Prisomräkning av lokalkostnader

ESV lämnar varje år ett underlag till regeringen för prisomräkning av lokalkostnadsandelen i anslagsbaserna. Underlaget bygger på uppgifter från myndigheter och andra institutioner och redovisas som omräkningstal på anslagsnivå. Omräkningstalet gäller för nästkommande budgetår.

Prisomräkning av anslag genomförs årligen som en tidig del i budgetarbetet. Utgångspunkten är prisförändringar för löner, lokaler och övriga kostnader. Omräkningstalen för lokalkostnader, lönekostnader och övriga förvaltningskostnader används sedan i det fortsatta budgetarbetet inom Regeringskansliet, tillsammans med kostnadsdelarnas andel av utfallet i statsredovisningen.

Syftet med prisomräkningen av lokalkostnaderna är att, utifrån vissa givna förutsättningar, justera för prisförändringar på hyresmarknaden så att myndigheternas ”köpkraft” bevaras. Avsikten är däremot inte att justera för till exempel ombyggnadskostnader på grund av ändrad verksamhet, eller kostnadsförändringar för ökade eller minskade lokaler.

ESV samlar in nödvändiga uppgifter från myndigheter och andra institutioner och väger samman dem till ett omräkningstal på anslagsnivå, med något undantag. Utöver ordinarie underlag för beräkningsåret lämnar ESV även ett reviderat underlag till regeringen för innevarande och föregående budgetår.

ESV levererar omräkningstalet för lokalkostnader till finansdepartementet senast den 1 februari varje år. För universitet och högskolor redovisas ett gemensamt sammanvägt omräkningstal.

Kontakt