Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:43

2011-12-20
U2011/6034/UH
U2011/7258/SAM (delvis)
U2011/7231/UH
Högskolan Väst
461 86 TROLLHÄTTAN
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Högskolan Väst
Riksdagen har beslutat om Högskolan Västs verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Högskolan Väst och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Arbetsintegrerat lärande

Högskolan tilldelas medel för utveckling av arbetsintegrerat lärande.

Återrapportering
I årsredovisningen ska en redovisning av verksamheten lämnas.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:55

Högskolan Väst: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan Väst312 518
ap.1Takbelopp (ram)312 518

Villkor för anslag 2:55

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:56

Högskolan Väst: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan Väst38 778
ap.1Forskning och forskarutbildning (ram)38 778

2:71

Särskilda åtaganden för universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan Väst2 350
ap.30Utveckling av arbetsintegrerat lärande (ram)2 350

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:55 Högskolan Väst: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:56 Högskolan Väst: Forskning och forskarutbildning
ap.10Allt0
2:71 Särskilda åtaganden för universitet och högskolor
ap.300Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:55 Högskolan Väst: Grundutbildning
2:45 ap.32:55 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:55 Högskolan Väst: Grundutbildning
ap.3ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)80 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)32 161
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Högskolan Västs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2529 471
2012-02-2529 471
2012-03-2529 471
2012-04-2529 471
2012-05-2529 471
2012-06-2529 471
2012-07-2529 471
2012-08-2529 471
2012-09-2529 471
2012-10-2529 471
2012-11-2529 471
2012-12-2529 465
Summa353 646
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Högskolan Västs disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:55 ap.1Takbelopp
2:56 ap.1Forskning och forskarutbildning
2:71 ap.30Utveckling av arbetsintegrerat lärande
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Per Magnusson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: