Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:18

2013-12-12
U2013/4248/UH (delvis) U2013/6183/UH U2013/6543/UH (delvis) U2013/7506/UH U2013/7484/SAM(delvis)
Karolinska institutet
171 77 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Karolinska institutet
Riksdagen har beslutat om Karolinska institutets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Karolinska institutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

1. Karolinska institutet ska i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral.

Återrapportering 

Av årsredovisningen ska framgå omfattning av denna verksamhet samt inriktning och total kostnad.

2. Karolinska institutet har huvudansvar för att, tillsammans med övriga universitet med tillstånd att utfärda läkarexamen, ansvara för prov efter läkares allmäntjänstgöring.

3. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på tandläkarutbildningen.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012–2015 ska minst 47 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Elektroniska beställningar

Återrapportering

Karolinska institutet ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits och som planeras att vidtas för att införa elektroniska beställningar i enlighet med förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. Redovisningen ska ske senast den 15 juni 2014 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

3

Uppdrag

1. Karolinska institutet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i grundutbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i juni 2003 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan Karolinska institutet inom läkarutbildningen ersättas för högst 1 774 helårsstudenter när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare.

Återrapportering

Universitetet ska senast den 25 januari 2014 lämna uppgifter till regeringen om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2013 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårstudenter på läkarutbildningen.

2. Karolinska institutet ska vid behov anordna legitimationskurser för icke legitimerade optiker.

3. Karolinska institutet ska, utöver antagningen på psykologprogrammet om 40 studenter per hösttermin, öka antagningen med 30 studenter per hösttermin fr.o.m. 2010. Denna utökning innebär en volymökning 2015 motsvarande 150 helårsstudenter, utöver den volym som antagningen om 40 studenter per hösttermin motsvarar.

Återrapportering 

Av årsredovisningen ska framgå omfattningen av intaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:15

Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Karolinska institutet618 428
ap.1Takbelopp (ram)618 428

Villkor för anslag 2:15

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:16

Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Karolinska institutet1 460 085
ap.2Basresurs (ram)1 460 085

Villkor för anslag 2:16

ap.2 Basresurs

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
Cancer20 119
Diabetes28 741
Epidemiologi10 265
Neurovetenskap28 741
Stamceller och regenerativ medicin30 794
Vårdforskning20 530


Av anslaget får högst 1 000 000 kronor användas för verksamhetsbidrag till stiftelsen Vetenskapsstaden och högst 500 000 kronor för verksamhetsbidrag till Stiftelsen Flemingsberg Science.

Karolinska institutet bemyndigas att delta i bildandet av en stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning och utbildning samt informationsverksamhet genom att stödja Nobelmuseets verksamhet och utveckling samt tillskjuta högst 10 000 000 kronor under förutsättning att motsvarande medel donerats för stiftelsens bildande.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Karolinska institutet110 217
ap.17Tandvårdscentral (ram)97 884
ap.18Prov efter läkarens allmäntjänstgöring (ram)4 586
ap.39Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)7 747

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Karolinska institutet599 041
ap.6Karolinska institutet (ram)592 913
ap.9Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning (ram)6 128

Villkor för anslag 2:66

ap.6 Karolinska institutet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

ap.9 Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning

Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2014 utbetala medel till övriga universitet enligt tabellen nedan. Medlen ska användas för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

Universitet

Belopp i tkr

Uppsala universitet

868

Lunds universitet

1 074

Göteborgs universitet

931

Umeå universitet

893

Linköpings universitet

718

Karolinska institutet

1 645

Summa

6 128

 

Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Karolinska institutet har använt medlen för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:16 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning
ap.20Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.1703 %0
ap.1803 %0
ap.3903 %0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.603 %0
ap.903 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)610 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)153 821
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-25232 315
2014-02-25232 315
2014-03-25232 315
2014-04-25232 315
2014-05-25232 315
2014-06-25232 315
2014-07-25232 315
2014-08-25232 315
2014-09-25232 315
2014-10-25232 315
2014-11-25232 315
2014-12-25232 306
Summa2 787 771
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Karolinska institutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:15 ap.1Takbelopp
2:16 ap.2Basresurs
2:65 ap.17Tandvårdscentral
2:65 ap.18Prov efter läkarens allmäntjänstgöring
2:65 ap.39Kvalitetsbaserad resursfördelning
2:66 ap.6Karolinska institutet
2:66 ap.9Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Optikercentral

Karolinska institutet får i anslutning till optikerutbildningen driva en optikercentral där studenterna kan genomföra synundersökningar samt tillpassa och tillhandahålla synhjälpmedel. Lärosätet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den verksamhet vid optikercentralen, som bedrivs för utbildning och kompetensutveckling i anslutning till optikerutbildningen, samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

Tandvårdscentral

Karolinska institutet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till tandläkarutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

Patientavgifter, som betalas för den tandvård som är direkt relaterad till grundutbildningen av tandläkare som bedrivs vid tandvårdscentralen, ska inlevereras till inkomsttitel 2542 001 Patientavgifter vid tandläkarutbildning. Dessa medel ska redovisas som uppbörd i Karolinska institutets resultaträkning. Medlen får löpande hanteras i det räntebärande likvidflödet.

På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer