Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:16

2019-12-19
U2019/01354/UH
U2019/02262/UH (delvis)
U2019/03589/UH m.fl.
Se bilaga 1
Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Luleå tekniska universitet
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Luleå tekniska universitet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

1. Luleå tekniska universitet ska anordna decentraliserad utbildning motsvarande minst 185 helårsstudenter.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå omfattning, inriktning, studieorter och total kostnad för denna verksamhet. Universitetet ska samtidigt redovisa vidtagna åtgärder för att öka antalet studerande inom decentraliserad utbildning. 

2. Luleå tekniska universitet ska erbjuda utbildning i rymdvetenskap i Kiruna.

Återrapportering

I årsredovisningen ska en kort redovisning lämnas av verksamheten och antalet helårsstudenter som har deltagit i de utbildningar som erbjudits. Av redovisningen ska även totala kostnader för verksamheten framgå.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:19

Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Luleå tekniska universitet706 999
ap.1Takbelopp (ram)706 999

Villkor för anslag 2:19

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:20

Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Luleå tekniska universitet416 790
ap.4Basresurs (ram)416 790

Villkor för anslag 2:20

ap.4 Basresurs

I anslaget ingår 23 872 000 kronor för det strategiska forskningsområdet Hållbart nyttjande av naturresurser.

Luleå tekniska universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom råvaror under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Raw Materials) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 1 200 000 kronor under 2019–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget 2019).

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Luleå tekniska universitet31 250
ap.19Utbildning i rymdvetenskap förlagd till Kiruna (ram)7 483
ap.20Decentraliserad utbildning (ram)22 767
ap.39Idébanksmedel (ram)1 000

Villkor för anslag 2:65

ap.39 Idébanksmedel

Luleå tekniska universitet bemyndigas att under 2020 utbetala ett kapitaltillskott på högst 1 000 000 kronor till holdingbolaget som är knutet till universitetet i enlighet med beslut om budgetpropositionen för 2020.

Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna. Idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagens årsredovisning.

Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett stöd får inte betalas ut om det stödmottagande företaget är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Myndighet som betalar ut statsstöd ska genomföra den årliga rapporteringen i State Aid Reporting Interactive (SARI) och transparensrapporteringen i State Aid Transparency Award Module (TAM). Inloggning till SARI och TAM tillhandhålls av Tillväxtanalys statsstödsfunktion.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.40Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.1903 %0
ap.2003 %0
ap.390Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)170 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Luleå tekniska universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2596 254
2020-02-2596 254
2020-03-2596 254
2020-04-2596 254
2020-05-2596 254
2020-06-2596 254
2020-07-2596 254
2020-08-2596 254
2020-09-2596 254
2020-10-2596 254
2020-11-2596 254
2020-12-2596 245
Summa1 155 039
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Luleå tekniska universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:19 ap.1Takbelopp
2:20 ap.4Basresurs
2:65 ap.19Utbildning i rymdvetenskap förlagd till Kiruna
2:65 ap.20Decentraliserad utbildning
2:65 ap.39Idébanksmedel
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II:16, 2019-12-19

Diarienummerförteckning

U2019/01354/UH
U2019/02262/UH (delvis)
U2019/03589/UH
U2019/04337/BS (delvis)
U2019/04397/UH