Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 14

2019-12-19
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
871 86 Härnösand
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Västernorrlands läns verksamhet för budgetåret 2020.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Länsstyrelsen i Västernorrlands län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 000
Belopp angivna i tkr