Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:47

2019-12-19
U2019/04337/BS (delvis)
U2019/04428/F
Institutet för rymdfysik
Box 812
981 28 Kiruna
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Institutet för rymdfysik
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Institutet för rymdfysik och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

2

Organisationsstyrning

Miljöledning

Institutet för rymdfysik ska redovisa åtgärder för hur myndigheten kan förbättra sitt miljöledningsarbete i enlighet med förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 30 juni 2020.

3

Uppdrag

Prognoser

Institutet för rymdfysik ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid
nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i
förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till
budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

Prognoserna ska lämnas senast den

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli, och

– 23 oktober.

Pågående uppdrag

Praktikplatser åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 2016–2020

Institutet för rymdfysik har i uppdrag att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik. Uppdraget ska redovisas enligt instruktion från Statskontoret (A2016/00216/A och A2018/00925/A) senast den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Praktikplatser åt nyanlända arbetssökande 2016–2020

Polarforskningssekretariatet har i uppdrag att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik. Uppdraget ska redovisas enligt instruktion från Statskontoret (Fi2016/00386/ESA och Fi2018/01701/ESA) senast den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:6

Institutet för rymdfysik (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för rymdfysik57 106
ap.1Institutet för rymdfysik (ram)57 106

Villkor för anslag 3:6

ap.1 Institutet för rymdfysik

Anslagsposten får användas för Institutet för rymdfysiks förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
3:6 Institutet för rymdfysik
ap.11 7133 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 400
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för rymdfysiks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-254 759
2020-02-254 759
2020-03-254 759
2020-04-254 759
2020-05-254 759
2020-06-254 759
2020-07-254 759
2020-08-254 759
2020-09-254 759
2020-10-254 759
2020-11-254 759
2020-12-254 757
Summa57 106
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för rymdfysiks disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:6 ap.1Institutet för rymdfysik

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Avgiftsbelagd verksamhet
Undervisning0040040000
Drift av EISCAT mottagarstation001 8002 100-300-300
Lokalhyror009001 000-100-100
Drift av personalmatsal007001 500-800-800
Summa003 8005 000-1 200-1 200
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret