Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:14

2019-12-19
U2018/04284/S (delvis)
U2019/00006/S
U2019/04337/BS (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Sameskolstyrelsen
Box 155
962 24 Jokkmokk
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Sameskolstyrelsen
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Sameskolstyrelsen.

VERKSAMHET

Staten är enligt 2 kap. 4 § skollagen (2010:800) genom Sameskolstyrelsen huvudman för sameskolan samt förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med sameskola.

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1  Intern styrning och kontroll

Sameskolstyrelsen ska senast den 6 juli och den 7 december 2020 redovisa vilka insatser som vidtagits för att säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll inom myndigheten till regeringen (Utbildningsdepartementet). I redogörelsen ska myndighetens ekonomi särskilt analyseras och redovisas. I detta arbete ska hänsyn tas till de brister Riksrevisionen påtalat i sin granskningsrapport Samisk utbildning – dags för en omstart (RiR 2017:15) samt till Ekonomistyrningsverkets analys 2018 av Sameskolstyrelsens kostnader och intäkter (ESV 2018:53).

1.2 Samisk förskola

Sameskolstyrelsen får efter avtal med en kommun erbjuda förskola där hela eller en väsentlig del av verksamheten genomförs på samiska. Myndigheten ska redovisa

 • antal barn som omfattas av verksamhet med förskola fördelat per skola samt en jämförelse med de två föregående åren,
 • intäkter och kostnader per plats i förskola och en jämförelse med de senaste två åren med analys och kommentar, och
 • andelen behöriga och legitimerade förskollärare.

1.3 Sameskola samt förskoleklass och fritidshem vid sameskola

Sameskolstyrelsen ska ge samers barn en utbildning med samisk inriktning. Myndigheten ska redovisa

 • antalet elever i sameskola fördelat på förskoleklass, grundskola och fritidshem per skola,
 • den totala kostnadsutvecklingen för verksamheten, kostnaden för undervisning per barn och elev och en jämförelse med de senaste två åren,
 • andelen elever (i hela procent) som uppnår kravnivån på de nationella provens delprov i årskurs 3 och andelen elever (i hela procent) som fått minst provbetyget E på de nationella proven i årskurs 6, 
 • andelen elever (i hela procent) som uppnår minst betyget E i alla ämnen i årskurs 6,
 • antalet elever i integrerad samisk undervisning fördelat på årskurser, skolenheter och kommuner,
 • antalet elever som får resor som krävs för utbildningen och antalet elever som får stöd till boende utanför hemmet samt kostnader för detta per elev,
 • genomförda åtgärder för undervisning i olika samiska språkvarieteter, exempelvis nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska, och
 • hur man arbetar för att säkerställa tillgången till behöriga och legitimerade lärare och förskollärare. Utvecklingen av andelen behöriga och legitimerade lärare i respektive ämne för de kommande tre åren ska uppskattas.

1.4 Läromedel

Myndigheten ska redovisa sina insatser under året avseende läromedel fördelade på olika samiska språkvarieteter, exempelvis nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska. Myndigheten ska redovisa för vilka språkvarieteter läromedelsbehovet är störst.

1.5 Utvecklingsinsatser

Sameskolstyrelsen ska utveckla sin analys och bedömning av verksamheten. Genomförda och planerade utvecklingsinsatser ska redovisas i årsredovisningen.

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

Uppdrag

Diarienummer

Redovisningsdatum

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik för 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/A

1 april 2020

15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA

1 april 2020

15 januari 2021

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,
– 4 maj,
– 27 juli, och
– 23 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:4

Sameskolstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Sameskolstyrelsen51 579
ap.1Sameskolstyrelsen (ram)51 579

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Sameskolstyrelsen

Minst 1,5 miljoner kronor ska användas för utveckling och utökning av samiska lärverktyg och läromedel för 2020. Sameskolstyrelsen ska i årsredovisningen redovisa hur medlen använts.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:4 Sameskolstyrelsen
ap.11 5473 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)9 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sameskolstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-254 298
2020-02-254 298
2020-03-254 298
2020-04-254 298
2020-05-254 298
2020-06-254 298
2020-07-254 298
2020-08-254 298
2020-09-254 298
2020-10-254 298
2020-11-254 298
2020-12-254 301
Summa51 579
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sameskolstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Sameskolstyrelsen

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för Sameskolstyrelsens verksamhet är att avgiftsintäkterna från barnens hemkommuner och vårdnadshavare för förskola samt ersättningen för fritidshem, förskoleklass och sameskola ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten. Även ersättningen för den fjärrundervisning som Sameskolstyrelsen bedriver på entreprenad ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten. Kostnader som inte finansieras med avgiftsinkomster och ersättning ska finansieras från anslaget 1:4 Sameskolstyrelsen ap. 1.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Sameskolstyrelsen får enligt 3 § förordningen (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskola för samiska barn. Sameskolstyrelsen ska ta ut en avgift från kommunen och får ta ut avgift från vårdnadshavarna för denna verksamhet. Inkomsterna disponeras av Sameskolstyrelsen. Även inkomsterna från den fjärrundervisning som Sameskolstyrelsen bedriver på entreprenad får disponeras av myndigheten.

Ersättning från elevens hemkommun för förskoleklass, fritidshem och en elevs undervisning i sameskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 2011:62) om ersättning för elever i sameskolan eller i förskoleklass eller fritidshem vid en skolenhet inom sameskolan. Intäkterna disponeras av myndigheten och ska särredovisas i årsredovisningen. Antalet elever och ersättningens storlek från respektive kommun ska framgå.

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Anna Dammert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Näringsdepartementet, enheten för fiske, jakt och rennäring
Kulturdepartementet, enheten för diskrimineringsfrågor
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Sametinget
Skolforskningsinstitutet
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Riksgäldskontoret

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:14, 2019-12-19

Diarienummerförteckning

U2018/04284/S (delvis)
U2019/00006/S
U2019/04337/BS (delvis)
U2019/04375/S