Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:9

2019-12-19
Ju2019/04183/SSK (delvis)
Statens haverikommission
Box 6014
102 31 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens haverikommission
Riksdagen har beslutat om Statens haverikommissions verksamhet för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 6, bet. 2019/20:FöU1, rskr. 2019/20:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Statens haverikommission och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Informationssäkerhet och säkerhetsskydd

Statens haverikommission ska redovisa de övergripande åtgärder som myndigheten vidtagit för att bedriva ett systematiskt arbete med informationssäkerhet och säkerhetsskydd samt hur myndigheten arbetar med den interna styrningen och kontrollen av detta arbete. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2020.

Prognoser

Statens haverikommission ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli och

– 23 oktober.

Pågående regeringsuppdrag

Uppdragen att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik ska redovisas den 1 april 2020 och den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:7

Statens haverikommission (Ramanslag)

Disponeras av Statens haverikommission47 332
ap.1Statens haverikommission - del till SHK (ram)47 332

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:7 Statens haverikommission
ap.14 7333 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)10 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens haverikommissions räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-253 944
2020-02-253 944
2020-03-253 944
2020-04-253 944
2020-05-253 944
2020-06-253 944
2020-07-253 944
2020-08-253 944
2020-09-253 944
2020-10-253 944
2020-11-253 944
2020-12-253 948
Summa47 332
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens haverikommissions disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:7 ap.1Statens haverikommission - del till SHK
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Keijo Ekelund
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, ESA
Försvarsdepartemetnet MFI
Infrastrukturdepartementet TM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens försvarsutskott
Riksdagens trafikutskott
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Transportstyrelsen