Utrikesdepartementet


Protokoll
III:7
vid regeringssammanträde
2019-12-19
UD2019/18963/PLAN
UD2019/19715/FH

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:10 Information om Sverige i utlandet
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden  (prop. 2019/20:1 utg.omr. 5, bet. 2019/20:UU1, rskr. 2019/20:95).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:10

Information om Sverige i utlandet (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet15 475
ap.1Information om Sverige i utlandet (ram)14 975
ap.2Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU) (ram)500

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Information om Sverige i utlandet

Medlen under anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Anslagsposten får användas för utgifter för information om Sverige i utlandet samt för det allmänna Sverigefrämjandet.

ap.2 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU)

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för insatser till stöd för Sverigeprofilering genom Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU). Beloppet betalas ut till NSU efter rekvisition.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:10 Information om Sverige i utlandet
ap.1464Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
Utdrag till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet EKO, PLAN, RS
Finansdepartementet BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksgäldskontoret