Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:18

2019-12-19
U2019/03566/UH
U2019/04337/BS (delvis)
U2019/04399/UH
Linnéuniversitetet
391 82 Kalmar
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Linnéuniversitetet
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Linnéuniversitetet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

Linnéuniversitetet ska varje läsår erbjuda fortbildning av journalister.

Återrapportering
I årsredovisningen ska universitetet redovisa verksamheten.

3

Uppdrag

Fortbildning av yrkesverksamma journalister om EU

1. Linnéuniversitetet får i uppdrag att tillhandahålla fortbildningar för yrkesverksamma journalister om Europeiska unionen. Utbildningarna ska syfta till att höja kunskapen om EU och hur beslut som fattas på EU-nivå är länkade till beslut som fattas på lokal, regional och nationell nivå.

Universitetet ska redovisa utfallet av insatserna för 2020 i universitetets årsredovisning. För uppdraget disponerar universitetet under 2020 högst 1 200 000 kronor från det på statsbudgeten under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, för budgetåret 2020 uppförda anslaget 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information, anslagspost 3.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:23

Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Linnéuniversitetet1 111 214
ap.1Takbelopp (ram)1 111 214

Villkor för anslag 2:23

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:24

Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Linnéuniversitetet359 084
ap.1Basresurs (ram)359 084

Villkor för anslag 2:24

ap.1 Basresurs

Av anslaget avser 600 000 kronor medel för Institutet för kunskaps- och metodutveckling.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Linnéuniversitetet17 863
ap.21Fortbildning för journalister (ram)10 867
ap.22Utrustning till sjöbefälsutbildning (ram)6 746
ap.38Idébanksmedel (ram)250

Villkor för anslag 2:65

ap.22 Utrustning till sjöbefälsutbildning

ap. 22 Avser utrustning och ersättning för praktikkostnader på sjöbefälsutbildningen.

ap.38 Idébanksmedel

Linnéuniversitetet bemyndigas att under 2020 utbetala ett kapitaltillskott på högst 250 000 kronor till holdingbolaget som är knutet till universitetet i enlighet med beslut om budgetpropositionen för 2020.


Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna. Idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagens årsredovisning.

Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett stöd får inte betalas ut om det stödmottagande företaget är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Myndighet som betalar ut statsstöd ska genomföra den årliga rapporteringen i State Aid Reporting Interactive (SARI) och transparensrapporteringen i State Aid Transparency Award Module (TAM). Inloggning till SARI och TAM tillhandhålls av Tillväxtanalys statsstödsfunktion.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.10Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.2103 %0
ap.2203 %0
ap.380Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)175 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Linnéuniversitetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25124 014
2020-02-25124 014
2020-03-25124 014
2020-04-25124 014
2020-05-25124 014
2020-06-25124 014
2020-07-25124 014
2020-08-25124 014
2020-09-25124 014
2020-10-25124 014
2020-11-25124 014
2020-12-25124 007
Summa1 488 161
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Linnéuniversitetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:23 ap.1Takbelopp
2:24 ap.1Basresurs
2:65 ap.21Fortbildning för journalister
2:65 ap.22Utrustning till sjöbefälsutbildning
2:65 ap.38Idébanksmedel

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Linnéuniversitetet får i anslutning till optikerutbildningen driva en optikercentral där studenterna kan genomföra synundersökningar samt tillpassa och tillhandahålla synhjälpmedel. Lärosätet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den verksamhet vid optikercentralen som bedrivs för utbildning och kompetensutveckling i anslutning till optikerutbildningen för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Anna Aminoff
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer