Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2020-02-27
U2020/00476/UH
U2020/00738/UH
Göteborgs universitet
Box 100
405 30 Göteborg
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Göteborgs universitet
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Göteborgs universitet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (Nordicom) har till uppgift att sprida information om medie- och kommunikationsforskning i de nordiska länderna samt att ansvara för grundläggande dokumentation av medieutvecklingen i Sverige. Av årsredovisningen för Göteborgs universitet ska det i fråga om Nordicom framgå datainsamling, publicerade skrifter, kvalitetssäkring, uppgifter om användningen av Nordicoms material, kostnader för genomförande av Mediebarometern och försäljningsintäkter samt totala kostnader för verksamheten. Medel för Nordicom finns anvisade under utgiftsområde 17, anslag 11:2, ap. 1 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen.

I Göteborgs universitets budgetunderlag ska Nordicoms verksamhet särskilt redovisas.

3

Uppdrag

1. Göteborgs universitet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Universitetet ersätts för högst 1 266 helårsstudenter inom läkarutbildningen, vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare. 

Återrapportering 
Göteborgs universitet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

2. Göteborgs universitet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i grundutbildning av tandläkare (TUA-ersättning) i enlighet med det avtal som i augusti 2004 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvården (TUA-avtalet).

Universitetet ersätts för högst 465 helårsstudenter inom tandläkarutbildningen när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av tandläkare.

Återrapportering
Universitetet ska senast i årsredovisningen lämna uppgifter till regeringen (Utbildningsdepartementet) om hur TUA-ersättningen har fördelats under 2020 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på tandläkarutbildningen.

3. Under 2020 finns 5 333 000 kronor avsatta för att Göteborgs universitet ska utveckla och sprida kunskap och metoder för att minska rekryteringen av människor till våldsbejakande ideologier och rörelser och till rasistiska organisationer. Universitetet ska i årsredovisningen för 2020 redovisa på vilket sätt medlen har använts. 

4. Göteborgs universitet ska med ett rikstäckande perspektiv främja genusforskningen i Sverige inom universitets- och högskolesektorn. Universitetet ska redovisa verksamheten i sin årsredovisning.

5. Göteborgs universitet ska genomföra regelbundet återkommande studier av val och väljarbeteende, främst i samband med ordinarie riksdagsval och Europaparlamentsval. Studierna ska bygga vidare på undersökningsserien svenska valundersökningar (1956–). Resultatet från studierna ska fortlöpande göras tillgängliga för allmänheten. Grundläggande könsuppdelad statistik över väljarbeteende, såsom partival, partibyte, partianhängarskap, intresse, tidpunkt för beslut och viktiga frågor för partival, ska redovisas i rapportform så snart som möjligt efter varje undersökningsomgång. Data från studierna ska tillgängliggöras genom det nationella dataarkivet Svensk nationell datatjänst. Universitetet ska i en särskild rapport redovisa hur verksamheten har bedrivits. Rapporten ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 30 december 2020.         

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:7

Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet2 206 210
ap.1Takbelopp (ram)2 206 210

Villkor för anslag 2:7

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:8

Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet1 664 258
ap.7Basresurs (ram)1 664 258

Villkor för anslag 2:8

ap.7 Basresurs

Av anslaget är 3 327 000 kronor beräknat för en förstärkning av konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå.

I anslaget ingår 22 311 000 kronor för det strategiska forskningsområdet Vårdvetenskap.

I anslaget ingår medel för verksamhet avseende statistiska valundersökningar.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet13 763
ap.5Uppdrag att utveckla och sprida... (ram)5 333
ap.7Nationellt resurscentrum i matematik (ram)5 358
ap.50Spetsutbildning i entreprenörskap (ram)2 072
ap.48Idébanksmedel (ram)1 000

Villkor för anslag 2:65

ap.5 Uppdrag att utveckla och sprida...

Anslagsposten ska finansiera universitetets uppdrag som anges under punkten 3.

ap.48 Idébanksmedel

Göteborgs universitet bemyndigas att under 2020 utbetala ett kapitaltillskott på högst 1 000 000 kronor till holdingbolaget som är knutet till universitetet i enlighet med beslut om budgetpropositionen för 2020.

Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna. Idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagens årsredovisning.

Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett stöd får inte betalas ut om det stödmottagande företaget är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Myndighet som betalar ut statsstöd ska genomföra den årliga rapporteringen i State Aid Reporting Interactive (SARI) och transparensrapporteringen i State Aid Transparency Award Module (TAM). Inloggning till SARI och TAM tillhandhålls av Tillväxtanalys statsstödsfunktion.

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet590 152
ap.3Göteborgs universitet (ram)503 754
ap.7Göteborgs universitet (ram)85 462
ap.16Utvecklingsmedel (ram)936

Villkor för anslag 2:66

ap.3 Göteborgs universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt ALF-avtalet.

ap.7 Göteborgs universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt TUA-avtalet.

ap.16 Utvecklingsmedel

Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Göteborgs universitet har använt medlen för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.70Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.503 %0
ap.703 %0
ap.480Inget0
ap.5003 %0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.303 %0
ap.703 %0
ap.160Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)750 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Göteborgs universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25372 866
2020-02-25372 866
2020-03-25372 866
2020-04-25372 866
2020-05-25372 866
2020-06-25372 866
2020-07-25372 866
2020-08-25372 866
2020-09-25372 866
2020-10-25372 866
2020-11-25372 866
2020-12-25372 857
Summa4 474 383
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Göteborgs universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:7 ap.1Takbelopp
2:8 ap.7Basresurs
2:65 ap.5Uppdrag att utveckla och sprida...
2:65 ap.7Nationellt resurscentrum i matematik
2:65 ap.48Idébanksmedel
2:65 ap.50Spetsutbildning i entreprenörskap
2:66 ap.3Göteborgs universitet
2:66 ap.7Göteborgs universitet
2:66 ap.16Utvecklingsmedel
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Kulturdepartementet, MF
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer