Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:52

2019-12-19
U2019/04361/UH (delvis)
U2019/04433/UH
Myndigheten för tillgängliga medier
Box 5113
121 17 Johanneshov
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:6 inom utgiftsområde 15 Studiestöd
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 15, bet. 2019/20:UbU2, rskr. 2019/20:134).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

1:6

Bidrag till vissa studiesociala ändamål (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för tillgängliga medier27 000
ap.1Bidrag till vissa studiesociala ändamål (ram)27 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Bidrag till vissa studiesociala ändamål

Anslaget får användas för utgifter för produktion och distribution av kurslitteratur för högskolestuderande personer som har en funktionsnedsättning i form av läsnedsättning och för utvecklingsprojekt i syfte att effektivisera verksamheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
ap.11 350Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
ap.14 0004 000

2021
Belopp angivna i tkr

Villkor

Myndigheten för tillgängliga medier bemyndigas att under 2020 beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 4 000 000 kronor under 2021. 

På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Peter Edman
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Kulturdepartementet, MD
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet och kulturutskottet
Riksgäldskontoret