Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:41

2019-12-19
U2019/03436/F
U2019/04337/BS (delvis)
U2019/04422/F
Kungl. biblioteket
Box 5039
102 41 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Kungl. biblioteket
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Kungl. biblioteket och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgifter för vetenskaplig publicering

Kungl. biblioteket ska redovisa de totala utgifterna för vetenskaplig publicering för universitet och högskolor, som har statlig huvudman eller tillstånd att utfärda examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Kungl. biblioteket ska vid redovisningen särskilt beakta prenumerationskostnader, publiceringsavgifter och administrativa utgifter.

3

Uppdrag

Tekniskt stöd till öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter

Kungl. biblioteket ska inrätta och förvalta en nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter. Uppdraget ska redovisas i Kungl. bibliotekets årsredovisning för 2020.

Samordning av arbete kring öppen tillgång

Kungl. biblioteket ska samordna arbetet med införandet av öppet tillgång till vetenskapliga publikationer (Open Access). Vid genomförandet av uppdraget ska Kungl. biblioteket inhämta synpunkter från Vetenskapsrådet. Uppdraget ska redovisas i Kungl. bibliotekets årsredovisning för 2020.

Samverkansråd vid Statens kulturråd

Kungl. biblioteket ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska samordna de nationella kulturpolitiska intressena inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Prognoser

Kungl. biblioteket ska redovisa utgiftsprognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

Prognoserna ska lämnas senast den

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli, och

– 23 oktober.

Pågående uppdrag

Praktikplatser åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 2016–2020

Kungl. biblioteket har i uppdrag att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik. Uppdraget ska redovisas enligt instruktion från Statskontoret (A2016/00216/A och A2018/00925/A) senast den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Praktikplatser åt nyanlända arbetssökande 2016–2020

Kungl. biblioteket har i uppdrag att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik. Uppdraget ska redovisas enligt instruktion från Statskontoret (Fi2016/00386/ESA och Fi2018/01701/ESA) senast den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:7

Kungl. biblioteket (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. biblioteket414 482
ap.1Kungl. biblioteket (ram)414 482

Villkor för anslag 3:7

ap.1 Kungl. biblioteket

1. Anslagsposten får användas för Kungl. bibliotekets förvaltningsutgifter.

2. Av anslaget ska 10 130 000 kronor fördelas för kompensationsmedel med anledning av fjärrlån.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
3:7 Kungl. biblioteket
ap.112 4343 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)83 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)43 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kungl. bibliotekets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2534 540
2020-02-2534 540
2020-03-2534 540
2020-04-2534 540
2020-05-2534 540
2020-06-2534 540
2020-07-2534 540
2020-08-2534 540
2020-09-2534 540
2020-10-2534 540
2020-11-2534 540
2020-12-2534 542
Summa414 482
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungl. bibliotekets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:7 ap.1Kungl. biblioteket
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Kulturdepartementet, KL, KO
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet och kulturutskottet
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Vetenskapsrådet