Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 5

2019-12-19
Fi2019/04274/RS (delvis)
Konjunkturinstitutet
Box 3116
103 62 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Konjunkturinstitutet
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 2, bet. 2019/20:FiU2, rskr. 2019/20:129).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Konjunkturinstitutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1. Myndighetens prognoser och medelfristiga kalkyler för den ekonomiska utvecklingen ska vara tillförlitliga som beslutsunderlag. Med detta avses dels att prognoserna ska ha en hög precision och sakna systematiska fel, dels att analysen ska vara förankrad i nationalekonomisk teori och empiri.

Myndigheten ska senast 30 april 2020 publicera en rapport där myndigheten redovisar och analyserar prognosprecisionen samt analyserar och kommenterar prognosavvikelser.

2. Myndigheten ska i samband med publiceringen av sina prognoser redovisa en prognos av de offentliga finanserna, med en fyraårig horisont (inklusive 2019), som beaktar förslag i propositioner samt aviseringar i den ekonomiska vårpropositionen och i budgetpropositionen. 

3. Myndigheten ska analysera budgetutrymmet med utgångspunkt i det finanspolitiska ramverket.

4. Myndigheten ska göra en kvantitativ bedömning av de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet. 

5. Myndigheten ska i arbetet med den årliga rapporten om miljöpolitikens samhällsekonomiska aspekter ge Naturvårdsverket tillfälle att lämna synpunkter på rapporten. Eventuella avvikande meningar ska framgå av rapporten. Rapporten ska bl.a. behandla den ekonomiska politikens kort- och långsiktiga effekter på möjligheterna att uppfylla de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen och på en i övrigt miljömässigt hållbar utveckling. Rapporten ska publiceras senast den 31 december 2020.

6. Myndigheten ska i rapporten om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen analysera bl.a. sambanden mellan arbetslöshet, sysselsättning och löner. Det är av särskild vikt att myndigheten utför en analys av lönenivåns respektive lönestrukturens samband med arbetslöshet och sysselsättning. Vid framtagandet av rapporten ska relevanta jämställdhetsaspekter beaktas. Myndigheten ska efter att ha inhämtat synpunkter från Medlingsinstitutet besluta om rapportens utformning och publiceringstidpunkt med hänsyn tagen till avtalsförhandlingarna.

7. Myndigheten ska under vissa förutsättningar till Regeringskansliet (Finansdepartementet) lämna en skriftlig bedömning av om kriterierna enligt 5 § andra stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete är uppfyllda. En sådan bedömning ska lämnas inom tre veckor efter det att ett sammanvägt mått på svenska hushålls och företags syn på ekonomin understigit sitt historiska medelvärde med mer än två standardavvikelser (vilket för närvarande motsvarar att myndighetens barometerindikator understigit värdet 80). En bedömning ska även lämnas när systemet för stöd vid korttidsarbete tillämpats under sex månader.

3

Uppdrag

Vidareutveckling av makromodellen SELMA

Myndigheten ska undersöka hur arbetsmarknaden har hanterats i olika dynamiska stokastiska allmänna jämviktsmodeller (DSGE) i policymiljö och därefter komplettera makromodellen SELMA med en arbetsmarknadsmodul som bedöms vara ändamålsenlig för analysen av arbetsmarknaden. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 december 2020.

Analys av förutsättningarna för att konvertera fordon till lågutsläppsfordon

Myndigheten ska analysera förutsättningarna för och kostnadseffektiviteten i att konvertera befintliga fordon till lågutsläppsfordon så att de kan drivas med el eller förnybara drivmedel, t.ex. med biogasdrift eller en väsentligt högre inblandning av etanol (E85). Kostnader, potentialen för utsläppsminskningar liksom fördelningspolitiska effekter ska redovisas. Konjunkturinstitutet ska samråda med Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Transportstyrelsen och Trafikverket beträffande de tekniska och juridiska möjligheterna att genomföra konverteringen. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 juni 2021.

Prognoser av myndighetens anslag

Myndigheten ska redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2020–2023 vid nedanstående tillfällen. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska myndigheten ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari, och

– 23 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:7

Konjunkturinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Konjunkturinstitutet66 295
ap.1Konjunkturinstitutet (ram)66 295

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Konjunkturinstitutet

Anslagsposten får användas för Konjunkturinstitutets förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:7 Konjunkturinstitutet
ap.11 9883 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konjunkturinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-255 525
2020-02-255 525
2020-03-255 525
2020-04-255 525
2020-05-255 525
2020-06-255 525
2020-07-255 525
2020-08-255 525
2020-09-255 525
2020-10-255 525
2020-11-255 525
2020-12-255 520
Summa66 295
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konjunkturinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Konjunkturinstitutet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Uppdragsverksamhet
Expertuppdrag-138-351 0441 0440-173
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag för sin verksamhet från forskningsråd, forskningsstiftelser, forskningsfonder, statliga myndigheter samt organ inom Europeiska unionen och Förenta nationerna. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Marie Hyllander
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA1 och BAS
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Finansutskottet
Energimyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Medlingsinstitutet
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Trafikverket
Transportstyrelsen