skriftlig rapport. En rapport ska även redovisas efter möten på policynivå i EU eller multilaterala mötesfora, som Sexnationerssamarbetet, där myndighetens personal företräder Sverige.

Internationella möten avseende exportrelaterad verksamhet omfattas inte av uppdraget.

Internationella överenskommelser och avtal

Försvarets materielverk ska senast den 27 april 2020 redovisa en förteckning över samtliga mellanstatliga överenskommelser och avtal som har ingåtts under 2019 och vilka som upphört. Myndigheten ska också kortfattat redovisa läget i pågående förhandlingar av överenskommelser och avtal.

Försvarets materielverk ska vidare senast den 27 april 2020 redovisa arbetsläget där myndigheten har ett bemyndigande att förhandla generella säkerhetsskyddsavtal och projektsäkerhetsskyddsavtal med andra länder.

Underlag för internationell rapportering

Försvarets materielverk ska senast den 11 maj redovisa underlag till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) för den årliga rapporteringen till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och till Förenta nationerna (FN) avseende dels export och import av konventionella vapen, dels militärt innehav av konventionella vapen.

Pågående uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning

I april 2018 beslutade regeringen om fortsatta uppdrag. Dessa ska redovisas den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

Delfaktorer försvarsprisindex

Försvarets materielverk ska senast den 14 februari 2020 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar anslagspost 1 Leverantörsutgifter för leveranser fördelat för 2019 på delfaktorer i försvarsprisindex enligt bilaga 3.

Prognoser

Försvarets materielverk ska redovisa prognoser för 2020-2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå bakomliggande antaganden, osäkerhetsfaktorer samt ekonomiska och verksamhetsmässiga orsaker till eventuella förändringar.

Vid väsentliga avvikelser mot tilldelade medel och gällande planering ska myndigheten ange vilka åtgärder som har vidtagits eller som planeras.

Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

- 10 februari,

- 4 maj,

- 27 juli och

- 23 oktober.

Myndigheten ska vid dessa tillfällen lämna prognoser även för den avgiftsfinansierade verksamheten. Prognoserna ska kommenteras enligt ovan.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets materielverk12 289 951
ap.1Leverantörsutgifter för leveranser (ram)12 289 951

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Leverantörsutgifter för leveranser

Anslagsposten får användas i enlighet med Försvarsmaktens uppdrag utifrån fastställd investeringsplan för anskaffning av materiel och anläggningar.

Nyttjande av tilldelade medel begränsas inte av ackumulerade utgifter upp till 450 000 000 kronor hänförliga till anskaffning av artillerisystemet Archer, vilka får belasta anslagskrediten.

Anslagsposten finansierar utgifter för anskaffning av materiel och anläggningar och avser statens betalningar till leverantörer för levererad materiel eller materieltjänster. Detta omfattar utveckling, anskaffning och återanskaffning samt åtgärder där avsikten är att förändra teknisk förmåga eller prestanda, inklusive förlängning av livstiden. Anslagsposten får även finansiera utgifter för avveckling av anslagsfinansierad materiel och anläggningar.

Anslagsposten finansierar utgifter för anskaffning av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.

Anslagsposten finansierar även utgifter i samband med anskaffning som uppkommer på Försvarets materielverk för utfärdande av tullintyg i enlighet med förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

1:11

Försvarets materielverk (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets materielverk1 770 787
ap.2Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter (ram)14 430
ap.4Direkta utgifter i materielanskaffningen (ram)626 777
ap.5Myndighetsförvaltning (ram)1 045 755
ap.6Internationellt materielsamarbete och export (ram)83 825

Villkor för anslag 1:11

ap.2 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

Anslagsposten får användas för arbete med en nationell certifieringsordning för it-säkerhet i produkter och system. Detta innefattar att verka som nationellt certifieringsorgan, genomföra certifieringstjänster samt vara signatär och representant inom den internationella överenskommelsen för ömsesidigt erkännande av certifikat (CCRA) och motsvarande överenskommelse inom Europa (SOG-IS MRA).

ap.4 Direkta utgifter i materielanskaffningen

Anslagsposten får användas i enlighet med Försvarsmaktens uppdrag utifrån fastställd investeringsplan för anskaffning av materiel och anläggningar.

Anslagsposten finansierar de av myndighetens förvaltningsutgifter inom materielförsörjningen som är direkt knutna till anskaffning av materielobjekt och förberedelse av materielobjekt för anskaffning.

ap.5 Myndighetsförvaltning

Anslagsposten får användas för att finansiera de av myndighetens förvaltningsutgifter inom materielförsörjningen, som inte är direkt knutna till anskaffning av materiel och anläggningar.

ap.6 Internationellt materielsamarbete och export

Anslagsposten får användas för att bedriva verksamhet inom teknik- och materielförsörjning till stöd för regeringen. Anslagsposten får även användas för exportrelaterad verksamhet. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
ap.11 064 4973 %0
1:11 Försvarets materielverk
ap.24333 %0
ap.418 8033 %0
ap.531 3723 %0
ap.62 5142 3560
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:11 Försvarets materielverk
1:11 ap.11:11 ap.6100 %
1:11 ap.31:11 ap.6100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2019 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2020 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagstyp
1:11 Försvarets materielverk
ap.1ram
ap.3ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
ap.169 000 00014 700 40714 739 63139 410 0912031
Belopp angivna i tkr

Villkor

Försvarets materielverks redovisning av beställningsbemyndiganden ska avse utestående åtaganden mot utomstatliga leverantörer. För materielobjekt där staten ingått avtal med utomstatliga leverantörer före den 1 januari 2019, enligt vad som framgår av myndighetens kompletterande budgetunderlag för 2019, ska Försvarets materielverks redovisning även avse åtaganden som byggs upp av beställningar mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk, minskat med Försvarets materielverks myndighetsutgifter. Infriande av åtaganden ska ske vid tidpunkterna för anslagsbelastning. För dessa materielobjekt ska Försvarets materielverk redovisa aggregerat utfall fördelat på

 • ej beställd del av åtagandet mot anslag,
 • utestående statliga åtaganden och
 • infriade statliga åtaganden som inte redovisats mot anslag.

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)850 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)418 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)26 500 000
- varav ÖVRIGT26 500 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

 • Från den övriga kreditramen verkställs myndighetens betalningar inklusive de som avser myndighetens egen verksamhet.
 • 14 500 000 000 kronor får användas för myndighetens behov av rörelsekapital för att hantera övergången till en ny finansiell styrmodell. Försvarets materielverk ska månadsvis korrigera belastningen mellan den övriga kreditramen och räntekontokrediten för betalningar som avser anslaget 1:11 Försvarets materielverk och anslaget 1.3 Anskaffning av materiel och anläggningar ap. 1 Leverantörsutgifter för de materielobjekt som hanteras enligt ny finansiell styrmodell. För de materielobjekt som omfattas av övergångslösning i och med regeringens beslut den 24 maj 2018 (Fö 16) och enligt vad som framgår av Försvarets materielverks kompletterande budgetunderlag för 2019–2021 ska redovisning mot anslag ske utifrån överenskomna milstolpar mellan Försvarets materielverk och Försvarsmakten.
 • Befintliga avtal inom vidmakthållande m.m. som per den 2018-12-31 inte varit möjliga att överföra till Försvarsmakten, och där Försvarsmakten lämnat samråd, får belasta den övriga kreditramen. Försvarets materielverk ska fakturera Försvarsmakten skyndsamt så att inbetalningen från Försvarsmakten i möjligaste mån sker vid samma tidpunkt som Försvarets materielverks betalning till industrin.
 • 5 000 000 000 kronor får användas för förskott till leverantörer.
 • 7 000 000 000 kronor får användas för hantering av avtal inom försvarsexportområdet.

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets materielverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-251 171 728
2020-02-251 171 728
2020-03-251 171 728
2020-04-251 171 728
2020-05-251 171 728
2020-06-251 171 728
2020-07-251 171 728
2020-08-251 171 728
2020-09-251 171 728
2020-10-251 171 728
2020-11-251 171 728
2020-12-251 171 730
Summa14 060 738
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets materielverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Leverantörsutgifter för leveranser
1:11 ap.2Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter
1:11 ap.6Internationellt materielsamarbete och export
1:11 ap.5Myndighetsförvaltning
1:11 ap.4Direkta utgifter i materielanskaffningen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Avgiftsbelagd verksamhet
Vidmakthållandetjänster, m.m.242 18304 980 0004 980 0000242 183
Tjänsteexport00200 000200 00000
Summa242 18305 180 0005 180 0000242 183
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

 1. För myndighetens verksamhet avseende vidmakthållandetjänster inom materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten ska avgifterna beräknas till direkta kostnader.
 2. För myndighetens verksamhet avseende förutsättningsskapande verksamhet inom materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten ska avgifterna beräknas till direkta kostnader.
 3. För verksamheten certifiering av IT-produkter ska avgifterna beräknas upp till full kostnadstäckning.
 4. För myndighetens provverksamhet som inte avser materielförsörjning till Försvarsmakten ska avgifterna beräknas upp till full kostnadstäckning.
 5. Avgiftsinkomsterna från stöd till svensk försvarsindustri vid exportstödjande åtgärder ska minst täcka de direkta kostnaderna för stödet.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

 1. Avgiftsinkomsterna, inklusive tjänsteexport, disponeras av myndigheten.
 2. Myndigheten får ta ut avgifter för andrahandsuthyrning av lokaler.
 3. Ackumulerat överskott till följd av ränteintäkter ska föras till budgeten för respektive materielobjekt. 
 4. Eventuella intäkter från återtag av materielprojekt ska redovisas mot inkomsttitel 3312017, övriga inkomster av försåld egendom. Av redovisningen ska framgå hur mycket återtagande totalt som inkommit uppdelat per exportaffär.
 5. Uppbördsverksamheten redovisas i hemlig bilaga till årsredovisningen.

7

Övriga inkomster

Villkor

1. Försvarets materielverk får efter närmare inriktning från Försvarsmakten disponera inkomster i form av viten, skadestånd och räntor hänförliga till kommersiella avtal samt inkomster till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel (s.k. royalties) om högst 20 000 000 kr Inkomster från royalties som överstiger 20 000 000 kr ska anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om i vilken utsträckning dessa inkomster ska disponeras av myndigheten eller till vilken inkomsttitel inkomsterna ska föras. Försvarets materielverk ska i årsredovisningen redovisa de inkomster som myndigheterna disponerar i form av viten, skadestånd och räntor hänförlig till kommersiella avtal samt royalties.

2. Försvarets materielverk får disponera inkomster till följd av skadestånd med anledning av brott samt inkomster i form av rättegångskostnader från annan part. Inkomster som överstiger 20 000 000 kr ska anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster ska disponeras.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Med avsteg från 25 a § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) ska myndigheten lämna ett förslag till regeringen om hur hela överskottet ska disponeras om det ackumulerade överskottet samma år uppgår till mer än tre procent av omsättningen under räkenskapsåret.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Försvarets materielverk ska för avtal om export redovisa kostnadsdelning avseende utveckling, vidmakthållande och vidareutveckling av JAS 39 C/D och JAS 39 E. Beloppet ska utgöra bidrag till utvecklingen och ombyggnationen av JAS 39 C/D till JAS 39 E, vilket ska komma Försvarsmakten tillgodo, samt täcka kostnader som uppstått vid Försvarsmakten och Försvarets materielverk för materiel och verksamhet förknippade med respektive försäljningar och uthyrningar. Av redovisningen ska framgå hur stor kostnadsdelning totalt som inkommit uppdelat per exportaffär.

Bestämmelsen omfattar inte hanteringen av statens återtag, se avsnitt Villkor för avgiftsbelagd verksamhet, samt royalty till staten, se avsnitt Övriga inkomster.

Föreskrifterna i förordningen (FFS 1985:20) om Sveriges försvarsattachéer ska i tillämpliga delar gälla också för Försvarets materielverks personal vid Sveriges ambassad i Amerikas förenta stater.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Anneli Söderberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Justitiedepartementet, L5
Utrikesdepartementet, URH, FMR, ES, NIS
Försvarsdepartementet, SI, MFI, ESL, RS
Arbetsmarknadsdepartementet, JÄM
Finansdepartementet, ESA, SFÖ, OU
Miljö- och energidepartementet, KL
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Försvarsutskottet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Inspektionen för strategiska produkter
Kommerskollegium
Exportkreditnämnden
Försvarsmakten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statskontoret
Statens tjänstepensionsverk
Facket för service och kommunikation SEKO
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
Reservofficerarna
Sveriges akademikers centralorganisation SACO
Sveriges ingenjörer