Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:43

2019-12-19
U2019/04337/BS (delvis)
U2019/04424/F
Etikprövningsmyndigheten
Box 2110
750 02 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Etikprövningsmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Etikprövningsmyndigheten och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av ärenden

Etikprövningsmyndigheten ska redovisa inkomna, avgjorda, överklagade och överlämnade ärenden. Avgiftsinkomster ska vara uppdelade enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilagan till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Vidare ska antalet ärenden inom medicinsk respektive övrig forskning specificeras.

3

Uppdrag

Prognoser

Etikprövningsmyndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

Prognoserna ska lämnas senast den

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli, och

– 23 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:11

Etikprövningsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Etikprövningsmyndigheten42 663
ap.1Etikprövningsmyndigheten (ram)42 663

Villkor för anslag 3:11

ap.1 Etikprövningsmyndigheten

Anslagsposten får användas för Etikprövningsmyndighetens förvaltningsutgifter. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
3:11 Etikprövningsmyndigheten
ap.11 2803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Etikprövningsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-253 555
2020-02-253 555
2020-03-253 555
2020-04-253 555
2020-05-253 555
2020-06-253 555
2020-07-253 555
2020-08-253 555
2020-09-253 555
2020-10-253 555
2020-11-253 555
2020-12-253 558
Summa42 663
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Etikprövningsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:11 ap.1Etikprövningsmyndigheten
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret