Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:23

2011-12-20
U2011/6007/UH
U2011/7258/SAM (delvis)
U2011/7211/UH
Umeå universitet
Ekonomienheten
90187 UMEÅ
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Umeå universitet
Riksdagen har beslutat om Umeå universitets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Umeå universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

1. Universitetet ska anordna decentraliserad utbildning motsvarande minst 100 helårsstudenter.

Återrapportering
Av årsredovisningen ska framgå omfattning, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.

2. Universitetet ska erbjuda utbildning i miljövetenskap i Kiruna.

Återrapportering
I årsredovisningen ska en kort redovisning lämnas av vilken verksamhet som genomförts samt antalet helårsstudenter som deltagit i de utbildningar som erbjudits. Av redovisningen ska även de totala kostnaderna för verksamheten framgå.

3

Uppdrag

1. Universitetet ska varje läsår erbjuda utbildning i meänkieli och samiska.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Universitetet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i grundutbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i juni 2003 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom läkarutbildningen ersättas för högst 996 helårsstudenter när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare.

Återrapportering 

Universitetet ska senast den 25 januari 2012 lämna uppgifter till regeringen om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2011 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på läkarutbildningen.

3. Universitetet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i grundutbildning av tandläkare (TUA-ersättning) i enlighet med det avtal som i augusti 2004 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom tandläkarutbildningen ersättas för högst 285 helårsstudenter när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av tandläkare.

Återrapportering 

Universitetet ska senast den 25 januari 2012 lämna uppgifter till regeringen om hur TUA-ersättningen har fördelats under 2011 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på tandläkarutbildningen.

4. Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2012 utbetala 870 000 kronor till Umeå universitet för utveckling av klinisk utbildning och forskning. Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Umeå universitet har använt medlen för att utveckla verksamheten.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:11

Umeå universitet: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Umeå universitet1 197 086
ap.1Takbelopp (ram)1 197 086

Villkor för anslag 2:11

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:12

Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Umeå universitet986 957
ap.5Basresurs (ram)986 957

2:71

Särskilda åtaganden för universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Umeå universitet20 068
ap.13Utbildning i miljövetenskap förlagd till Kiruna (ram)6 695
ap.14Decentraliserad utbildning (ram)11 039
ap.15Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet (ram)2 334

2:72

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Umeå universitet302 980
ap.4Umeå universitet (ram)242 638
ap.8Umeå universitet (ram)60 342

Villkor för anslag 2:72

ap.4 Umeå universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

ap.8 Umeå universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning  av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvård.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:11 Umeå universitet: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:12 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning
ap.50Allt0
2:71 Särskilda åtaganden för universitet och högskolor
ap.130Allt0
ap.140Allt0
ap.150Allt0
2:72 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.403 %0
ap.803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:11 Umeå universitet: Grundutbildning
2:11 ap.22:11 ap.1100 %
2:11 ap.32:11 ap.1100 %
2:11 ap.52:11 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:11 Umeå universitet: Grundutbildning
ap.2ram
ap.3ram
ap.5ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)450 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)195 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Umeå universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25208 925
2012-02-25208 925
2012-03-25208 925
2012-04-25208 925
2012-05-25208 925
2012-06-25208 925
2012-07-25208 925
2012-08-25208 925
2012-09-25208 925
2012-10-25208 925
2012-11-25208 925
2012-12-25208 916
Summa2 507 091
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Umeå universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:11 ap.1Takbelopp
2:12 ap.5Basresurs
2:71 ap.13Utbildning i miljövetenskap förlagd till Kiruna
2:71 ap.14Decentraliserad utbildning
2:71 ap.15Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet
2:72 ap.4Umeå universitet
2:72 ap.8Umeå universitet

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringen medger att Umeå universitet får ta ut och disponera avgifter för verksamhet som avser Ladokenheten och Ladokkonsortiet.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Umeå universitet ska i delårsrapporten avräkna och redovisa intäkter av anslag för grundutbildning motsvarande det totala belopp som per den 30 juni har överförts till räntekonto i Riksgäldskontoret.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Mikaela Staaf
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: