Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:26

2013-06-19
U2013/4050/SAM (delvis) U2013/4081/UH
Högskolan Väst
461 86 TROLLHÄTTAN
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Högskolan Väst
Riksdagen har beslutat om Högskolan Västs verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113, prop. 2012/13:99 utg.omr. 16, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Högskolan Väst och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Arbetsintegrerat lärande

Högskolan tilldelas medel för utveckling av arbetsintegrerat lärande.

Återrapportering
I årsredovisningen ska en redovisning av verksamheten lämnas.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 43 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Utökat antal programnybörjare

Antalet programnybörjare ska under 2013 öka vid Högskolan Väst enligt nedan.

Högskoleingenjörsutbildning10


Återrapportering 

Av årsredovisningen ska framgå antalet programnybörjare på den aktuella utbildningen under de tre senaste åren.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:55

Högskolan Väst: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan Väst351 621
ap.1Takbelopp (ram)351 621

Villkor för anslag 2:55

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

I anslaget ingår 2 500 000 kronor riktade till en utbyggnad av sjuksköterske- och ingenjörsutbildningar.

2:56

Högskolan Väst: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan Väst39 190
ap.1Forskning och forskarutbildning (ram)39 190

2:71

Särskilda medel till universitet och högskolor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan Väst2 363
ap.30Utveckling av arbetsintegrerat lärande (ram)2 363

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:55 Högskolan Väst: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:56 Högskolan Väst: Forskning och forskarutbildning
ap.10Allt0
2:71 Särskilda medel till universitet och högskolor m.m.
ap.3003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)80 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)32 161
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Högskolan Västs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2532 556
2013-02-2532 556
2013-03-2532 556
2013-04-2532 556
2013-05-2532 556
2013-06-2532 556
2013-07-2532 973
2013-08-2532 973
2013-09-2532 973
2013-10-2532 973
2013-11-2532 973
2013-12-2532 973
Summa393 174
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Högskolan Västs disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:55 ap.1Takbelopp
2:56 ap.1Forskning och forskarutbildning
2:71 ap.30Utveckling av arbetsintegrerat lärande
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Mikaela Staaf
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: