Revision av hanteringen av RRF-medel

ESV ansvarar för att utföra revision av hanteringen av de medel som Sverige tar emot för åtgärderna i den svenska återhämtningsplanen inom ramen för EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Både genomförandemyndigheter och slutliga stödmottagare kan komma att granskas under revisionerna. Här informerar vi löpande om upplägg och rutiner för revisionerna.

Regeringen har beslutat om en svensk återhämtningsplan för att kunna ta del av medel från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Fram till 2026 kommer Sverige och myndigheterna ta emot cirka 34 miljarder kronor i stöd från EU:s återhämtningsfacilitet. Den genomförs genom direkt förvaltning, vilket normalt innebär att EU-kommissionen hanterar hela processen. I detta fall har kommissionen uppdragit åt medlemsstaterna att utföra vissa funktioner, däribland revision.

ESV:s revisioner är självständiga och oberoende

Revisionsarbetet utförs oberoende i förhållande till de myndigheter som granskas och som är involverade i genomförandet av återhämtningsplanen. Förutom revisionsuppdraget har ESV även ett uppdrag att samla in myndigheternas resultatinformation för RRF-medel. Då de båda uppdragen hanteras av två separata organisatoriska enheter på myndigheten är revisionen oberoende även mot detta uppdrag.

Åtgärdsplanen genomförs som ett sammanhållet system

Ett stort antal myndigheter ansvarar för att genomföra åtgärderna i den svenska återhämtningsplanen under 2020–2026. Sverige genomför planen som ett sammanhållet förvaltnings- och kontrollsystem och samtliga myndigheter som hanterar RRF-medel ska göra det enligt de krav som ställs i svensk lagstiftning, den så kallade RRF-förordningen (europa.eu) och i annat relevant EU-regelverk.

ESV granskar förvaltnings- och kontrollsystem

ESV ska genomföra revisionerna enligt god revisionssed och artikel 22 i RRF‑förordningen. Det innebär bland annat att ESV ska granska och bedöma om inrättade förvaltnings- och kontrollsystemen är tillräckligt effektiva för att säkerställa en tillförlitlig rapportering samt förebygga, upptäcka och korrigera dubbelfinansiering, bedrägerier, korruption och intressekonflikter.

ESV kommer att granska och bedöma om genomförandemyndigheterna har

  • inrättade system och processer som bidrar till en tillförlitlig förvaltning i enlighet med gällande regelverk
  • vidtagit åtgärder för att förebygga och hantera bedrägerier, intressekonflikter och dubbelfinansiering
  • redovisat resultat som är tillförlitliga.

Genomförandemyndigheter kontaktas innan revisionsstart

Inför starten av en revision skickar ESV en formell avisering till det samordnande organet för Sverige på Finansdepartementet. Vi tar därefter kontakt med ett urval av de myndigheter som genomför åtgärderna i återhämtningsplanen för att planera in våra revisionsbesök.

Efter genomförd granskning ger ESV en preliminär muntlig återkoppling till respektive genomförandemyndighet. De får också tillfälle att läsa utkastet och återkomma med eventuella sakfel samt möjlighet att besvara eventuella rekommendationer när ESV fastställt revisionsresultatet. Slutligen lämnar ESV en samlad revisionsrapport till Finansdepartementet.

Även stödmottagare kan komma att granskas

Både myndigheter och slutliga stödmottagare kan komma att granskas under revisionen. Det innebär att ESV utöver att granska genomförandemyndigheter även till exempel kan komma att intervjua, besöka eller begära underlag från slutliga stödmottagare.

Frågor om revision av RRF-medel

För frågor om revision av hantering av RRF-medel kan du kontakta ESV.

För frågor om hur ni som genomförandemyndighet eller stödmottagare ska utforma eller genomföra åtgärderna i återhämtningsplanen för att leva upp till kraven i RRF‑förordningen hänvisar vi till respektive genomförandemyndighets fackdepartement.

Kontakt