Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
4

2016-12-14
Fö2015/00405/MFI (delvis)
Fö2015/01618/MFU
Fö2015/01663/ESL m.fl.
Se bilaga 1
Försvarsmakten
107 85 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Försvarsmakten
6 bilagor
Riksdagen har beslutat om Försvarsmaktens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 6, bet. 2016/17:FöU1, rskr. 2016/17:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Försvarsmakten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Riksdagen har fattat beslut om en inriktning för Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109 bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). Samtliga försvarsmyndigheter ska i all verksamhet prioritera genomförandet av den försvarspolitiska inriktningen i enlighet med propositionen. Till grund för genomförandet ligger regeringens beslut från den 25 juni 2015 om inriktningen för Försvarsmaktens verksamhet under 2016-2020 (Fö nr 7).

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Säkerhets- och försvarspolitisk utveckling

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa en bedömning av den säkerhetspolitiska och militärstrategiska utvecklingen i närområdet. Redovisningen ska innehålla en jämförelse med den bedömning som redovisats i propositionen Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020 och Försvarsmaktens underlag till propositionen. Redovisningen ska utgöra en grund för underlaget om den samlade operativa förmågan som myndigheten ska lämna enligt regeringens beslut från den 25 juni 2015 om inriktningen för Försvarsmaktens verksamhet 2016-2020 (Fö nr 7).

2. Krigsduglighet

Återrapportering

Utöver den redovisning som ska lämnas enligt regeringens beslut från den 25 juni 2015 om inriktningen för Försvarsmaktens verksamhet 2016-2020 (Fö nr 7) ska Försvarsmakten i budgetunderlaget för 2018 redovisa krigsdugligheten jämfört med planeringen i budgetunderlaget för 2017. I årsredovisningen för 2017 ska skillnader i förhållande till budgetunderlaget för 2017 redovisas och förklaras.

3. Stridskrafternas och krigsförbandens utveckling

I linje med regeringens inriktning i budgetpropositionen för 2017 ska Försvarsmakten identifiera och vidta möjliga åtgärder som inom given ekonomisk ram kan öka krigsdugligheten hos krigsförbanden ytterligare, jämfört med planeringen i budgetunderlaget för 2017. Myndigheten ska i detta arbete utgå från en ökad användning av befintlig materiel som idag inte är förbandssatt i något av krigsförbanden. Försvarsmakten ska prioritera åtgärder för att höja krigsdugligheten hos de förband som har lägst krigsduglighet.

Försvarsmakten ska prioritera att krigsförbanden bemannas med krigsplacerad personal som har aktuell utbildning. Härvid ska möjligheten till repetitionsutbildning av totalförsvarspliktig personal beaktas. Övningsverksamhet med hela krigsförband ska i det fallet prioriteras. Försvarsmakten ska planera grundutbildningen för att kunna möjliggöra förbandsvis omsättning inom främst armén.

Inom arméstridskrafterna ska Försvarsmakten prioritera åtgärder för att kunna agera samtidigt med två brigader inom försvarsbeslutsperioden. Funktionsförbanden inklusive lednings- och logistikförbanden ska anpassas utifrån detta.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa vilka hela krigsförband som övats samt ange andelen icke anställd totalförsvarspliktig personal som deltagit i övningarna. I det fall krigsförbandsövningar genomförs med delar av förband ska myndigheten redovisa hur stor andel av förbandet som ingått i övningen samt övningens effekt för krigsdugligheten i förbandet som helhet.

Kostnaderna för större övningar ska redovisas. De avgränsningar som ligger till grund för redovisningen ska motiveras. 

Planering, omfattning och slutsatser av under året genomförd repetitionsutbildning ska redovisas och analyseras.

Vidtagna åtgärder för att så långt möjligt tillgodose krigsförbandens tillgång till mängdmateriel, standardfordon, radioutrustning, mörkerutrustning, ny kvalificerad ammunition till bl.a. stridsvagnar

och granatkastare, nya pansarvärnsvapen samt personlig utrustning mm. ska redovisas och sättas i relation till Försvarsmaktens samlade behov.

Genomförd och planerad utveckling av förmågan till ubåtsjakt ska redovisas.

4. Personalförsörjning

Prioriteringen att öka krigsförbandens krigsduglighet ska styra Försvarsmaktens arbete med sin personalförsörjning.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa ekonomiskt utfall och slutsatser av under året genomförd militär grundutbildning. De avgränsningar som ligger till grund för redovisningen ska motiveras.  

Ekonomiskt utfall och slutsatser av reservofficersutbildningen ska redovisas.

Vidtagna åtgärder och fortsatt planering för att bredda rekryteringen till officersyrket ska redovisas. I redovisningen ska särskilt sammanvägd kompetens- och meritvärdering, inklusive tillgodoräknande av civila akademiska studier, behandlas.

5. Nationella operationer och incidenter

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa genomförda stödinsatser till samhället vad avser uppgift, avdelade resurser samt relaterade kostnader uppdelat mellan relevanta lagar och förordningar. Deltagande i övningar och i samverkansområdena enligt krisberedskapsförordningen ska redovisas.

Erfarenheter från samverkan och inträffade händelser där de regionala staberna varit involverade samt övriga nationella operationer och incidenter ska redovisas. 

6. Internationella militära insatser

Försvarsmakten ska bl.a. delta i följande internationella militära insats:

 • En väpnad styrka om ca 250 personer i den FN-ledda insatsen Minusma i Mali till och med 30 juni 2017. Ytterligare ca 70 personer för stöd och underhåll får finnas på plats i insatsområdet. Det svenska bidraget ska utgöra en del i insatsens underrättelsestruktur. Bidraget ska även omfatta stabsofficerare vid relevanta staber. Det svenska bidraget ska i huvudsak vara stationerat i Timbuktu och en mindre enhet inklusive stabsofficerare i Bamako. Emellertid kan en del av det svenska styrkebidraget under begränsad tid användas i hela Minusma:s insatsområde.

Försvarsmakten får vid behov och efter samråd med den organisation eller det land som leder den internationella militära insatsen tillfälligt utöka antalet personer under förutsättning att en sådan tillfällig ökning kan inrymmas inom den av regeringen angivna ekonomiska ramen samt den av riksdagen beslutade personella ramen för det svenska bidraget.

Försvarsmakten får förhandla och ingå avtal samt överenskomma om eventuella ändringar av eller att säga upp befintliga avtal med anledning av det svenska bidraget i Mali.

Försvarsmakten får efter närmare anvisning från Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) planera och vidta förberedelser för att delta i internationella militära insatser.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa verksamhet och erfarenheter från genomförda internationella militära insatser. Vidare ska redovisas hur dessa påverkat förbandsproduktionen och krigsförbandens utveckling. Utfall respektive budget ska redovisas i enlighet med särkostnadsmodellen.

Verksamhet och ekonomiskt utfall av genomförda insatser för säkerhetssektorreform ska redovisas kvartalsvis respektive samlat i årsredovisningen.

Försvarsmakten ska bidra till genomförandet av den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020 (UD2016/07898/KH). Återredovisning ska ske i enlighet med handlingsplanen.

7. Internationellt samarbete

Försvarsmakten ska stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i arbetet som följer av Sveriges icke permanenta plats i FN:s säkerhetsråd 2017-2018.

Återrapportering

Försvarsmakten ska samlat redovisa sitt samarbete med Nato, EU, FN, Nordefco, länder i närområdet, Storbritannien och USA.

Genomförda aktiviteter och deras påverkan på Försvarsmaktens verksamhet och operativa förmåga ska redovisas. Det ska framgå vilket samarbete som genomförts med andra svenska myndigheter.

Försvarsmakten ska särskilt redovisa hur partnerskapet med Nato utvecklats avseende östersjöregionen.

Försvarsmakten ska i delårsrapporten och årsredovisningen för 2017 redovisa hur det svensk-finska samarbetet har utvecklats. Utvecklingen av den gemensamma svensk-finska marina stridsgruppen ska belysas liksom övningar som genomförts med övriga svenska och finska förband.

8. Exportfrämjande verksamhet

Exportfrämjande ska aktivt användas som medel för att främja en kostnadseffektiv materielförsörjning och därmed bidra till krigsförbandens operativa förmåga. Exportfrämjande insatser inom undervattens- och stridsflygsområdet samt för exporten av artillerisystemet ARCHER ska prioriteras särskilt.

Återrapportering

Försvarsmakten ska samlat redovisa effekterna av den exportfrämjande verksamheten.

9. Materielanskaffning och ledtider i materielförsörjningen

Återrapportering

Utöver vad som framgår om resultatredovisning av ekonomi, tid och förmåga i bilagan till regeringens beslut från den 25 juni 2015 med inriktningen för Försvarsmaktens verksamhet 2016-2020 (Fö nr 7), ska Försvarsmakten med stöd av Försvarets materielverk för beställda investeringar inom stridsflyg- och undervattensområdet redovisa prognoser för fullgörande av projekten. Redovisningen ska utgå från den planering som låg till grund för regeringsbesluten i ärendena. Prognoserna ska omfatta tid, teknik, ekonomi, kravuppfyllnad och risk.

Försvarsmakten ska med stöd av Försvarets materielverk redovisa ledtiderna på aggregerad nivå för de under 2017 levererade materielprojekten. Resultatet ska analyseras och kommenteras. Försvarsmakten ska med utgångspunkt i uppföljningen redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att minska ledtiderna.

10. Överlåtelse till annan huvudman

Överföring av logistikverksamhet till en annan huvudman får inte leda till försämrad militär förmåga, sänkta beredskapskrav eller ökade kostnader för Försvarsmakten.

Återrapportering

Försvarsmakten ska, enskilt eller i samverkan med berörd myndighet, löpande och i årsredovisningen redovisa åtgärder inom logistikverksamheten som omfattar frågan om förändrat huvudmannaskap. Redovisning ska ske när Försvarsmakten enskilt eller tillsammans med berörd myndighet fattat beslut om att närmare utreda en åtgärd samt inför ett beslut om att genomföra åtgärden. Redovisningen ska omfatta motiv för åtgärden, ekonomiska konsekvenser, möjliga effektiviseringar och en beskrivning av hur Försvarsmaktens operativa förmåga och beredskap påverkas.

11. Forskning och utveckling

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa hur verksamheten inom forskning och teknikutveckling har utförts utifrån den försvarspolitiska inriktningen. Vidare ska redovisas hur medlen för försvarsunderrättelseforskning har använts.

12. Frivilliga försvarsorganisationer

Återrapportering

Försvarsmaktens samverkan med de frivilliga försvarsorganisationerna avseende totalförsvarsupplysning, utbildning och bemanning ska redovisas i årsredovisningen för 2017. Myndigheten ska i budgetunderlaget för 2018 analysera och redovisa det framtida behovet av ekonomiska medel till den frivilliga försvarsverksamheten, uppdelat på organisationsstöd och uppdragsersättning.

13. Prognoser

Försvarsmakten ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras per anslagspost, både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket;

 • 18 januari,
 • 17 februari,
 • 3 maj,
 • 31 juli samt
 • 25 oktober.

2

Organisationsstyrning

14. Personalberättelse

Försvarsmakten ska lämna en personalberättelse. Redovisningen ska innefatta en tabell där myndigheten redogör för sitt långsiktiga behov av personal, mål för 2017, inflöde och utflöde under året, tillgång vid årets slut samt hur personalen används i försvarsmaktsorganisationen. Redovisningen ska omfatta såväl personalkategorier som befattningskategorier fördelat mellan kvinnor och män. Antal tjänstgörande i internationella insatser under året, fördelat på kvinnor och män, ska redovisas.

Myndigheten ska redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att öka antalet kvinnor på militära befattningar i allmänhet och på chefsbefattningar i synnerhet, i syfte att uppnå de kvantitativa mål som myndigheten fastställt. En redogörelse för genomfört arbete med likabehandling och icke-diskriminering samt en beskrivning av planerat arbete inom dessa områden ska redovisas.

Försvarsmakten och Försvarshögskolan ska samråda om officersutbildningens dimensionering inför kommande års antagningsomgångar.

15. Veteran- och anhörigfrågor

Försvarsmakten ska senast den 1 juli 2017 inrätta ett särskilt veterancentrum inom myndigheten.

Myndigheten ska i delårsrapporten för 2017 redovisa hur ett särskilt veterancentrum inom myndigheten har inrättats. I årsredovisningen ska redovisas erfarenheter och slutsatser av verksamheten samt hur Försvarsmakten arbetar med att fortsatt utveckla veteran- och anhörigverksamheten.

Myndigheten ska, med utgångspunkt i det lagstadgade uppföljningsansvaret för veteraner, redovisa hur system och metoder för myndighetens stöd till de veteraner som under uppföljningen befinns ha behov av sådant, är utformade. Här avses bl.a. hur myndigheten går till väga för att vägleda eller på annat sätt stödja veteranen inför dennes kontakter med andra samhällsinstanser.

Myndighetens inriktning gällande det myndighetsövergripande arbetet i veteran- och anhörigfrågor ska redovisas och bl.a. innefatta vidtagna åtgärder och genomförd samt planerad verksamhet. Eventuella hinder för myndighetssamverkan ska beskrivas.

16. Omlokalisering Järfälla Barkarby

Försvarsmakten ska lämna en slutlig redovisning av hur omlokaliseringen från fastigheten Järfälla Barkarby 4:1 har genomförts.

17. Försvarsmusiken

Försvarsmakten ska bedriva försvarsmusikverksamhet med i allt väsentligt samma inriktning och omfattning som i dag.

3

Uppdrag

18. Redovisning av ekonomiskt tillskott

Försvarsmakten ska den 15 maj respektive den 1 oktober 2017 redovisa hur planeringen respektive genomförandet fortskrider i fråga om de åtgärder som möjliggörs av de ekonomiska tillskott som tillförts i den försvarspolitiska inriktningspropositionen. Redovisningen ska vara uppdaterad per åtgärd, anslag och år. Orsaker till eventuella förseningar eller förändringar i förhållande till föregående redovisning ska redovisas och förklaras, liksom vidtagna och planerade åtgärder till följd av eventuella avvikelser. Effekten på den operativa förmågan av genomförda åtgärder och konsekvenserna av eventuella förseningar ska klarläggas.

19. Fördjupat underlag

Försvarsmakten ska senast den 31 mars 2017 redovisa en justerad investeringsplan med kompletterade underlag för sådana materielanskaffningar som myndigheten föreslår beslutas under 2017.

20. Ökad krigsduglighet

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2018 redovisa en planering för att inom given ekonomisk ram öka krigsdugligheten hos krigsförbanden under den försvarspolitiska inriktningsperioden, jämfört med budgetunderlaget för 2017.

21. Totalförsvarsplanering

Försvarsmakten ska med stöd av Försvarets materialverk redovisa resultatet av myndigheternas fortsatta arbete med att ta fram ett försvarsförsörjningskoncept. Redovisningen ska särskilt belysa hur myndigheterna planerar för tillämpning av förfogandelagen (1978:262), förfogandeförordningen (1978:558) samt förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov. Dialog ska föras med berörda bevakningsansvariga myndigheter under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 2 oktober 2017.

22. Höjd tillgänglighet JAS 39

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2018 redogöra för hur den operativa tillgängligheten inom JAS 39-systemet kan höjas och därmed bidra till att öka Försvarsmaktens operativa förmåga samt underlätta kommande ombeväpning till JAS 39E. 

23. Utveckling och förstärkning av ett cyberförsvar med aktiva förmågor

Försvarsmakten ska med stöd av Försvarets Radioanstalt och eventuellt övriga berörda myndigheter fortsätta analysera och utveckla förmåga att genomföra aktiva operationer i cybermiljön för ett förstärkt cyberförsvar. Utvecklingen ska rymmas inom given ekonomisk ram.

Inom ramen för fortlöpande återrapportering till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) ska en redovisning av arbetsläget lämnas den 17 juni 2017.

24. Militär grundutbildning och utbildningsvolymer

Försvarsmakten ska planera för att inom given ekonomisk ram genomföra militär grundutbildning för minst 4 000 personer per år 2018 och 2019.

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2018 analysera möjligheterna att inom given ekonomisk ram öka grundutbildningsvolymen jämfört med det förslag som framgår av betänkandet En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63). 

25. Förbandsreserven

Försvarsmakten ska påbörja upprättandet av en plan för förbandsreservens iståndsättande. Arbetet ska redovisas i budgetunderlaget för 2018 och även innehålla en redovisning av förband som ska ingå i reserven. Ett verkställande av förbandsreservens iståndsättande kräver regeringens tillstånd. Uppdraget är en komplettering till den uppgift som framgår av inriktningsbeslutet till Försvarsmakten (Fö nr 7).

26. Investeringsplaner och materielframställan

a. Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2018 lämna förslag till investeringsplaner för perioden 2017-2029 för anslagen 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar och 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap. Utöver kraven i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Försvarsmakten säkerställa att investeringsplanerna följer regeringens inriktningsbeslut (Fö nr 7). Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2018 även redovisa en investeringsplan för perioden 2018-2020 avseende anslaget 1:4 Forskning och teknikutveckling.

Försvarsmakten ska med stöd av Försvarets materielverk i budgetunderlaget för 2018 inkomma med en beskrivning per objektsgrupp av innehållet i investeringsplanen för vidmakthållande.

b. Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2018 samlat framställa om regeringens medgivande för de planerade materielinvesteringarna för åren 2018-2020 inom anslagen 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar som: 

 • omfattar ekonomiska bindningar över 200 miljoner kronor,
 • medför förändringar av större betydelse för Försvarsmaktens utveckling,
 • bedöms påverka regeringens handlingsfrihet,
 • bedöms påverka Sveriges relationer till andra nationer eller
 • i övrigt är av särskild betydelse.

Redovisningen ska inkludera utförliga objektbeskrivningar.

27. Beställningsbemyndiganden

Försvarsmakten ska utöver vad som anges i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag redovisa vilka investeringar som ingår i myndighetens förslag till bemyndiganderamar avseende ingående åtaganden, nya åtaganden, respektive infriade åtaganden. Större och viktigare investeringar ska särskilt beskrivas och motiveras. Försvarsmakten ska även, med stöd av Försvarets materielverk, särredovisa de utomstatliga respektive inomstatliga åtagandena inom ovanstående bemyndiganderamar med utfall för 2017 samt prognos för 2018. Detta ska redovisas senast den 10 april 2017.

28. Fördelning mellan anslag

Försvarsmakten ska redovisa hur myndigheten har fördelat uppdragen mellan anslagen 1:1 ap.3 Vidmakthållande av materiel och anläggningar och anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar. Av redovisningen ska framgå hur fördelningen av uppdragen har gjorts med utgångspunkt i ändamålen för anslagen. Det ska finnas en spårbarhet i redovisningen så att det är möjligt att följa hur uppdragen har fördelats mellan anslagen över tid. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i budgetunderlaget för 2018.

29. Fördelning av materiel

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2018 redovisa hur fördelning av materiel har gjorts mellan krigsförbanden inklusive hemvärn och förbandsreserven. Materiel som bedöms vara teknisk och operativ relevant men som inte fördelats till krigsförband eller förbandsreserv ska ingå i materielreserven. När Försvarsmakten avvecklat materiel istället för att placera den i materielreserven ska detta motiveras. En avvecklingsplan för den materiel som efter fördelning bedöms vara övertalig ska redovisas.

30. Väsentliga säkerhetsintressen

Försvarsmakten ska biträda Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i det fortsatta analysarbetet avseende väsentliga säkerhetsintressen.

31. Perspektivstudier

Försvarsmakten ska fortsätta arbetet med perspektivstudier i förberedelserna inför försvarsinriktningsperioden efter 2020. Fokus ska vara på Försvarsmaktens utveckling under perioden 2021-2025 och de beslut som då kan behöva fattas. Arbetet under 2017 ska bl.a. belysa alternativa utvecklingar av Försvarsmakten för att möta omvärldsutvecklingen. Den inriktning som riksdagen har beslutat för Försvarsmaktsorganisation 2016 (prop. 2014/15:109 , bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251) ska utgöra utgångspunkten för samtliga alternativ. Arbetet ska delredovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 4 september 2017. I redovisningen ska bl.a. ingå preliminära förslag till alternativa försvarsmaktsstrukturer, inklusive kostnadsberäkningar. Slutlig redovisning av arbetet ska ske vid samma tidpunkt som årsredovisningen för 2017 lämnas.

32. Jämställdhetsintegrering

I årsredovisningarna för 2017-2018 ska åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering redovisas, utifrån den plan som Försvarsmakten tidigare redovisat. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen (skr. 2016/17:10). Resultatet av genomfört arbete 2015-2017 ska beskrivas och analyseras i en särskild delredovisning den 22 februari 2018. 

33. Rapportering från och deltagande i internationella möten

Försvarsmakten ska lämna en kortfattad skriftlig rapportering till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast en vecka efter genomfört viktigare internationellt möte (resor, besök och mässdeltagande) där högre befattningshavare deltagit. Försvarsmakten ska redovisa hur myndigheten samverkat med övriga försvarsmyndigheter inför internationell mäss- och konferensverksamhet i syfte att uppnå ett väl avvägt svenskt deltagande.

34. Internationella överenskommelser

Försvarsmakten ska senast den 28 april 2017 redovisa förhandlingsläget för de internationella överenskommelser där det finns ett bemyndigande från regeringen som har beslutats före den 31 december 2015.

35. Agenda 2030

Försvarsmakten ska lämna underlag för Sveriges rapportering om genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) i juli 2017. Utgångspunkt är redovisningen som lämnades i augusti 2016 (Fi2016/01355/SFÖ). Myndigheten ska kortfattat redovisa hur verksamheten har bidragit till genomförandet av Agenda 2030 med dess mål och delmål, med Sveriges politik för global utveckling som verktyg. Vidare ska redovisas hur myndigheten med utgångspunkt i sin kärnuppgift arbetar för att integrera de tre dimensionerna av hållbarhet (den ekonomiska, sociala och miljömässiga). Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet med kopia till Finansdepartementet och Utrikesdepartementet) senast den 31 mars 2017.

36. Förtroende- och säkerhetsskapande verksamhet

Försvarsmakten uppdras att genomföra verksamhet enligt bilaga 3.

37. Forskning och utveckling

Försvarsmakten ska samverka med Totalförsvarets forskningsinstitut om inriktning och översiktligt förslag avseende CBRN-forskning inom anslaget 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut för 2018.

38. Delfaktorer försvarsprisindex

Försvarsmakten ska senast den 15 februari 2017 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa anslagen 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap uppdelat per post, 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar och 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar fördelade för 2016 på delfaktorer i försvarsprisindex enligt bilaga 5.

39. Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Senast den 31 mars 2017 ska myndigheten återrapportera till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) hur man avser att lägga upp sitt arbete med de moderna beredskapsjobben, inklusive ambitionsnivån för insatsen under 2017.

Försvarsmakten ska även lämna en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:1

Förbandsverksamhet och beredskap (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten32 533 082
ap.1Förbandsverksamhet och beredskap (ram)25 788 475
ap.3Vidmakthållande av materiel och anläggningar (ram)5 932 746
ap.4Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (ram)811 861

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förbandsverksamhet och beredskap

1. Anslagsposten får användas för att finansiera utbildnings- och övningsverksamhet för utveckling av försvarsmaktsorganisationen, planering och insatser. Anslagsposten får användas för stöd till frivilliga försvarsorganisationer och för stöd till veteransoldat- och anhörigorganisationer. Även fasta kostnader för multinationella samarbeten finansieras från anslagsposten. Anslagsposten får vidare användas för det säkerhetsfrämjande samarbetet med andra länder samt till exportfrämjande åtgärder inom försvarssektorn.

2. Anslagsposten får användas för utgifter för personal samt för drift av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.

3. Försvarsmakten ska när den lämnar statsbidrag enligt de villkor som gäller för anslagsposten 1, till idrottsförbund och andra organisationer eller ersättning till de frivilliga försvarsorganisationerna och de frivilliga veteransoldat- och anhörigorganisationerna utfärda föreskrifter om redovisning m.m. av beloppen. Försvarsmakten ska som villkor bl.a. föreskriva att mottagaren på begäran ska ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur beloppen har använts. 

4. Högst 2 500 000 kronor får användas till stöd för utländskt deltagande vid PFF-aktiviteter samt aktiviteter i andan av PFF och motsvarande i Sverige och utlandet.

5. Högst 104 000 000 kronor får användas för uppdragsersättning till de frivilliga försvarsorganisationerna för deras utbildningsverksamhet, inklusive ungdomsverksamhet.

6. Högst 46 500 000 kronor får användas till organisationsstöd enligt 5§ förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. Organisationsstödet ska ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget ska bidra till organisationernas förmåga att ta emot och genomföra uppdrag och leverera efterfrågad resurs, vilket innebär administrativ basverksamhet, rekrytering syftande till nuvarande och kommande uppdrag samt verksamhetsutveckling. Av dessa medel får högst 1 700 000 kronor användas för bidrag till Försvarets civila idrottsförbund och till vissa militära tidskrifter. 

7. Högst 30 000 000 kronor får användas till statsbidrag till frivilliga veteransoldat- och anhörigorganisationer för verksamhet som stödjer Försvarsmaktens personal före, under och efter tjänstgöring i internationella militära insatser samt anhöriga till sådan personal.

8. Högst 2 500 000 kronor får användas för generalläkarens tillsynsverksamhet exklusive lönekostnader. Erforderlig personal ska ställas till generalläkarens förfogande så att tillsynsuppgiften kan lösas enligt lag och andra föreskrifter.

9. Högst 500 000 kronor ska utbetalas till Geneva Center for Security Policy (GCSP).

10. Försvarsmakten får använda högst 81 320 000 kronor som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

11. Högst 112 000 000 kronor får användas för att betala avgifter till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, varav 25 000 000 kronor  avser beräknade kostnader för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet avgift för drift och förvaltning kopplat till det nya rekryteringsstödsystemet. Högst 91 000 000 kronor får användas för urval av rekryter för den grundläggande militära utbildningen.

12. Högst 5 000 000 kronor får användas för förtroende- och säkerhetsskapande verksamhet i enlighet med bilaga 3.

13. Försvarsmakten ska till Europeiska försvarsbyrån (EDA) inbetala belopp enligt fakturor avseende Sveriges del av de överenskomna gemensamma kostnaderna för verksamhet vid EDA.

14. Anslagsposten får användas för utgifter för verksamhet inom ramen för det multinationella samarbetet Strategic Airlift Capability (SAC).

ap.3 Vidmakthållande av materiel och anläggningar

1. Anslagsposten får användas till att finansiera åtgärder med avsikt att bibehålla materielens eller anläggningens tekniska förmåga eller prestanda avseende anslagsfinansierad materiel och anläggningar samt åtgärder för att upprätthålla minsta bestånd av beredskapsvaror i lager.

2. Anslagsposten får användas för utgifter för vidmakthållande av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.

3. Anslagsposten får användas för utgifter i samband med vidmakthållande som uppkommer hos Försvarets materielverk för utfärdande av tullintyg i enlighet med förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

Investeringsplan

Investeringsplanen i bilaga 2 gäller som riktlinje för myndighetens samhällsinvesteringar.

ap.4 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

Anslagsposten får användas i enlighet med vad regeringen beslutar i hemligt beslut.

1:2

Försvarsmaktens insatser internationellt (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten1 132 851
ap.1Försvarsmaktens väpnade insatser internationellt samt Athena (ram)1 033 251
ap.2Försvarsmaktens övriga insatser internationellt (ram)99 600

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Försvarsmaktens väpnade insatser internationellt samt Athena

1. För respektive insats får Försvarsmakten använda högst följande belopp per insats (beloppen avser särutgifter, anges i tusen kronor):

InsatsBelopp
Minusma720 500
Återställningskostnader Isaf12 000
Uppföljning personal i internationella insatser20 000
Athena (inkl. Sveriges nationella kostnader samt Sveriges del av gemensamma kostnader)25 751
Summa778 251

ap.2 Försvarsmaktens övriga insatser internationellt

Anslagsposten får användas till särutgifter för Försvarsmaktens bidrag till insatser internationellt, förutom militärobservatörer, som inte innebär sändande av väpnad styrka till andra länder samt för sekondering av personal till internationella stabsbefattningar kopplade till pågående insatser, enligt regeringens närmare bestämmande.

1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten10 369 356
ap.1Anskaffning av materiel och anläggningar (ram)10 369 356

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Anskaffning av materiel och anläggningar

1. Anslagsposten får användas för att finansiera utveckling, anskaffning, återanskaffning och avveckling av anslagsfinansierad materiel och anläggningar. Anslagsposten finansierar även åtgärder avseende anslagsfinansierad materiel och anläggningar, där avsikten är att förändra teknisk förmåga eller prestanda inklusive förlängning av livstiden. Vidare får anslagsposten användas för finansiering av förstagångsanskaffning av beredskapsvaror samt anskaffning med syfte att öka minsta bestånd av beredskapsvaror i lager. Anslagsposten får under 2017 finansiera omställnings- och avvecklingskostnader som kan komma att uppstå inom ramen för pågående omstrukturering av logistik- och materielförsörjningen samt forskning och utveckling.  

2. Anslagsposten får användas för utgifter för anskaffning av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.  

3. Anslagsposten får användas för utgifter i samband med anskaffning som uppkommer på Försvarets materielverk för utfärdande av tullintyg i enlighet med förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

4. Försvarsmakten ska efter rekvisition betala högst 422 000 kronor till Försvarets materielverk för tillsyn av efterlevnaden av förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompabilitet samt föreskrifter med stöd av förordningen.

Investeringsplan

Investeringsplanen i bilaga 2 gäller som riktlinje för myndighetens samhällsinvesteringar.

Försvarsmakten bemyndigas att under 2017 påbörja anskaffning av materielobjekt i enlighet med regeringens närmare anvisningar.

1:4

Forskning och teknikutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten586 542
ap.1Forskning och teknikutveckling (ram)586 542

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Forskning och teknikutveckling

1. Anslaget får användas för utgifter för forskning, utveckling och studier m.m. inklusive det nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP) och verksamhet vid Flygvapnets luftstridssimuleringscentrum (FLSC).

2. Högst 15 000 000 får användas för flygteknisk forskning inom NFFP i enlighet med de beslut som fattas inom programmet.

3. Högst 15 000 000 kronor får användas för försvarsunderrättelseforskningen.

4. Försvarsmakten ska till EDA inbetala belopp enligt fakturor som avser Sveriges del i de överenskomna kostnaderna för forsknings- och utvecklingssamarbetet inom EDA.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap
ap.1773 6543 %0
ap.3177 98200
ap.424 3563 %0
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt
ap.130 9983 %0
ap.22 9883 %0
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
ap.1311 0813 %0
1:4 Forskning och teknikutveckling
ap.117 596Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap
ap.2ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap
ap.318 000 0005 684 6075 549 3106 555 2692022
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
ap.175 000 00010 156 01811 416 36353 106 3342027
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 975 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 200 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarsmaktens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-252 908 733
2017-02-253 094 514
2017-03-253 888 336
2017-04-255 104 175
2017-05-252 964 242
2017-06-253 335 996
2017-07-252 592 026
2017-08-252 445 145
2017-09-253 544 817
2017-10-255 839 202
2017-11-255 410 189
2017-12-253 494 456
Summa44 621 831
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarsmaktens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förbandsverksamhet och beredskap
1:1 ap.3Vidmakthållande av materiel och anläggningar
1:1 ap.4Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten
1:2 ap.1Försvarsmaktens väpnade insatser internationellt samt Athena
1:2 ap.2Försvarsmaktens övriga insatser internationellt
1:3 ap.1Anskaffning av materiel och anläggningar
1:4 ap.1Forskning och teknikutveckling

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

1. För samtliga avgifter enligt punkt 2 och 3 under avsnitt 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet får myndigheten besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning.

2. Bestämmelser om avgiftens storlek för statsflyget framgår av statsflygsförordningen (1999:1354).

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgiftsinkomster som redovisas mot anslaget ska redovisas brutto mot anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap, 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt, 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar samt 1:4 Forskning och teknikutveckling.

2. Myndigheten får ta ut avgifter för:

a) uthyrning av elev- och befälshotell, 

b) extern verkstadsverksamhet, 

c) försäljning av reservmateriel, 

d) försäljning av drivmedel, 

e) extern transportverksamhet, 

f) personalbutiksverksamhet, 

g) marketenteri, 

h) övrig förplägnadsverksamhet, 

i) inkomster av mindre ekonomisk omfattning, 

j) tillhandahållande av utbildnings- och övningsresurser i och utom Sverige, 

k) andra länders nyttjande av svensk campverksamhet vid internationella insatser,

l) tillhandahållande av internationell militär test-, utbildnings- och övningsverksamhet i Sverige (ITÖ),

m) stöd till sverigebaserad försvarsindustri vid exportfrämjande åtgärder,

n) andrahandsuthyrning av lokaler samt tillhandahållande av stödtjänster till FMV samt

o) konsertverksamhet och försäljning av ljud - och/eller bildupptagningar och musikeditioner.

p) dykarcertifikat m.m. i enlighet med förordningen (1986:687) om dykarcertifikat m.m.

3. Myndigheten ska ta ut avgifter för deltagande i PFF-aktiviteter för de deltagare som inte omfattas av de nordiska ländernas samarbete eller som inte finansieras från anslag under utgiftsområde 5 Internationell samverkan, utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap eller utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. 

4. Myndigheten får besluta om storleken på avgifterna för verksamhet enligt punkt 2 och 3 samt för verksamhet enligt förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet och förordningen (2006:344) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning. Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

5. Inkomster från tillstånd för och tillsyn över militär luftfart ska föras till inkomsttitel  -2552 Övriga offentligrättsliga avgifter.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Försvarsmakten undantas från 12 § anslagsförordningen (2011.223) enligt nedan.

a) Försvarsmakten får, vad avser förstagångsanskaffning (dvs. första lageruppbyggnad) för nya materielsystem, anskaffa ammunition, reservdelar m.m. under anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar. Försvarsmakten får under anslaget 1:1 ap.3 Vidmakthållande av materiel och anläggningar återanskaffa ammunition och reservdelar m.m. Efter hand som förbrukning av förnödenheter sker i förbandsverksamheten ska kostnaden för detta föras mot anslaget 1:1 ap.1 Förbandsverksamhet och beredskap och motsvarande belopp föras som inkomst mot anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar eller anslaget 1:1 ap.3 Vidmakthållande av materiel och anläggningar. Denna princip får även tillämpas vad gäller förnödenheter, inklusive drivmedel, anskaffade före 1 januari 2008. 

b) När Försvarsmakten förbrukar ammunition m.m. vid insatser internationellt ska kostnaden för detta föras mot anslaget 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt och motsvarande belopp föras som intäkt mot anslagen 1:1 ap.1 Förbandsverksamhet och beredskap eller 1:1 ap.3 Vidmakthållande av materiel och anläggningar.

2. Försvarsmakten behöver inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används eller kommer att användas i samband med fredsfrämjande förbandsinsatser med lån i Riksgäldskontoret enligt 2 kap. 1§ kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Samtliga inkomster från Försvarsmakten avseende svenska FN-styrkor ska redovisas mot inkomsttitel 4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor. Försvarsmakten kan efter framställning till och särskilt beslut av regeringen få disponera dessa inkomster.

2. När Försvarsmakten tar emot inkomster hänförliga till kommersiella avtal och icke-statliga medel till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel, får högst 20 000 000 kronor disponeras för ett enskilt avtal. Överstigande inkomster ska anmälas till regeringen. Av anmälan ska den samlade omfattningen av inkomsterna framgå. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster ska disponeras.

3. Vid försäljning av övertalig materiel får Försvarsmakten disponera totala nettointäkter om 20 000 000 kronor på årsbasis. (Nettointäkter definieras som inkomst av försäljning med avdrag för kostnader direkt relaterade till försäljningen, till exempel hyra av utställningslokal, annonskostnader eller kostnader för nödvändig modifiering av materiel för att möjliggöra försäljning). Försäljningsintäkter från försäljning av JAS 39 Gripen omfattas inte av denna bestämmelse. Därutöver gäller nedanstående.

Netto intäkt från försäljning (mnkr)

Andel som Försvarsmakten disponerar
20-30030 %
301-50020 %
501-100010 %
10015 %

4. Försvarsmakten ska till Försvarets materielverk fakturera ersättning för kostnader avseende materiel och verksamhet förknippade med försäljning och uthyrning av JAS 39 C/D samt försäljning av JAS 39 E samt därtill kopplade tjänster. Kostnadsdelning avseende JAS 39 C/D och E hanteras i enlighet med bestämmelser i regleringsbrev för Försvarets materielverk.

Bestämmelsen omfattar inte hanteringen av statens återtag och royalty till staten, se regleringsbrev för Försvarets materielverk (Övriga inkomster, punkt 2).

5. Försvarsmakten ska ge stöd till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) genom att, vid behov, ställa körcentral till förfogande vid tjänsteresor.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Therése af Wetterstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen (två ex varav ett till Rev)
Samtliga departement
Finansdepartementet (BA, ESA)
Försvarsdepartementet (ESL, MFI, MFU, RS, SI, SUND)
Socialdepartementet (ESA, SF)
Förvaltningsavdelningen
Riksdagens försvarsutskott
Riksdagens ombudsmannaexpedition
Riksrevisionen
Riksdagens utredningstjänst
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Polismyndigheten
Säkerhetspolisen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Kustbevakningen
Totalförsvarets forskningsinstitut
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Rikshemvärnsrådet
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
Tullverket
Ekonomistyrningsverket
Fortifikationsverket
Försvarshögskolan
Lantmäteriet
Centralförbundet Folk och Försvar
SEKO- Facket för service och kommunikation
SACO c/o Sveriges Ingenjörer
Officersförbundet
Försvarsförbundet
Fackförbundet ST
Förbundet Reservofficerarna
Sveriges Ingenjörer
Pensionsmyndigheten

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 4, 2016-12-14

Diarienummerförteckning

Fö2015/00405/MFI (delvis)
Fö2015/01618/MFU
Fö2015/01663/ESL
Fö2016/00096/ESL (delvis)
Fö2016/00269/MFI
Fö2016/00327/MFI
Fö2016/00362/MFI (delvis)
Fö2016/01067/MFI
Fö2016/01122/MFI
Fö2016/01134/MFI
Fö2016/01158/MFI (delvis)
Fö2016/01281/MFI
Fö2016/01527/SI
Fö2016/01623/ESL (delvis)