Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:13

2019-12-19
U2019/03594/UH
U2019/04337/BS (delvis)
U2019/04394/UH
Linköpings universitet
581 83 Linköping
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Linköpings universitet
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Linköpings universitet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

3

Uppdrag

Linköpings universitet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Linköpings universitet ersätts för högst 1 160 helårsstudenter inom läkarutbildningen vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.

Återrapportering

Universitetet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet också redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

Tidigare givna uppdrag under andra utgiftsområden

Uppdrag

Regleringsbrev

Avrapporteringsdatum

Uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Regleringsbrev för 2015

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Utvecklingsmedel

Årligen lämna en särskild redovisning den 1 mars. Av uppdraget framgår att regeringen avser att utvärdera verksamheten vid Linköpings universitet tre år efter det att verksamheten har satts i gång.

Uppdrag att utveckla kompetensen inom traumavård för personal inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Regleringsbrev för 2018

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 asylsökande och nyanlända och anslagsposten 3 till Kammarkollegiets disposition.

Delredovisades den 15 februari 2019 och ska slutredovisas den 15 februari 2022.

Uppdrag om att stärka barnahusens kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck.

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagsposten 12 Jämställhetsinsatser

Delredovisades den 30 april 2019 och ska slutredovisas den 17 maj 2020.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:13

Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Linköpings universitet1 626 821
ap.1Takbelopp (ram)1 626 821

Villkor för anslag 2:13

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:14

Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Linköpings universitet1 022 080
ap.4Basresurs (ram)1 022 080

Villkor för anslag 2:14

ap.4 Basresurs

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
IT och mobil kommunikation106 247
Materialvetenskap31 233
Säkerhet och krisberedskap8 478

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Linköpings universitet2 999
ap.16Nationellt resurscentrum i teknik (ram)1 999
ap.25Idébanksmedel (ram)1 000

Villkor för anslag 2:65

ap.16 Nationellt resurscentrum i teknik

Medel under anslagsposten avser Linköpings universitets uppdrag att stödja skolutvecklingen inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik genom att sprida resultat från ämnesdidaktisk forskning till de som är verksamma i skolan. Inom ramen för uppdraget ska Linköpings universitet svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik (U2014/01602/S m.fl.).

ap.25 Idébanksmedel

Linköpings universitet bemyndigas att under 2020 utbetala ett kapitaltillskott på högst 1 000 000 kronor till holdingbolaget som är knutet till universitetet i enlighet med beslut om budgetpropositionen för 2020.

Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna. Idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagens årsredovisning.


Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett stöd får inte betalas ut om det stödmottagande företaget är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Myndighet som betalar ut statsstöd ska genomföra den årliga rapporteringen i State Aid Reporting Interactive (SARI) och transparensrapporteringen i State Aid Transparency Award Module (TAM). Inloggning till SARI och TAM tillhandhålls av Tillväxtanalys statsstödsfunktion.

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Linköpings universitet232 665
ap.5Linköpings universitet (ram)231 943
ap.12Utvecklingsmedel (ram)722

Villkor för anslag 2:66

ap.5 Linköpings universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt ALF-avtalet.

ap.12 Utvecklingsmedel

Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Linköpings universitet har använt medlen för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.40Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.1603 %0
ap.250Inget0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.503 %0
ap.120Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)500 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Linköpings universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25240 380
2020-02-25240 380
2020-03-25240 380
2020-04-25240 380
2020-05-25240 380
2020-06-25240 380
2020-07-25240 380
2020-08-25240 380
2020-09-25240 380
2020-10-25240 380
2020-11-25240 380
2020-12-25240 385
Summa2 884 565
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Linköpings universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:13 ap.1Takbelopp
2:14 ap.4Basresurs
2:65 ap.16Nationellt resurscentrum i teknik
2:65 ap.25Idébanksmedel
2:66 ap.5Linköpings universitet
2:66 ap.12Utvecklingsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringen medger att Linköpings universitet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för möbelkonservering och möbeltapetsering med anledning av utbildning vid Carl Malmsten Centrum för träteknik & design.  

På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer